2.6.3. Екстенсивне й інтенсивне використання устаткування

Показником ступеня використання устаткування за часом та кількістю є коефіцієнт екстенсивності:

К=      Факт. відробл. машино - год.


ЕКС


План.кількість відробл. машино - год.


Екстенсивний шлях використання устаткування — це збільшен­ня кількості устаткування, відпрацьованого часу, коефіцієнта змінності роботи устаткування.

Для характеристики ступеня екстенсивності завантаження устат­кування вивчається баланс часу його роботи. Він включає:

календарний фонд часу — максимально можливий час роботи устаткування (кількість календарних днів у звітному періоді збільшується на 24 год. і на кількість одиниць встановленого устат­кування);

режимний фонд часу (збільшується кількість одиниць встанов­леного устаткування на кількість робочих днів звітного періоду і на кількість годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності);

плановий фонд — час роботи устаткування за планом відрізняєть­ся від режимного часом перебування устаткування в плановому ре­монті і на модернізації;

фактичний фонд відпрацьованого часу.

Порівняння фактичного і планового календарних фондів часу дозволяє встановити ступінь виконання плану по введенню устатку­вання в експлуатацію, за кількістю і термінами календарного і ре­жимного — можливості кращого використання устаткування за ра­хунок підвищення коефіцієнта змінності, а порівняння режимного і планового фондів — резерви часу за рахунок скорочення витрат часу на ремонт.

К

Для характеристики використання часу роботи устаткування застосовуються такі коефіцієнти: календарного фонду часу:

'к.ф.

"р.ф.

режимного фонду часу:

К

планового фонду часу:

К ф = ТУТ;

п.ф.     ф    п

питома вага простоїв устаткування у календарному фонді

Уд  = ПР: Т,

де: Тф, Тп, Т, Тк — відповідно фактичний, плановий, режимний і ка­лендарний фонди робочого часу устаткування; ПР — простої устаткування.

Аналіз простоїв устаткування включає вивчення цілоденних і внутрішньозмінних втрат часу роботи устаткування. Простої устат­кування спричинюють такі причини: планові ремонти устаткування, аварії, нестача матеріалів, нестача робочої сили. Усе це негативно позначається на випуску продукції.

Для визначення впливу простоїв устаткування на виконання виробничої програми необхідно плановий випуск за 1 машино-годи­ну помножити на величину втрат робочого часу.

Інтенсивне використання устаткування характеризується показ­ником випуску продукції на 1 машино-годину, тобто його продук­тивністю:

Фактичний випуск продукції


ІНТ


Випуск продукції за планом за одиницю часу


Методику аналізу показників екстенсивного й інтенсивного ви­користання устаткування розглянемо на прикладі (табл. 2.32).

Коефіцієнт екстенсивності використання устаткування показує втрати часу роботи устаткування на 17 % планової кількості маши­но-годин (377,8 : 2200 х 100) — це резерв випуску продукції.

Коефіцієнт інтенсивності використання устаткування характери­зує успішність роботи підприємства. Виготовлення на 1 машино-го­дину збільшилось на 12,4 % (7,7 : 61,909 х 100), за рахунок чого ви­пуск продукції зріс на 5,9 % (40 : 6810 х 100).

Узагальнюючий показник, що характеризує ступінь використан­ня устаткування за часом і потужністю, називається інтегральним коефіцієнтом (1,12 х 0,83) = 0,929.


Коефіцієнт екстенсивності


1822,22


0,828;К ф- ■     ■               ■    69,614   .
Коефіцієнт інтенсивності =             = 1,12.

61, 909

Вплив зміни часу роботи устаткування (А) і його продуктивності (Б) на випуск продукції легко визначити методом ланцюгової підста­новки:

А) -11,6 х 61,909 = -718 (за рахунок часу роботи); Б) 98,4 х 7,705 = 758 (за рахунок росту продуктивності устатку­вання).

Знаючи наявність верстатів і їхню фактичну продуктивність, мож­на визначити вплив цих факторів на випуск продукції (табл. 2.33).

Таблиця 2.33

Оцінка використання устаткування

 

Показники

План

Звіт

Відхилення

Випуск продукції, тис. грн

5000

5400

+400

Кількість устаткування, шт.

1000

900

-100

Продуктивність устаткування, тис. грн

5,0

6,0

+ 1,0

Висновок

Випуск продукції збільшився на 400 тис. грн (5400 — 5000) у тому числі:

а)         за рахунок зменшення числа устаткування випуск продукції
знизився на 500 тис. грн(— 100 х 5).

б)         за рахунок збільшення продуктивності устаткування випуск
продукції зріс на 900 тис. грн(1 х 900).

Сукупний вплив факторів складає 400 тис. грн (— 500+900).

Показником екстенсивного використання устаткування є коефіцієнт його змінності (Кзи). Він визначається відношенням кількості відпрацьованих машино-змін до кількості устаткування:


Подпись: Т

ЗМ


Подпись: ВУСТ


де: Т   — кількість відпрацьованих машино-змін;

кількість верстатів.

Зміна у випуску продукції в зв'язку зі зміною коефіцієнта змінності визначається формулою:

ДТП = ТП1 - Ші* КзМо,

КЗМ1

де: ТП1 — випуск товарної продукції в звітному періоді;

КЗМо, КЗМ1 — коефіцієнт змінності роботи устаткування відповід­но у базовому і звітному періодах.

Задача

Проаналізувати коефіцієнт змінності роботи устаткування. Виз­начити, як змінився обсяг випуску продукції за рахунок зміни кое­фіцієнта змінності роботи устаткування, за такими даними:

 

Показник

План

Факт

Середньорічна кількість діючого устаткування, од.

3175

3150

З них працювало по змінах: I

3145

3020

II

1200

1190

Випуск продукції, тис. грн

2374300

2386173

Розв'язування

Коефіцієнт змінності роботи устаткування необхідно визначити за формулою:

ДОш = СП / СВСТ,

де: ВП — кількість верстатів, що працюють відповідно в 1-у і 2-у зміну; ВВСТ — кількість встановлених верстатів.

Знайдемо коефіцієнт змінності роботи устаткування за планом і фактично:

Дозм ш = (3145 + 1200)/3175 = 1,4.

Дозм ф = (3020 + 1190)/3150 = 1,34.

Недовиконання плану по коефіцієнту змінності склало 4,3 %:

(1,34/1,4 х 100 %) — 100 % = 95,7 — 100 = -4,3 %.

Зміну обсягу випуску продукції за рахунок коефіцієнта змінності визначимо за такою формулою:

А ТПП    = ТПФ — (ТПФ Щ $%.. Дозм ) /КЗМф,

До зм  Ф        \      Ф Щ о $%е- ^  ЗМ пл'  *     ЗМ ф'

де: А ТПДо зм — втрати у випуску товарної продукції за рахунок кое­фіцієнта змінності;

ТПф — товарна продукція фактична;


Дозм гш, КЗМф — коефіцієнт змінності за планом і фактичний. А ТП = 2386173 — (2386173П1,4/1,34) = — 106843,5 (тис. грн).

Висновок

Недовиконання плану по коефіцієнту змінності склало 4,3 %. Якби цей план був виконаний, то підприємство збільшило б випуск продукції на 106843,5 тис. грн.