2.7.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів у виробництві

В умовах ринкових відносин зниження матеріальних витрат стає одним з найважливіших напрямків збільшення прибутку підприємств.

Підвищенню ефективності використання матеріальних ресурсів сприяє впровадження нових технологій, удосконалення управління, зокрема систематичний економічний аналіз матеріальних та енерге­тичних витрат.

Аналіз використання матеріальних ресурсів повинен:

визначити дійсне становище щодо витрат матеріальних ре­сурсів на підприємстві;

розкрити причини і умови, внаслідок яких був досягнутий певний рівень у витрачанні цих ресурсів;

намітити шляхи подальшої роботи щодо виправлення недоліків і економного використання матеріалів, сировини, палива, енергії.

До узагальнюючих показників витрачених матеріалів належать:

матеріаловіддача;

матеріаломісткість;

коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробниц­тва і матеріальних витрат;

—        питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції. Матеріаловіддача визначається відношенням вартості виробленої

продукції до суми матеріальних витрат.

Цей показник характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки зроблено продукції відносно вартості кожної гривні спожитих мате­ріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії і т.ін.).

Матеріаломісткість продукції розраховується відношенням суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції.

Вона показує, скільки матеріальних витрат необхідно зробити або фактично припадає на виробництво одиниці продукції. Розрізняють такі показники матеріаломісткості:

а)         окремі показники матеріаломісткості (сировиномісткість, ме-
таломісткість, паливомісткість, енергомісткість та ін.);

б)         питома матеріаломісткість, яка поділяється на параметричну і
конструктивну. Параметрична обчислюється за основними парамет-
рами, що характеризують ефективність експлуатації виробу.

Питома матеріаломісткість визначається відношенням суми витрачених матеріалів на одиницю технічного параметру з ураху­ванням її споживчих властивостей.

Конструктивна матеріаломісткість розраховується як відношен­ня чистої ваги виробу до певних одиниць технічних параметрів.

Різниця між параметричною і конструктивною матеріаломіст­кістю показує втрати матеріалів при виробництві виробів;

в) відносна матеріаломісткість — це відношення конструктивної матеріаломісткості до коефіцієнта використання матеріалів. Цей показ­ник дозволяє перевірити рівень прогресивності норм витрат матеріалів.

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробниц­тва і матеріальних витрат визначається відношенням індексу валової або товарної продукції до індексу матеріальних витрат.

Він характеризує у відносному значенні динаміку матеріаловід-дачі і одночасно розкриває чинники її зростання.

Коефіцієнт матеріальних витрат — це відношення фактич­ної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції.

Він показує, наскільки економно використовуються матеріали в процесі виробництва, чи немає їх перевитрати порівняно з встанов­леними нормами. Якщо коефіцієнт більше одиниці, то це свідчить про перевитрату матеріальних ресурсів на виробництво продукції, і навпаки, якщо менше одиниці, то матеріальні ресурси використову­валися економно.

Деякі показники матеріаломісткості застосовуються для харак­теристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (сировиномісткість, металомісткість, паливомісткість, енер-гомісткість й інші), а також характеристики рівня матеріаломісткості окремих виробів (відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни).

Задача

На основі мультиплікативної моделі встановити вплив чинників на величину загальної матеріаломісткості і встановити розмір резер­ву зниження матеріаломісткості за такими даними:

Показник

Базисний рік

Звітний рік

1. Матеріальні витрати, тис. грн (МВ)

220180

220210

2. Діючий фонд робочого часу, лю­дино-дні (Дф)

1302600

1302583

3. Трудові витрати, тис. грн (ТВ)

16530

16512

4. Випуск товарної продукції, тис. грн (ВП)

255163

263139

 

Розв'язування

Мультиплікативну модель матеріаломісткості можна зобразити так:

Мм = МВ/ВП = МВ/ТВ * ТВ/Дф * Дф/ВП . На підставі одержаної моделі виробимо розрахунки в таблиці.

 

Показники

Базисний рік

Звітний рік

Індекс

1. Співвідношення МВ і витрат живої праці на випуск продукції (МВ/ТВ)

13,32

13,34

1,0015

2.Інтенсивність використовування живої праці (ТВ/Дф)

0,0127

0,0127

1,00

3. Час виготовлення одиниці вартості продукції (Дф/ВП)

5,105

4,950

0,9696

4. Рівень Мм (Мв/ВП)

0,8629

0,8369

0,9699

Щоб встановити розмір резерву зниження матеріаломісткості, в моделі необхідно замість чинників з індексом більше одиниці підста­вити їх значення, що мали місце в базисному періоді. За умови по­вернення даних чинників в колишній стан їх індекс рівний одиниці, а загальний (розрахунковий) індекс Мм при цьому складе:

ІМм (розрахунковий) = 1*1*0,9696 = 0,9696.

А індекс матеріаломісткості фактичний знаходимо відношенням матеріаломісткості фактичної до матеріаломісткості за планом.

ІМм (фактичний) = 0,9699. Резерв зниження матеріаломісткості визначимо за формулою: Я = ((ІМм (рас)/ІМм (ф.)) — 1) х 100 %; Я = ((0,9696/0,9699) х 100 %) ~= 99,96 %.

Розв'язування на ПК

Створіть електронну таблицю і введіть в неї вихідні дані та фор­мули*.

 

Показник

Базисний рік

Звітний рік

Індекс

1. Матеріальні витрати, тис. грн (МВ)

220180

220210

 

2. Діючий фонд робочого часу, людино-дні (Дф)

1302600

1302583

 

3. Трудові витрати, тис. грн (ТВ)

16530

16512

 

4. Випуск товарної продукції, тис. грн (ВП)

255163

263139

 

 

 

 

 

1. Співвідношення МВ і витрат живої праці на випуск продукції (МВ/ТВ)

=В4/В6

=С4/С6

=С9/В9

2. Інтенсивність використову­вання живої праці (ТВ/Дф)

=В6/В5

=С6/С5

=С10/В10

3. Час виготовлення одиниці вартості продукції (Дф/ВП)

=В5/В7

=С5/С7

=С11/В11

4. Рівень Мм (Мв/ВП)

=В4/В7

=С4/С7

=С12/В12

 

 

 

 

Індекс матеріаломісткості розра­хунковий ІМм (розрахунковий)

=ДОБУТОК (ЯКЩО

(09:011>1;1; 09:011))

 

 

Індекс матеріаломісткості фак­тичний ІМм (фактичний)

=012

 

 

Резерв зниження матеріаломіст­кості Я

= 1-В15/В16

 

 

Примітка: Формула для розрахунку Індексу матеріаломісткості роз­рахункового ІМм (розрахунковий) вводиться особливим чином, оскільки в ній використовуються складені функції і посилання на масив 09:011.

— Викликається майстер функції ДОБУТОК з категорії мате­матичних;

у параметр Число 1 із списку функцій, що знаходиться зліва в рядку формул, викликається функція ЯКЩО:

у параметр Логічний вираз вводиться діапазон індексів і умова (D9:D11>1);

у параметр Значення_якщо_вірно вводиться 1;

у параметр Значення_якщо_невірно вводиться діапазон індексів

D9:D11;

—        для введення формули масиву необхідно натиснути OK або клавішу Enter, утримуючи Ctrl і Shift (у рядку формул вираз, що вводиться, буде знаходитися у фігурних дужках).

!!! Порівняйте результати, одержані на ПК, і одержані при округ­ленні проміжних значень.

Висновок

На підставі одержаних розрахунків визначили, що резерв зни­ження матеріаломісткості складає 0,04 %.

Питома матеріаломісткість може бути виражена як у вартісному обчисленні, так і в натуральному або умовно-натуральному (відно­шення кількості або маси витрачених матеріальних ресурсів на ви­робництво i-го виду продукції до кількості випущеної продукції цьо­го виду).

Показником використання матеріальних ресурсів у виробництві є коефіцієнт використання матеріалів:


К


Чиставагадеталі

Норма витрат


де: К — коефіцієнт використання матеріалів.

Аналогічно визначається коефіцієнт втрат (К     ) і коефіцієнт

1          і        \   втрат' 1  ^


'технологічних відходів

технологічних відходів (К


Подпись: К

втрат


Маса витрат

Норма витрат


 


К


 

технологічних відходів


Маса технологічних відходів

Норма витрат


Розрахунок інтегрального коефіцієнта використання предметів
праці (к           й) здійснюється за формулою:

1          інтегральний'    ^       1    1

к          . = 1 — к         — к     .,  ,. .

інтегральний втрат   технологічних відходів

У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності використання матеріалів порівнюють з плановим, вивчають їх дина­міку і причини зміни, а також вплив на обсяг виробництва продукції.

Вплив матеріальних ресурсів на обсяг виробництва продукції можна визначити з різним ступенем деталізації. Чинниками першо­го рівня є зміна суми використаних матеріальних ресурсів і ефек­тивності їх використання:

ВП = МВ ■ МО, ВП = —,

ММ

де: вп — випуск продукції;

мв — витрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції; мо — матеріаловіддача; мм — матеріаломісткість.

Для розрахунку впливу чинників на обсяг випуску продукції за першою моделлю можна застосовувати прийоми ланцюгової підста­новки або інтегральний метод.

Якщо відомо, за рахунок чого змінилася матеріаловіддача (мате­ріаломісткість), то неважко підрахувати, як змінився випуск про­дукції.

Для цього необхідно приріст матеріаловіддачі за рахунок г-го чинника помножити на фактичну суму матеріальних витрат.

Зміну обсягу виробництва продукції за рахунок матеріаломіст­кості визначаємо за допомогою прийому ланцюгових підстановок.

Більш детальний аналіз можна зробити відносно кожного виду матеріальних ресурсів. При цьому використовується така модель випуску продукції:

ЗС ±АЗ. -ВХ
ВП =—і          і           1-,

де: вп — випуск продукції з г-го виду сировини; 3сі — кількість заготовленої сировини г-го виду;

А з. — зміна перехідних залишків сировини; ВХ — відходи сировини;

пві — витрати г-го виду сировини на одиницю продукції.

Для розрахунку впливу цих чинників використовується спосіб ланцюгової підстановки, показаний у табл. 2.39, або абсолютних різниць, показаний у табл. 2.40.

Таблиця 2.39

Аналіз ефективності використання сировини на випуск газети

 

Показники

Початок місяця

Кінець місяця

Відхи­лення

Кількість заготовленої сировини, кг

125

130

+5

Зміна залишків, що переходять з періоду в період, кг

+20

-4

-24

Відходи сировини, кг

1,5

1,7

+0,2

Витрати сировини на виробництво продукції, кг

103,5

132,3

+28,8

Витрати сировини на виробництво одиниці продукції, кг

0,08625

0,08535

-0,00089

Кількість випущеної продукції, шт.

1200

1550

+350

Таблиця 2.40

Розрахунок впливу чинників на випуск газети способом абсолютних різниць

 

 

 

Чинник

Алгоритм

Розрахунок

Обсяг впливу, шт.

розрахунку

впливу

Кількість заготов­леної сировини

(ЗСф-ЗСш)/ПВпя

(130-125)/0,08625

58

Зміна залишків

-( Зф,-Зп,)/ПВ„Л

-(-4-20)/0,08625

278

Зміна кількості від­ходів

-(ВХф-ВХпл)/ПВпл

-(1,7-1,5)/0,08625

-2

Зміна питомих витрат

-(ПВф-ПВш)ВПф/ПВя

-(0,08535-0,08625) 1550/0,08625

16

Всього

 

 

+350

125 - 20 -1 5 В     = 125  20   1,5 = 1200 (шт.);

м       0,08625  1     ;


Подпись: 130 - 20 -1,5 0,08625
130 + 4 -1,5

впуМ1

ВПум 2

= 1258 (шт.);

ВПум 3

0,08625

130 + 4 -1,7 0,08625

130 + 4 -1,7 _ 0,08535   "

1536 (шт.);

впф =

1534 (шт.);

1550 (шт.).

Загальна зміна обсягу випуску продукції:

А ВПзаг = 1550 — 1200 = 350 (шт.), в тому числі за рахунок зміни:

а)         маси заготовленої сировини

А ВПзс = 1258 — 1200 = +58 (шт.);

б)         перехідних залишків сировини

А ВПз = 1536 — 1258 = +278 (шт.);

в)         відходів сировини

А ВПвх = 1534 — 1536 = -2 (шт.);

г)         питомої витрати сировини

А ВПпв = 1550 — 1534 = +16 (шт.).

Таким чином, план по випуску газети перевиконаний в основно­му за рахунок збільшення маси заготовленої сировини і великої кількості перехідних залишків. Внаслідок надпланових відходів си­ровини випуск продукції зменшився на 2 шт.

За такою моделлю можна розрахувати й резерви зростання ви­пуску продукції за рахунок збільшення кількості сировини, скоро­чення її відходів і витрат на одиницю продукції.

Зменшити витрати сировини на виробництво одиниці продукції можна шляхом спрощення конструкції виробів, удосконалення тех­ніки і технології виробництва, заготівлі більш якісної сировини і зменшення її втрат під час зберігання, недопущення браку, макси­мального використання відходів тощо.

Критерій фактичних матеріальних витрат має певну погрішність. Тому доцільно використати як критерій фактичні матеріальні вит­рати звітного і минулого року і на їх основі визначати усереднений відсоток зміни обсягу виробництва.

Роль і значення аналізу матеріальних ресурсів в умовах ринко­вих відносин зростають. Але проведення аналізу ускладнене через невідповідність статистичної звітності зростаючим вимогам аналізу і оцінки господарських результатів.