2.5.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства

Важливе значення при вивченні діяльності підприємства має аналіз ритмічності виробництва продукції.

Ритмічність — рівномірний випуск продукції відповідно до гра­фіка в обсязі й асортименті, передбачених планом.

Для оцінки виконання плану з ритмічності використовуються прямі і непрямі показники.

Прямі показники — коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску, питома вага виробленої продукції за кожен місяць до квартального випуску, питома вага випущеної продукції за кожен квартал до річного обсягу виробництва, питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного місяця до третьої декади попереднього місяця.

Непрямі показники ритмічності — наявність доплат за понад-нормовані роботи, оплата простоїв, що виникли з вини господарсь­кого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних за­лишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

Найбільш поширеним показником є коефіцієнт ритмічності.

Він визначається відношенням суми продукції, зарахованої у виконання плану з ритмічності, до планового випуску продукції.

У виконання плану з ритмічності зараховується фактичний ви­пуск продукції, але не більше запланованого (табл. 2.20).

Таблиця 2.20 Аналіз ритмічності роботи підприємства

 

 

 

 

 

Декади місяця

Випуск продукції,

Виконання плану, %

Зараховується в

тис. грн

показник

план

факт

тис. грн

%

І

113,0

111,0

98,2

111,0

98,2

ІІ

113,0

112,0

99,1

112,0

99,1

ІІ

113,0

114,0

100,9

113,0

100,0

Разом

339,0

337,0

99,4

336,0

99,1

К    = (336 : 339) = 0,991.

ритм      4        '           7

Втрати випуску продукції за рахунок неритмічної роботи визна­чають за формулою:

атп = (Критм -1)- тпф ,

де ТПф — фактичний випуск товарної продукції в планових цінах.

Коефіцієнт варіації (Ке) визначається як відношення середньок-вадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобового (середньодекадного, середньо­місячного, середньоквартального) планового випуску продукції:

де Ах  — квадратичне відхилення від середньодекадного завдання; п — число підсумованих планових завдань;

Хгш — середньодекадне завдання за графіком.

У нашому прикладі коефіцієнт варіації складає 0,0177.


(111,0 -113,0)2 +(112,0 -113,0)2 +(114,0 -113,0)


3


113,0


113


0,0177.


Це значить, що випуск продукції по декадах відхиляється від графіка в середньому на 1,77 %.

Задача


Проаналізувати ритмічність випуску продукції по декадах. Вихідні дані:

 

Декада

Випуск продукції за місяць, тис. грн

 

план

факт

I

26000

24200

II

26000

26800

III

26000

28800

Всього за місяць

 

 

На підставі даних таблиці розрахуємо коефіцієнти ритмічності й варіації.

Згідно з даними таблиці:

Коеф.ритм. = ВП1/ВП0 = 76200/78000 = 0,9769. Коеф.варіац. =    £ Аг2 / п ) / xnл =

(^[(24200 - 26000)2 + (26800 - 26000)2 + (28800 - 26000)2 ]/3)/26000 = = 0,076 = 7,6%,

де: ВП1 — випуск продукції, зарахований в рахунок виконання пла­ну за ритмічністю;

ВП0 — випуск продукції за планом;

п — кількість одиниць спостереження.

Розв'язування на ПК

1. Створіть електронну таблицю і введіть в неї вихідні дані*.

 

 

 

 

Декада

Випуск продукції за місяць, тис. грн

Питома вага,

Вико­нання плану

Обсяг продук­ції, зарахований в рахунок вико­нання плану за ритмічністю

план

факт

план

факт

I

26000

24200

 

 

 

 

ІІ

26000

26800

 

 

 

 

ІІІ

26000

28800

 

 

 

 

Всього за місяць

78000

79800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт ритмічності

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт варіації

 

 

 

 

 

 

2. Введіть формули для розрахунку Питомої ваги

_          . ,         Випуск продукції в декаді (план / факт)

Питома вага (план / факт) = -——-—-—;   —       

Випуск продукції Всього за місяць (план / факт)

і застосуйте до вічок процентний формат.

3.         Введіть формули для розрахунку Виконання плану

Випуск продукції в декаді (план)
Виконання плану =  £——-—         —1      —.

Випуск продукції в декаді (факт)

Введіть формули для розрахунку Обсягу продукції... — якнай­менша величина з фактичного випуску і планового випуску, вико­ристовуючи функцію МІН з категорії математичних* функцій в майстрі функцій.

У рядку Всього за місяць підсумуйте Обсяг продукції.., викори­стовуючи автосуму (панель інструментів Стандартна)**.

Для розрахунку коефіцієнта ритмічності введіть формулу, яка розраховує відношення Обсягу продукції, зарахованого в рахунок ви­конання плану по ритмічності за місяць до Випуску продукції за місяць (план).

Розрахуйте коефіцієнт варіації. Для цього скористайтеся фун­кцією СУММКВРАЗН з категорії математичних функцій в майстрі функцій, як параметри функції вкажіть діапазони вічок, виділивши їх покажчиком «миші» (курсором). Після введення функції СУММ-КВРАЗН продовжте запис формули, розділивши на три (кількість декад), піднести до ступеня 0,5 (аналог квадратного коріння) і роз­діливши на випуск продукції за планом***.

Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві розрахо­вується також показник аритмічності як сума позитивних і негатив­них відхилень у випуску продукції від плану за кожен день (тиж­день, декаду). Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вищий показник аритмічності.

Висновок

* =МИН(В5:С5), передбачається, що верхній лівий елемент таблиці вве­дений у вічко А3.

** =СУММ(С5:С7), передбачається, що верхній лівий елемент таблиці вве­дений у вічко А3.

*** =(СУММКВРАЗН(В5:В7;С5:С7)/3)Л0,5/В5, передбачається, що верхній лівий елемент таблиці введений у вічко А3.

Дані проведеного розрахунку показують, що підприємство пра­цювало неритмічно, допускалися відхилення від запланованого рівня випуску в першій декаді місяця, що довелося компенсувати в другій і третій декадах.

Задача

Визначити показник варіації ритмічності випуску продукції та зробити висновки про рівномірність випуску продукції за даними таблиці:

 

 

Квартал

Місяць (випуск у тис. грн)

1

2

3

1

25

35,4

23,4

2

26,6

37,4

34

3

30,3

22,5

37,2

4

20,6

30,7

40

При оцінці ритмічності виробництва продукції використовуєть­ся показник варіації: чим він вищий, тим менш ритмічно працює підприємство.

и = Зх 100 =    Х    '

де: З — середньоквадратичне відхилення; Х — середнє значення випуску продукції.

п

 

 

 

Місяць (випуск у тис.

 

 

 

Квартал

 

грн)

 

X1 - X1

Х 2 - Х 2

Х 3 - Х 3

 

1

2

3

 

 

1

25

35,4

23,4

-0,63

3,90

-10,25

2

26,6

37,4

34

0,98

5,90

0,35

3

30,3

22,5

37,2

4,68

-9,00

3,55

4

20,6

30,7

40

-5,03

-0,80

6,35

Підсумок

102,5

126

134,6

 

 

 

Середньоквадратичне відхилення по місяцях:

З2 = 12,11; 322 = 32,915; 332 = 39,5275.

Показник варіації ритмічності випуску продукції по місяцях: иі = 13,58 %,   и2 = 18,21 %,   и3 = 18,68 %.

Висновки

Показник варіації ритмічності випуску продукції за перший місяць чотирьох кварталів найбільш рівномірний щодо випуску про­дукції серед двох інших. Причинами аритмічності можуть бути — скрутний фінансовий стан підприємства, низький рівень організації, технології та матеріально-технічного забезпечення виробницта, а та­кож планування і контролю; зовнішні — несвоєчасне постачання сировини і матеріалів постачальникам, нестача енергоресурсів не з вини підприємства та інше.

Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві розрахо­вується також показник аритмічності як сума позитивних і негатив­них відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиж­день, декаду). Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вищий показник аритмічності.

Внутрішні причини аритмічності: скрутний фінансовий стан під­приємства, низький рівень організації, технології і матеріально-тех­нічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю.

Зовнішні: несвоєчасне постачання сировини і матеріалів поста­чальниками, нестача енергоресурсів не з вини підприємства та інше.

На завершення аналізу вживаються конкретні заходи щодо усу­нення причин неритмічної роботи.