2.5.3. Аналіз обсягу, асортименту і структури продукції

Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки валової і товарної продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів росту і приросту (табл. 2.14).

Таблиця. 2.14

Динаміка товарної продукції

 

 

 

Рік

Товарна продукція в порівнянних цінах, тис. грн

Темпи росту, %

базисні

ланцюгові

2002

36800

100,0

100,0

2003

38400

104,3

104,3

2004

41600

113,0

108,3

2005

40800

110,8

98,0

2006

45700

124,2

112,0

Середньорічний темп росту (приросту) можна розрахувати за середньогеометричною чи середньоарифметичною зваженою. Обчислимо його за середньогеометричною:

Т = п-/Т1 хТ2 хТ3 хТ4 хТ5 = #1,0х 1,043х 1,083х0,98х 1,12 = = #124 = 1,055 = 105,5%,

Тпр = 105,5 -100 = 5,5%

У наведеному прикладі за п'ять років обсяг виробництва товарної продукції збільшився на 21,6 %. Середньорічний темп приросту скла­дає 5,5 %.


Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення необхідно, щоб підприємство виконувало план не лише за загальним обсягом продукції, а йза асортиментом (номенклату­рою).

Оперативний аналіз випуску про­дукції здійснюється на основі роз­рахунку, у якому відображені пла­нові і фактичні дані про випуск продукції за обсягом, асортимен­том, якістю за день, наростаю­чою сумою з початку місяця, а також відхилення від плану.


 


Номенклатура — перелік наенувань виробів та їхніх кодів, установлених для відповідних видів продукції в за­гальному класифікаторі промислової продукції (ЗКПП), що діє на тери­торії України.


Асортимент перелік найменувань продукції з вказівкою її обсягу випуску по кожному виду.


 

Задача

Визначити вплив чинників на випуск продукції. Знайти резуль­тативний показник і кількісний вплив чинників на нього способом абсолютних різниць, якщо відомі такі дані:

 

Показники

План

Факт

Відхилення

Чисельність робітників, чол. (Ч)

121

120

-1

Кількість відпрацьованих днів, дн.(Д)

295

279

-16

Тривалість робочого дня, год (Тр)

8

7,5

-0,5

Продуктивність праці середньогодин-на, грн (ПП)

4,7

5,9

+ 1,2

Розв'язування

Результативним показником є випуск продукції (ВП). Випуск продукції (ВП) за планом складає 1342,13 тис. грн, а по факту 1481,49 тис. грн.

Визначимо абсолютне відхилення у випуску продукції:


Подпись: фА ТП= ТП


ТП


А ТП = 1481,49 — 1342,13 = 139,36 (тис. грн). Складемо ланцюговий ряд:


ВП = Ч х Д х Тр х ПП.

Знайдемо вплив кожного з чинників на випуск продукції:

ВПЧ = А Х х До х Тр0 х ПП0;

ВПд = Ч1х АД х Тр0х ПП0;

ВП   = Ч х Д х А Тр х ПП0;

ВППП = Ч1х Д1 х Пр1 х А ПП;

А ВПЧ = (-1) х 295 х 8 х 4,7 = -11,092 тис. грн;

А ВПд = 120 х (-16) х 8 х 4,7 = -72,192 тис грн;

А ВПр = 120 х 278 х (-0,5) х 4,7 = -78,678 тис. грн;

А ВППП = 120 х 278 х 7,5 х (+1,2) = 301,302 тис. грн.

Загальна сума впливу чинників рівна алгебраїчній сумі впливу окремих показників

(-11,092 - 72,192 - 78,678 + 301,302) = 139,358 (тис. грн).

Розв'язування на ПК


Ввести умову в табличний процесор і додати обчислювані стовпці: Відхилення і Вплив на ВП.

 

 

План

Факт

Відхи­лення

Вплив на ВП

Чисельність робітників, чол. ( Ч)

121

120

-1

-11092

Кількість відпрацьованих днів, дн. (Д)

295

279

-16

-72192

Тривалість робочого дня, год (Тр)

8

7,5

-0,5

-78678

Продуктивність праці середньо-годинна, грн (ПП)

4,7

5,9

1,2

301320

Випуск продукції (ВП), тис. грн

1342130

1481490

139360

 

 

 

 

 

 

Загальне

 

 

 

139358

Резерв

 

 

 

-161962


Висновок

Таким чином, за рахунок скорочення чисельності робітників втра­ти у випуску продукції склали 11,082 тис. грн, за рахунок цілоден­них втрат робочого часу зниження у випуску склало 72,192 тис. грн, а за рахунок внутрізмінних втрат — 78,678 тис. грн. Проте зростання продуктивності праці збільшило випуск продукції на 301,302 тис. грн і перекрило негативний вплив попередніх чинників. Доведення чи­сельності робітників, кількості відпрацьованих днів і тривалості ро­бочого дня до базисного рівня є резервом зростання випуску про­дукції і складає 161,962 тис. грн (-11,092 - 72,192 - 78,678).

Аналіз виконання плану з номенклатури базується на порівнянні фактичного і планового випуску продукції по виробах, що включені в основний перелік (держзамовлення).

План з асортименту не може бути виконаний більше ніж на 100 %. Оцінка виконання плану з асортименту здійснюється двома методами:

а)         методом найменшого відсотка (для підвищення об'єктивності
цього методу додатково розраховується питома вага номенклатур у
загальному переліку, по яких план не виконаний);

б)         методом середнього відсотка.

Аналіз виконання плану з асортименту продукції, що випускаєть­ся, зробимо, використовуючи дані табл. 2.15.

Таблиця. 2.15 Аналіз виконання плану з асортименту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактично в ра-

 

 

 

Відсоток

хунок виконання

Найменування

За

Фактич-

вико-

плану з асорти-

видів продукції

планом

но

нання

менту

 

 

 

плану

сума,

%

 

 

 

 

тис. грн

1

2

3

4

5

6

Двигуни, тис. грн, в тому числі:

100231,7

40150,5

40,16

40150,5

40,16

СМД-17Н

 

632,0

33,10

 

33,10

СМД-18Н

 

10535,1

42,86

 

42,86

СМД-21

 

9992,9

72,51

 

72,51

Модулі ДГУ-30

 

44,0

10,00

 

10,00

ДГУ-60

 

18,3

30,00

 

30,00

ДГУ-100

 

61,2

116,67

 

100,00

Запасні частини до трак-

595

1248,3

209,80

595,0

100,00

торів, тис. грн

Готові деталі для коопе-

140

126,8

90,57

126,8

90,57

рації, тис. грн

ТНС у відпускних цінах,

1500

325

21,67

325,0

21,67

тис. грн, у тому числі:

- госпінструмент

 

30,7

 

 

 

- запчастини до автомо-

 

260,2

 

 

 

білів

 

 

 

 

- інші вироби

 

34,1

 

 

 

Інструмент товарний і

28,5

56,3

197,50

28,5

100,00

техоснастка, тис. грн

Спецтехнологічне облад-

 

 

 

 

 

нання, тис. грн

 

 

 

 

 

Інша продукція, тис. грн

130,0

92,2

70,92

92,2

70,92

Продукція металургії,

567,6

1495,6

263,5

567,6

100

тис. грн

в тому числі:

70,2

182,7

260,3

70,2

100

- чавунне литво

 

86,6

 

 

 

- стальне литво

 

42,1

 

 

 

- штампування гаряче

 

54,0

 

 

 

Всього

103299,0

43771,4

42,37

42055,8

40,71

Виходячи зі способу найменшого відсотка, план за асортименту виконаний на 21,67 % (за показником «Товари народного споживан­ня» (ТНС). Питома вага найменувань продукції, з яких план не ви­конаний, складає 50 % (4 : 8 х 100 %) — це модифікації двигунів СМД.

За способом середнього відсотка виконання плану з асортименту визначається так:

Відсоток виконання = Фактично в межах плану Ю0 %
плану з асортименту За планом       °

і складає 40,71 % (42055,8 : 103299 х 100 %).

Оцінка виконання плану з асортименту доповнюється оцінкою виконання плану за структурою.


Аналіз виконання плану за структурою проведемо за допомогою даних табл. 2.16.

Значення для стовпчика «Випущено при плановій структурі» визначаються шляхом перерахування планових значень по кожній номенклатурі на відсоток виконання плану по випуску продукції в цілому.

Оцінка виконання плану за структурою проводиться за допомо­гою розрахунку відсотка виконання планової структури, що визна­чається так:


Фактчно в рахунок виконання плану за структурою

х100%.

Відсоток виконання плану

за структурою            ,

Фактично

Виходячи з даних табл. 2.16 план за структурою виконаний на 94,18 % (41224,3 : 43771,4 х 100 %). Таким чином, перевиконання плану з випуску продукції по окремих номенклатурах (запчастинах до тракторів — на 209,8 %, інструменту і техоснастці — на 197,5 %, іншій продукції і металургії — на 263,5 і 260,2 % відповідно) не за­безпечило повного виконання плану випуску продукції.

Завдання за плановою структурою недовиконано на 5,82 % (100 — 94,18).

Задача

Є наступні планові і звітні дані підприємства по випуску про­дукції, тис. грн. Дати характеристику виконання плану за струк­турою продукції і виконати розрахунок впливу структурних зру­шень.

 

 

 

 

 

Наймену­вання виробів

Випуск продукції

% вико­нання плану

Випущено продукції при плановій структурі

Зараховується в рахунок ви­конання плану за структурою

план

факт

А

854

851,8

99,74

858,27*

851,8

Б

891

890,1

99,89

895,45

890,1

В

323

339,5

105,1

324.62

324,62

Г

306,3

304,8

99,5

307,83

304,8

Разом

2374,3

2386,2

100,5

2386, 17

2371,32

Всього

2374,3

2386,2

100,5

2386, 17

2371,32

854,100,5 — 858,27. 100

% виконання плану за структурою:

,    2371,31      ,

% = ^386Т6 х 100 = 99,37 %

Розв'язування на ПК

Введемо дані в електронну таблицю, додавши обчислюванні стовпці «% виконання плану», «Випущено продукції при плановій структурі», «Зараховується в рахунок виконання плану за структурою».

 

 

 

 

 

Найменування виробів

Випуск продукції

% виконан­ня плану

Випущено продукції при плано­вій струк­турі

Зараховуєть­ся в рахунок виконання плану за структурою

план

факт

А

854,0

851,8

 

 

 

Б

891,0

890,1

 

 

 

В

323,0

339,5

 

 

 

Г

306,3

304,8

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

У рядку «Разом» підсумуємо плановий і фактичний випуск про­дукції*.

У стовпці « % виконання плану» обчислимо відсоток виконання плану для кожного виробу і підсумковий, знайшовши відношення фактичного і планового випуску.

У стовпці «Випущено продукції при плановій структурі» визна­чимо кількість виробів кожного найменування при плановій струк­турі, перемноживши плановий випуск на підсумковий відсоток ви­конання плану.

Випуск продукції      Випуск продукції      Підсумковий процент

—        х

* Скористайтеся Інструментом «Автосума» в панелі інструментів «Стан­дартна».

приплановій структурі         за планом       виконання плану

Оскільки в рахунок виконання плану за структурою зараховуєть­ся найменша величина між фактичним випуском продукції і випус­ком продукції при плановій структурі, визначимо її, використовую­чи вбудовану функцію МІН з категорії Статистичні функції.

У рядку «Разом» підсумуємо кількість продукції, випущеної при плановій структурі, і кількість продукції, зарахованої за рахунок виконання плану за структурою.

Визначимо відсоток виконання плану за структурою, для чого у вічко, розташоване нижче за таблицею даних (наприклад И1), вве­демо формулу, що розраховує відношення загальної кількості про­дукції, випущеної при плановій структурі, і загальної кількості про­дукції, зарахованої в рахунок виконання плану за структурою*.

Висновок

План за структурою продукції недовиконаний. Перевиконання плану по загальному випуску продукції не забезпечило планову

структуру.

Причини недовиконання плану з асортименту можуть бути зов­нішніми і внутрішніми.

До зовнішніх належать: кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне запровадження в дію виробничих потужностей підприє­мства через не залежні від нього причини та ін.

Внутрішні причини — недоліки в організації виробництва, пога­ний технічний стан устаткування, його простої, аварії, нестача елек­троенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі керу­вання і матеріального стимулювання.

Зміна структури виробництва дуже впливає на всі економічні показники:

* Не забудьте в сусідній вічці ввести пояснюючий напис, наприклад, «% виконання плану по структурі».

обсяг випуску у вартісній оцінці;

матеріаломісткість;

собівартість товарної продукції;

прибуток;

рентабельність.

Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному обчисленні зростає, і навпаки. Те

ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідному зменшенні частки низькорента­бельної продукції.