2.6.4. Аналіз використання виробничих потужностей

Аналіз використання виробничих потужностей — це важливий інструмент виявлення резервів розвитку підприємства, об'єктивної оцінки досягнутих результатів діяльності, обґрунтування шляхів підвищення напруженості планових завдань, одержання високих кінцевих результатів роботи підприємства.

Під виробничою потужністю підприємства розуміють макси­мально можливий випуск продукції в номенклатурі й асортименті, при повному використанні устаткування і виробничих площ з ура­хуванням запланованих заходів щодо впровадження передової техні­ки і технології, поліпшення організації виробництва і праці.

Виробнича потужність підприємства обчислюється за потужні­стю основних виробничих цехів, агрегатів, ділянок із застосуванням передових технологічних норм.

Аналіз використання всього виробничого потенціалу об'єднання (підприємства) проводиться за даними планового і звітного балансу виробничих потужностей, що складається в натуральних показни­ках і у вартісному вираженні за всією продукцією, що випускається. Баланс виробничої потужності розраховується за формулою:

МК = МП + МТ + МР + МН П. ± МЗН. - МВ,

де: МК — виробнича потужність на кінець звітного (планового) пе­ріоду;

МП — виробнича потужність на початок звітного (планового) пе­ріоду;

МТ — приріст потужностей у результаті технічного переозброєн­ня діючих підприємств та інших організаційно-технічних заходів;

МР — приріст потужностей у результаті реконструкції діючих підприємств;

МНП — запровадження в дію нових потужностей за рахунок бу­дівництва нових і розширення діючих підприємств;

±МЗН — збільшення або зменшення потужності в результаті зміни номенклатури й асортименту продукції (зменшення або збільшення трудомісткості виробів);

МВ — зменшення потужності в результаті вибуття основних фондів.

Правильно складений баланс виробничої потужності дозволить дати її характеристику, склад потужностей, структуру приросту і зменшення, тенденції зміни і рівень використання стосовно окремо­го виду продукції і загального обсягу виробництва.

Показники динаміки (темпи росту) виробничої потужності об­числюються стосовно базисного року, планового і попереднього року. Відтворення потужностей характеризують показники абсолютного приросту, коефіцієнти відновлення і вибуття.

Індекс росту виробничої потужності (К1) розраховується у та­кий спосіб:

к       мк.р.

ч =

де: МКР, Мпя — виробнича потужність, відповідно, на кінець і поча­ток року.

Коефіцієнт відновлення виробничої потужності (К2) характе­ризує частку нових потужностей у складі всіх потужностей на кінець

року:

к       мнов

Мк.р.

де: МНОВ — потужність, введена у звітному періоді (році).

Для характеристики процесу відновлення виробничих потуж­ностей застосовується коефіцієнт їх вибуття (К3), що характери­зує частку потужностей, що вибувають, у їхньому складі на поча­ток року:

к   = мвив.

13 =

мк.р.

де: МВИВ — виробнича потужність, що вибула внаслідок застарілості, вичерпання запасів.


Коефіцієнт К4 — величина, зворотна К3, характеризує фактичний період випуску продукції на даних виробничих потужностях.

В аналізі необхідно використовувати також коефіцієнт інтенсив­ності відновлення (К5), обумовлений за допомогою співвідношення вибулих і нових потужностей:

МНов

Закінчуючи аналіз ефективності використання основних фондів, необхідно провести узагальнення резервів і розробити заходи щодо їх реалізації.