2.5.6. Аналіз реалізації продукції

У процесі аналізу необхідно вивчити зміни не лише в обсязі ви­робництва товарної продукції, а й в обсязі її реалізації. Від обсягу продаж залежать фінансові результати підприємства, його фінансо­вий стан, платоспроможність тощо.

Аналіз реалізації продукції проводиться кожен місяць, квартал, півріччя, рік. У процесі його фактичні дані порівнюються з планови­ми, попередніми періодами, розраховується відсоток виконання пла­ну, абсолютне відхилення від плану, темпи росту і приросту за ана­лізований відрізок часу, абсолютне значення одного відсотка приросту.

Можливі два варіанти методики аналізу реалізації продукції. Якщо виторг на підприємстві визначається за відвантаженням товарної продукції, то баланс товарної продукції буде мати вигляд:

ЗГП + ТП = РП + ЗГП.

п          к

Звідси

РП = ГП +ТП — ГП.

пк

Якщо виторг визначається після оплати відвантаженої про­дукції, то товарний баланс можна записати так:

ЗГП + ТП + ЗВП = РП + ЗВП + ЗГП ;

п          п          к          к 7

РП = ЗГП + ТП + ЗВП — ЗВП — ЗГП,

п          п          к          к

де: ЗГПп, ЗГПк — відповідно залишки готової продукції на складах на початок і кінець періоду;

ТП — вартість випуску товарної продукції;

РП — обсяг реалізації продукції за звітний період;

ЗВПп, ЗВПк — залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду, не оплачені покупцями.

Розрахунок впливу даних факторів на обсяг реалізації продукції проводиться порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановими та обчисленням абсолютних і відносних приростів кожного з них.


Для вивчення впливу цих факторів аналізується баланс товарної продукції (табл. 2.21).

З таблиці видно, що план реалізації продукції перевиконаний за рахунок збільшення її випуску і надпланових залишків товарів, відвантажених покупцям на початок року.

Негативно вплинули на обсяг продаж такі фактори:

зменшення залишків готової продукції на складах підприєм­ства на початок року і збільшення їх на кінець року;

збільшення залишків відвантажених товарів на кінець року, оплата за які ще не надійшла на розрахунковий рахунок підприємства.

Тому в процесі аналізу необхідно з'ясувати причини утворення надпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції покупцями і розробити конкретні заходи щодо прискорення реалі­зації продукції й одержання виторгу.

Задача

Провести аналіз чинників, що вплинули на зміни обсягів реалі­зації продукції. Вихідні дані:

 

Показники

План

Факт

1. Обсяг реалізованої продукції в оптових цінах підприємства, грн

97670

98999

2. Випуск продукції в оптових цінах підприємс­тва, грн

98746

100583

3. Зміна залишків нереалізованої продукції, грн

1076

1584

 

Розв'язування

Виходячи з формули балансу товарної продукції: Залиш.     + ТП = РП + Залиш . .

поч.р.  кінр

РП = ТП + Залиш     — Залиш .

поч.р.  кінр.

У нашому прикладі на обсяг реалізації впливають два чинники: випуск продукції і зміна залишків нереалізованої продукції. Встано­вимо вплив кожного з них на обсяг реалізованої продукції:

Розв'язування на ПК

Створіть таблицю і введіть в неї вихідні дані.

 

 

 

 

 

 

 

Показники

План

Факт

Відхилення від плану

всього

в т.ч. за рахунок

V вип.

продукції

А зали­шків

1. Обсяг реалізованої продукції

97670

98999

+ 1329

1837

-508

2. Випуск продукції

98746

100583

+ 1837

 

 

3. Зміна залишків

1584

1076

-508

 

 

Розрахуйте Відхилення від плану як різницю Факту і Плану*. Для висновку величини відхилення від плану за рахунок обсягу випуску продукції створіть формулу, що посилається на стовпець Всього, рядок Випуск продукції, а для відхилення від плану за рахунок зміни залишків — створіть формулу, що посилається на стовпець Всього, рядок Зміна залишків зі зміною знаку числа.

Висновок

Залишки нереалізованої продукції негативно вплинули на обсяг реалізації (-508 тис. грн). Ця сума є резервом зростання реалізації продукції.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконан­ня договірних зобов'язань з постачання продукції. Недовиконання підприємством плану за угодами призводить до зменшення виторгу, прибутку, виплати штрафних санкцій. Крім того, в умовах конку­ренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спри­чинить спад виробництва.

В процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць і з наростаючим підсумком у цілому по підприємству, у розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясовуються причини недо­виконання плану і дається оцінка діяльності по виконанню договір­них зобов'язань.

Відсоток виконання договірних зобов'язань (Кдз) розраховуєть­ся діленням різниці між плановим обсягом відвантаження по дого­вірних зобов'язаннях (П) і його недовиконанням (Пн) на плановий обсяг (Ппл) (табл. 2.22).


Таблиця 2.23

Аналіз виконання договірних зобов'язань за рік, тис. грн

 

 

Період

План постачання продукції

Недопостачання продукції

Виконання, %

за мі­сяць

з початку року

за мі­сяць

з початку року

за мі­сяць

з початку року

Січень

1650

1650

-200

-250

84,8

1,9

Лютий

1890

3540

-150

-400

92,1

4,1

Березень

2400

5940

-600

-700

75,0

6,9

і т.д.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Грудень

2280

85000

-100

-5200

98,7

93,9

 

Каі =   = 19500 -1750 = 0,91 (%).

дз.      П,„        19500        '    ^ >

Наведений розрахунок показує, що за звітний місяць недопос­тавлено продукції за угодами на суму 1750 тис. грн, або на 8,3 %,

Г-1750 "| [21000 J.

Недопоставка продукції негативно впливає не лише на підсумки діяльності даного підприємства, а й на роботу торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій та ін.

Задача

Аналіз виконання договірних зобов'язань наростаючим підсумком.

 

 

ПІ

Січень

ПІ

Лютий

Березень

За квартал

Вироби

план

звіт

недопоставки наростаючим підсумком

план

звіт

недопоставки наростаючим підсумком

план

звіт

недопоставки наростаючим підсумком

план

звіт

недопоставки наростаючим підсумком

А

100

90

10

100

110

-

150

150

-

350

350

-

Б

200

190

10

210

210

-

210

210

-

620

610

10

В

150

170

-

170

190

-

190

160

30

510

520

-

разом

450

450

20

480

510

-

550

520

30

1480

1480

10

Виконання плану

100 %

106,3 %

94,5 %

100 %

Випуск проду­кції фактично з урахуванням виконан. дого­вір. зобов'язань

450-20-430

480

550-30=520

1480-10=1470

Виконання плану з облі­ком боргів, зобов'язань

430/450*100 %=96 %

480/480*100 %=100 %

520/550*100 %=95 %

1470/1480*100

%=99,3 %

 

Розв'язування на ПК

Введіть вихідні дані в електронну таблицю* (див. таблицю в умові задачі).

Розрахуйте Випуск продукції фактично з урахуванням виконаних договірних зобов'язань і Виконання плану з урахуванням боргів, зобо­в'язань від браку, для чого введіть відповідні формули (проаналізуй­те обчислення, приведені в таблиці)* і застосуйте до вічок, які містять процентні величини, процентний формат**. Застосуйте до вічок рядка Виконання плану з урахуванням боргів, зобов'язань від браку процент­ний формат.

Висновок

Підприємство протягом всього кварталу не виконувало договірні зобов'язання і допускало недопоставки продукції. Через порушення договірних умов підприємство недовиконало зобов'язання на 10 тис. грн, що склало 0,7 % від суми укладених договорів.

Задача

Проаналізувати виконання плану за обсягом реалізації продукції по асоціації малих підприємств і по кожному малому підприємству, включеному в неї:

 

 

 

Підприємство

Обсяг реалізації продукції за минулий період

Обсяг реалізації продукції

За планом

Фактично

1

480

505

509

2

200

210

212

3

120

126

127

4

107

109

111

5

98

99

97

 

Розв'язування

* Введіть формули спочатку тільки для одного місяця, а потім скопіюйте їх для інших місяців, перетягуючи виділення за границю при натиснутій клавіші Ctrl.

** Застосуйте інструмент «Процентний формат» на панелі «Формату­вання».

Для вирішення цієї задачі необхідно скористатися допоміжною розрахунковою таблицею:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізації продукції

Структура план. реалізації продукції (гр. 3 : підсумок 2)

Частка у загальному відсотку перевиконання плану (гр. 7 - гр. 10)

Підприємство

За мину­лий звіт-

За звіт­ний пері­од

Відхилення план. реалізації від минулого періоду

Відхилення фактичної реалізації

ний період

 

 

х,

у % (гр. 4 :

від плану

від минулого року

 

план

факт

тис. грн (гр. 2 -гр.1)

гр. 1 -100 %)

Ц, тис. грн (гр. 3 - гр. 2)

у % (гр. 6/ гр.2-100 %)

х,

тис. грн (гр. 3-гр. 1)

у % (гр. 8/ гр. 1 -100%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

480

505

509

25

5,2

4

0,79

29

6,04

0,49

0,39

2

200

210

212

10

5

2

0,95

12

6,00

0,2

0,19

3

120

126

177

6

5

1

0,79

 

5,83

0,12

0,0948

4

107

109

111

2

1,86

2

1,83

4

3,738

0,11

0,1885

5

98

99

97

1

1,02

-2

-2,02

-1

-1,02

0,092

-0,189

Разом

1005

1049

1056

44

4,4

7

0,67

51

5,07

 

 

Розв'язування на ПК

Введемо вихідні дані в електронну таблицю, додавши необхідні стовпці (див. таблицю).

Розрахуйте відсоток браку і відсоток втрат від браку, для чого введіть відповідні формули (див. заголовок до таблиці)* і застосуйте до вічок, що містять процентні величини, процентний формат**.

Висновок

Відсоток виконання плану в цілому по асоціації склав 100,66 %. У порівнянні з минулим роком в звітному році асоціація перевико­нала план на 5,07 %. Зі всіх підприємств збитковим виявилося п'яте підприємство.

Особливу увагу при аналізі реалізації продукції слід звертати на виконання зобов'язань з кооперованих постачань і з експорту продукції.

У процесі аналізу необхідно вивчити також причини збільшення неоплачених залишків продукції, відвантаженої покупцям. Якщо терміни оплати її ще не настали, то це нормальне явище.

Прострочена ж заборгованість покупців за товари ускладнює фінансовий стан підприємства, тому треба вживати всіх можливих заходів для її стягнення.