2.5.4. Аналіз якості виготовленої продукції

Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. її підвищення забезпечує економію не лише трудо­вих і матеріальних ресурсів, а й дозволяє більш повно задовольняти потреби суспільства. Високий рівень якості продукції сприяє підви­щенню попиту на неї і збільшенню суми прибутку не лише за раху­нок обсягу продажу, а й за рахунок більш високих цін.

Якість продукції — це поняття, яке характеризує параметричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські властивості ви­робу, рівень його стандартизації й уніфікації, надійність і дов­говічність.

Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники

якості продукції.

Узагальнюючі показники характеризують якість усієї виробле­ної продукції незалежно від її виду і призначення. Це зокрема:

а)         питома вага нової продукції в загальному її випуску;

б)         питома вага атестованої і не атестованої продукції;

в)         питома вага продукції вищої категорії якості;

г)         питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;

д)         питома вага експортованої продукції, в тому числі у високо-
розвинуті промислові країни.

Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характери­зують одну з її властивостей:

корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст заліза в руді, вміст білка в продуктах харчування);

надійність (довговічність, безвідмовність у роботі);

технологічність характеризує ефективність конструкторських і технологічних рішень — трудомісткість, енергомісткість;

естетичність виробів.

Непрямі показники — це штрафи за неякісну продукцію, обсяг і питому вагу забракованої продукції, питома вага продукції, на яку надійшли рекламації споживачів, втрати від браку тощо.

Завдання аналізу — вивчити динаміку перерахованих показ­ників, виконання плану за їх рівнем, причини змін і дати оцінку виконання плану за рівнем якості продукції.

Таблиця 2.17

Аналіз узагальнюючих показників якості продукції

 

 

 

Показники

2005 рік

2006 рік

план

звіт

Середньозважений бал якості продукції

0,68

0,7

0,75

Питома вага, %

 

 

 

- експортованої продукції

11

15

15,5

- нової продукції

20

25

28

- забракованої продукції

0,5

0,4

0,38

- рекламаційної продукції

0,25

0,2

0,18

Втрати від браку, тис. грн

1150

1111,8

520,88

З табл. 2.17 видно, що за звітний період на підприємстві прове­дена певна робота з поліпшення якості продукції і підвищення її конкурентоспроможності, про що свідчить збільшення питомої ваги експортованої продукції і скорочення забракованої, рекламаційної продукції.

По продукції, якість якої характеризується сортом, розраховується частка продукції кожного сорту в загальному обсязі виробництва.

Аналіз сортності проводиться за допомогою двох методів: коефі­цієнтного та методу середньої ціни.

N641 першого методу полягає в тому, що вироби 2-го сорту прирівнюються до 1-го сорту за допомогою коефіцієнта приведення.

Коефіцієнт приведення 1-го сорту дорівнює 1, другого сорту — залежить від співвідношення оптової ціни 2-го і 1-го сортів.

Щоб встановити виконання плану за сортністю, необхідно пла­нову й фактичну кількість виробів кожного сорту перерахувати шляхом множення на відповідний коефіцієнт.

Плановий коефіцієнт встановлюється шляхом визначення відно­шення кількості виробів, переведених у 1-й сорт за планом, до пла­нової загальної кількості виробів.
 


Подпись: фактАТП = ТП.


ТПфакт ' Ксп


 


Подпись: факт
Подпись: де: АТП — зміни у випуску продукції;


Подпись: факт

факт

ТП

Кс   , Кс

відно.


фактичний випуск продукції ;

коефіцієнти сортності плановий, фактичний відпо-


Другий метод полягає в тому, що розраховується середня ціна як середньозважена за планом і за фактом:


Ц


(К ■ ц ) + (кп ■ ц„ )

К + КІІ


де: Ц — середня ціна;

К1, К11 — кількість виробів відповідного сорту; Ц1, Ц11 — ціна виробу відповідного сорту.

Виконання плану з сортності визначається за формулою:


П сорт


І Кф ■ Цп


100%,


де: Кф — кількість виробів по факту;

середня ціна за планом і за фактом. ДШ = (Цф - Цш). І Кф. Втрати у випуску продукції за рахунок зміни середньої ціни рівні.

Непрямим показником якості продукції є брак.

Він поділяється на:

поправний;

непоправний;

внутрішній (виявлений на підприємстві);

зовнішній (виявлений споживачами). Випуск бракованої продукції призводить до:

підвищення собівартості продукції;

зменшення обсягу товарної і реалізованої продукції;

зниження прибутку і рентабельності.

Аналіз браку продукції


Аналіз забракованої продукції виконаємо за допомогою даних табл. 2.19.

Як видно з табл. 2.19, у звітному періоді істотно зменшилися відсоток браку у виробництві і відсоток втрат від браку, відповідно з 2,54 % до 1,19 % і з 2,49 % до 0,55 % порівняно з базисним роком. Значною мірою це зумовлено зниженням собівартості забракова-ної продукції на 354896,56 грн (508580,18 - 863476,74), а отже, і скороченням витрат на виправлення браку — на 12301,47 грн (5056,27 - 17357,74); підвищенням ефективності договірно-претен­зійної роботи на підприємстві (у звітному періоді постачальника­ми було відшкодовано 278305,4 грн (проти 20618,7 грн у базисно­му році); більш раціональним використанням матеріальних ресурсів (у вартісному вираженні в звітному році на 9103,03 грн збільшився обсяг зворотних відходів за ціною можливого використання), а також зростанням собівартості товарної продукції. Зменшення відсотка браку, в свою чергу, знизило втрати у випуску товарної продукції до 520,88 тис. грн.

Втрати у випуску продукції за рахунок браку визначаються у такий спосіб:

Відсоток бракуТПзвіт х Вироб. собіварт. ТП

100%

1,19 х 43127,0

Втрати за рах. браку ■■

: 513,21(тис. грн);

100

Вартість остаточно  +  Витрати з

Ґ          забракованих виробів       виправлення браку

Відсоток браку=—    —;

Собівартість ТП - Загальногосподарські витрати

по        а          508580,18 + 5056,27 ,ппо/   . ._„.

Відсоток бракузвіт = :           :           100% = 1,19%;

у   і/звіт   47615800 - 4488800

А         863476,74 +17357,74 ,ппо/   0-/0/;

Відсоток браку,    =   :           :           100% = 2,54%;

у   Убазис    38162567 - 3523827


Подпись: Собівартість ТП - Загальногосподарські витрати

Відсоток втрат від браку

Вартість остаточно забракованих виробів


+


Витати з

виправлення

браку


—  Суми, утримані    — з постачальників


Відходи за ціною можливого використання


Відсоток

...    863476,74 +17357,74-2061,87-17728,95 .....   . ....

втрат від =      ■          ■          ■          ■          100% = 2,49%;

34638740

браку (базис)


Подпись: Відсоток втрат від браку (звіт)

508580,18 + 5056,27-278305,4-26831,98 .....
втрат від =      ■          ■          ■          ■          100% = 0,55%.

43127000

Задача

Проаналізувати брак, що виник на підприємстві; визначити втрати у випуску продукції за рахунок браку, використовуючи дані таблиці:

 

Показники

Базисний рік

Звітний рік

1 . Товарна продукція в планових цінах

37859

447620

2. Собівартість забракованої продукції, тис. грн

60575

51925

3. Витрати на виправлення браку, тис. грн

1236,2

1104,7

4. Утримано з постачальників (винуватців браку), тис. грн

151

550

5. Вартість браку за ціною можливого вико­ристовування, тис. грн

21663,9

20770

6. Втрати від браку, тис. грн

40026,3

31709,7

7. Виробнича собівартість товарної продук­ції без врахування загальногосподарських витрат, тис. грн

6423900

6077700

 

Розв'язування

Визначимо % браку у виробництві; % втрат від браку:

% браку = (с/в остаточ. забрак. прод. + витрати на виправ. браку) : : с/в ТП без врахування загальногосподарських витрат;


Подпись: базис

% браку

% браку


60575 +1236,2 6423900

51925 +1104,7 6077700

х 100 — 0,96 (%); х 100 — 0,87 (%);


% втрат від браку = (с/в остат. забрак. продукції + витр. на виправ. браку — суми, утрим. з постач.— вартість браку за ціною можлив. викор.) : с/в ТП без врахування загальногосп. витрат;


% браку

базис

Подпись: х 100 = 0,62 (%); х100 = 0,52 (%).60575 +1236 -151 - 21633,9

6423900 51925 +1104,7 - 550 - 207770

% браку

607770

Визначимо втрати у випуску продукції за рахунок браку: Д ТП = ( % браку    X ТПф   (     .  )) / 100;

А ТП

4          '      ^ звіт.       факт (у пл. цінах)/ 1  1

0,87 х 447620

: 3894 (тис. грн).

100


Розв'язування на ПК

Введемо вихідні дані в електронну таблицю, додавши необхідні рядки («% браку», «% втрат від браку» і «Втрати за рахунок браку»).

 

з/п

Показник

Нова модель

Стара модель

1

Собівартість, тис. грн

700

655

2

Ціна, тис. грн

780

690

3

Термін служби, години

300

250

 

 

 

 

 

% браку

= (Б5+Б6)/Б10

= (С5+С6)/С10

 

% втрат від браку

= (Б5+Б6-Б7-Б8)/Б10

= (С5+С6-С7-С8)/С10

 

Втрати за рахунок браку

= Б12*Б4

=С12*С4

Розрахуйте відсоток браку і відсоток втрат від браку, для чого введіть відповідні формули (див. таблицю) і застосуйте до вічок, які містять процентні величини, процентний формат*.

Висновок

* Скористайтеся інструментом «Процентний формат» на панелі «Форма­тування».

Як показують проведені розрахунки, % браку у виробництві в звітному періоді в порівнянні з базисним практично не змінився.


Проте відсоток втрат від браку вдалося скоротити з 0,62 % до 0,52 %. Втрати у випуску продукції за рахунок бракованих виробів склали 3894 (тис. грн).

Задача


Встановити ефективність виробів підвищеної якості і визначити, наскільки вигідний випуск продукції підвищеної якості для суспіль­ства і для підприємства, за такими даними:


655

780 - 690 690

Зростання ціни

Зростання с/в = 700 -^55 х 100 = 6,87 (%) .

х 100 = 13,04 (%).


Розв'язування на ПК

Введемо вихідні дані в електронну таблицю, додавши обчислю­ваний стовпець «% зміни».

 

з/п

Показник

Нова модель

Стара модель

% зміни

1

Собівартість, тис. грн

700

655

 

2

Ціна, тис. грн

780

690

 

3

Термін служби, год.

300

250

 

Розрахуйте відсоток зміни параметра, для чого введіть формулу, що ділить різницю параметрів нової моделі і старої моделі на пара­метр старої моделі, і застосуйте до вічка процентний формат*.

Висновок

Випуск нового виробу є для споживача вигодою, оскільки зріс термін служби виробу. Для підприємства випуск такої продукції теж вигідний, оскільки зростання оптової ціни (13,04 %) компенсує збільшення собівартості цієї продукції (6,87 %).

Задача

Проаналізувати втрати у випуску у зв'язку з допущеним браком за такими даними:

 

Понадпланова собівартість остаточно забракованої продукції, тис. грн

30

Цехова собівартість, тис. грн

4100

Сировина і матеріали за вирахуванням відходів

1220

Матеріальні витрати на 1 грн товарної продукції, тис. грн

0,2501

Розв'язування

Щоб визначити втрати у випуску продукції у зв'язку з допуще­ним браком, необхідно виконати такі розрахунки:

1)         знайдемо питому вагу матеріальних витрат у цеховій собівар-
тості, ( %):

(1220/4100) х 100 % = 29,75 %;

2)         визначимо вартість матеріалів на продукцію, яка зарахована у
брак:

(30 х 29,75)/100 = 8,93 (тис. грн);

3)         втрати у випуску продукції внаслідок браку склали:

35,71 тис. грн (8,93/0,2501).

Розв'язування на ПК

Створіть електронну таблицю і введіть в неї вихідні дані і формули*.

 

Надпланова собівартість остаточно забракованої продукції, тис. грн

30

Цехова собівартість, тис. грн

4100

Сировина і матеріали за вирахуванням відходів

1220

Матеріальні витрати на 1 грн товарної продукції, тис. грн

0,2501


!!! Порівняйте результати, одержані на ПК, і одержані при округ­ленні проміжних значень.

Висновок

Втрати у випуску продукції за рахунок допущеного браку скла­ли 35,71 тис. грн. Ця сума буде резервом у випуску продукції за рахунок скорочення браку у виробництві.

На завершення аналізу якості виготовленої продукції:

—        вивчаються причини зниження якості, допущеного браку про­дукції у місцях їх виникнення;

розробляються заходи щодо усунення цих причин. Основними причинами зниження якості продукції можуть бути:

недостатній рівень якості сировини;

низький рівень технології, організації виробництва, кваліфі­кації робітників;

аритмічність виробництва тощо.