2.6.2. Показники ефективності використання основних фондів

Узагальнюючими показниками, що характеризують використан­ня основних фондів, є показник фондовіддачі (Ф) і зворотний йому показник — фондомісткість (ФМ).

Ф = Випуск продукції _     ф  =  Основні фонди
В     Основні фонди  М   Випуск продукції

Фондовіддача визначається з обсягу продукції на 1 грн промис­лово-виробничих фондів. Аналіз фондовіддачі див. у табл. 2.28.


При визначенні фондовіддачі і фондомісткості обсяг продукції об­числюється у вартісних, натуральних і умовних вимірниках. Найточні­ше використання основних фондів відбиває показник фондовіддачі, розрахований, виходячи з обсягу продукції в натуральних вимірниках.

Однак ці вимірники обсягу продукції застосовуються лише на тих підприємствах, де випускається продукція одного виду, або така, яку можна прирівняти до одного виду.

На практиці показники фондовіддачі найчастіше визначаються, виходячи з обсягу продукції у вартісному обчисленні.

Показник фондовіддачі можна розраховувати і на основі прибутку.

Величина прибутку, одержувана на кожну гривню чи тисячу гривень промислово-виробничих основних фондів, показує дію всіх економічних факторів, що обумовили розмір отриманого прибутку і відповідний ступінь використання основних фондів.

Однак необхідно враховувати, що збільшення прибутку не завж­ди пов'язано зі зростанням виробництва, а може бути обумовлено структурними змінами і змінами в асортименті.

Ступінь забезпеченості робітників засобами праці характеризуєть­ся показником фондоозброєності праці. Він визначається відношен­ням середньорічної вартості основних промислово-виробничих фондів до числа робітників, зайнятих у найбільшу зміну.

Показник «технічна озброєність» характеризується відношенням середнього залишку вартості виробничого устаткування до числа робітників у найбільшу зміну.

Фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці (ПП) і обернено пропорційна фондоозброєності праці (ФО).


Ф =


ВП = ВП_ ^ Оф ОФ= Ч  '  Ч

= ПП-ФО.


Найбільший економічний ефект досягається тоді, коли продук­тивність праці зростає швидше за її фондоозброєність.

На рівень фондовіддачі впливають різні фактори, пов'язані як зі зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основ­них виробничих фондів, особливо їх активної частини.

Спочатку при аналізі фондовіддачі вивчають вплив на неї ок­ремих факторів, а потім визначають вплив фондовіддачі на обсяг випуску.

Задача

Визначити вплив зміни випуску продукції і фондоозброєності на фондовіддачу способом ланцюгових підстановок за такими даними:

 

Показники

 

План

Факт

1. Товарна продукція, тис. грн

ТП

13745

21000

2. Чисельність робітників, чол.

Ч

1170

1165

3. Середньорічна вартість основних виро­бничих фондів, тис. грн

ОВФ

24657

29836

Розв'язування

ТП = ФВ / ОВФ,

де: ФВ — фондовіддача;

ФО = ТП/ОВФ = ТП/Ч : ОВФ/Ч = ПП/ФВ,

де: ПП — продуктивність праці; ФО — фондоозброєність.

ПП = 13745/1170 = 11,75; ППф = 21000/1165 = 18,02; ФО = 24657/1179 = 21,07;

пл

ФОф = 29836/1165 = 25,61; ФВ = ТПФ/ОВФ   — ТП   /ОВФ   = 0,8516 — 0,5574 = 0,2945; ФВф= ПП /ФО, — ПП /ФО =11,75/25,61 — 11,75/21,07 =

ф          пл/       ф          пл.       пл        7/7       7/7

= 0,4588 — 0,5577 = -0,0989. Розв'язування на ПК

Створіть електронну таблицю і введіть в неї вихідні дані й фор­мули*.

 

Показники

 

План

Факт

1. Товарна продукція, тис. грн

ТП

13745

21000

2. Чисельність робітників, чол.

Ч

1170

1165

3. Середньорічна вартість основних ви­робничих фондів, тис. грн

ОВФ

24657

29836

 

 

 

 

Продуктивність праці

ПП

=С4/С5

=В4Д)5

Фондоозброєність

ФО

=С6/С5

=В6Д)5

 

 

 

 

Фондовіддача

ФВ

=Б4/С6-С4/С6

 

Зміна фондовіддачі

ФВ Фв

=С8Д)9-С8/С9

 

Висновок

За рахунок збільшення випуску продукції фондовіддача збільши­лася на 0,29 тис. грн. Проте із збільшенням фондоозброєності фон­довіддача зменшилася на 0,0989 тис. грн.

Важливе економічне значення має визначення віддачі активної частини основних фондів, у результаті чого виявляється вплив на фондовіддачу змін у структурі основних фондів, визначаються ре­зерви, пов'язані з використанням не встановленого устаткування.

Вплив структури основних фондів на фондовіддачу обумовлений тим, що різні категорії основних фондів беруть однакову участь у виробничому процесі.

При розрахунку фондовіддачі у загальній сумі основних фондів виділяються машини й устаткування як найбільш впливовий чин­ник.

Зіставлення темпів росту і відсотків виконання плану за фондо­віддачею на 1 грн вартості основних фондів, у тому числі машин і устаткування, показує вплив зміни структури основних фондів на ефективність їх використання. Розглянемо приклад (табл. 2.28).

З таблиці видно, що структура основних фондів покращилась порівняно з попереднім роком (зросла з 42,4 % до 43,6 %), однак питома вага активної частини знизилася порівняно з планом (98,6 %).

Щоб визначити вплив на фондовіддачу зміни питомої ваги ма-
шин і устаткування в загальній вартості фондів, потрібно представи-
ти фондовіддачу як добуток двох співмножників: питомої ваги ма-
шин і устаткування (ПВ) і фондовіддачі з 1 грн вартості машин і
устаткування (Фв      ):

^          ^          \       акт. частини'

Фв = ПВ X Фв           ;

акт.частини '

Фв  :

план

0,4423 X 4,8 =2,125;

факт

0,4363 X 4,9= 2,140;

Відхилення:

-0,006 + 0,1 = -0,015; Визначимо вплив факторів.

Перша підстановка: -0,006 X 4,8 = - 0,0268 (характеризує вплив зменшення питомої ваги машин і устаткування в складі основних фондів).

Друга підстановка: 0,4363 X 0,1 = 0,0436 (показує вплив зростан­ня фондовіддачі з 1 гривні вартості машин і устаткування).

Проаналізувавши вплив різних чинників, зробимо висновок, що на фондовіддачу вплинули зміни в структурі основних фондів та зростання фондовіддачі з 1 гривні вартості машин і устаткування. Вихід продукції у розрахунку на одну гривню вартості машин і ус­таткування характеризує ефективність використання знарядь праці.

На рівень фондовіддачі впливають співвідношення цін і потуж­ностей нового і старого устаткування. Позитивними вважаються випереджаючі темпи росту продуктивності устаткування порівняно з його вартістю.

При аналізі фондовіддачі необхідно також виявити вплив на неї цін основних виробничих фондів, що коливаються залежно від часу надходження фондів, однакових за своїми технічними якостями. Ціни на устаткування не завжди характеризують корисні якості техніки.

Для визначення впливу зміни середньої вартості основних фондів і фондовіддачі на випуск продукції звернемося до прикладу (табл. 2.29).

Таблиця 2.29

Початкова інформація

 

Показники

План

Звіт

Відхилення

Товарний випуск, тис. грн

12000

12750

+750

Середня вартість основних фондів,

11000

11100

+ 100

тис. грн

 

 

 

Фондовіддача, грн

1,09

1,15

+0,6

План випуску продукції за даними табл. 2.2.9 перевиконаний на 750 тис. грн. На це відхилення вплинули:

1)         збільшення вартості основних засобів на 100 тис. грн дало
додатковий випуск продукції на 200 (тис. грн):

100 X 1,09 = 109 (тис. грн);

2)         зміна фондовіддачі збільшила випуск продукції на 641 (тис. грн):

0,6 X 11100 = 641 (тис. грн).

Сукупний вплив двох факторів у вартісному обчисленні дорів­нює 750 (тис. грн).

Поліпшення використання устаткування значно впливає на підви­щення фондовіддачі.

Одним з найважливіших факторів, які впливають на величину фондовіддачі, є годинна продуктивність устаткування, рівень і дина­міка якої визначаються значною мірою технічною характеристикою знарядь праці, удосконаленням їх як споживних вартостей.

Усі фактори, пов'язані з упровадженням у виробництво нового високопродуктивного обладнання і технологічних процесів, з удос­коналенням устаткування і діючих технологічних процесів, модерні­зацією, характеризують технічний рівень основних фондів і є найваж­ливішими резервами росту фондовіддачі. Таким чином, фондовіддача відбиває фактичну ефективність основних фондів, обумовлену двома показниками: їх технічним рівнем і ступенем використання.

Показник фондовіддачі необхідно розглядати як за всім обсягом основних фондів, так і за їхньою активною частиною.

За вихідну базу у розрахунку фондовіддачі береться продукція у вартісному чи натуральному обчисленні. На обсяг продукції у вар­тісному обчисленні впливають не лише фактори, пов'язані з ефек­тивним використанням основних засобів, а й фактори зовнішнього характеру, наприклад, зміна цін, тарифів, а також побічні, пов'язані зі структурними зрушеннями в складі продукції. Оцінка продукції в натуральному обчисленні дозволяє нейтралізувати вплив багатьох перерахованих факторів, однак в умовах багатономенклатурного виробництва її застосування обмежене. За вартісними показниками обсягу виробництва базою для розрахунку фондовіддачі може бути реалізована товарна продукція.

Рівень фондовіддачі залежить від продуктивності устаткування, коефіцієнта змінності, вартості одиниці устаткування, питомої ваги машин і устаткування в загальній вартості фондів.

Зміна рівня матеріальних витрат також впливає на фондовідда­чу, хоча і побічно, внаслідок збільшення обсягу продукції, виготов­леної із зекономлених матеріалів, і навпаки.

Щоб розрахувати вплив зазначених факторів, варто перетворити формулу фондовіддачі і подати її у вигляді добутку п'яти співмнож­ників факторів:

ф =Л_хЕб^х °шхх Вус_.

В   ПБМ   0МЗ   0Вс   ВУс   ОФ

де: П — обсяг продукції.

ПБМ — обсяг продукції за винятком матеріальних витрат. 0МЗ — кількість машино-змін роботи устаткування. 0ВС — кількість встановленого устаткування. Вус — вартість машин і устаткування.

ОФ — середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Слід мати на увазі, що фондовіддача, коефіцієнт матеріальних витрат, продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності роботи ус­таткування, питома вага машин і устаткування в загальній вартості


фондів є в прямій залежності. залежність фондовіддачі і рівня вар­тості одиниці устаткування зворотна.

Фв = Кмв х Прус х Кзм X

Отже, для виміру впливу цих факторів на фондовіддачу наведе­ну вище модель необхідно перетворити:

Ус

де: КМВ — коефіцієнт матеріальних витрат. Прус — продуктивність устаткування. КЗМ — коефіцієнт змінності роботи устаткування. СУС — вартість одиниці устаткування.

ПВ — питома вага машин і устаткування в загальній вартості фондів.

Факторний аналіз фондовіддачі


Розрахуємо вплив на фондовіддачу зазначених факторів за да­ними машинобудівного заводу (табл. 2.30).

Наведені показники дають можливість зробити економічний роз­рахунок впливу окремих факторів на обсяг виробництва. Розраху­нок наводиться в табл. 2.31.

Таблиця 2.31 Оцінка впливу факторів на фондовіддачу

 

Фактор

Вихідна величина фондовід­дачі

Відсоток зміни по­казників

Фондовіддача з урахуванням зміни показ­ників, що ана­лізуються

Вплив на фондовід­дачу окре­мих фак­торів

Зміна матеріальних витрат

3,598

92,05

3,393

+0,093

Продуктивність устат­кування

3,393

145,78

1,751

-0,099

Коефіцієнт змінності

1,751

63,94

3,000

+0,220

Рівень вартості одиниці устаткування

3,03

123,6*

3,084

+0.084

Питома вага машин і устаткування в зага­льній вартості фондів

3,084

84,36

3,135

+0,051

Загальна зміна фондо­віддачі

0,012

*) Л00- = 123,6. 80,88

Результати розрахунку показали, що збільшення фондовіддачі в звітному році порівняно з минулим на 0,12 грн (3,312 — 2,300) відбу­лося головним чином за рахунок підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування (0,22 грн) та росту питомої ваги машин і устат­кування в основних виробничих фондах (0,051 грн). Зазначені фак­тори цілком залежать від роботи підприємства.

Збільшення фондовіддачі на 0,084 грн відбулося в результаті зниження вартості одиниці устаткування. Зниження фондовіддачі на 0,099 грн відбулося за рахунок зменшення продуктивності устатку­вання на 0,12 грн внаслідок зниження матеріальних витрат.