ЗМІСТ

Вступ 6

Розділ І. Методологічні основи економічного аналізу     8

Економіка і економічний склад мислення 8

Поняття та значення економічного аналізу           15

Види аналізу господарської діяльності. Основні принципи прове­дення аналізу господарювання    19

Основи процесу еволюції теорії і практики управління  24

Методологія економічних досліджень       28

Методи, техніка, процедури економічного дослідження 30

Програма прикладного економічного аналізу та її специфіка    33

Проблема, об'єкт, предмет аналізу  38

Визначення мети і задач економічного аналізу     49

Формулювання робочих гіпотез     51

Інформаційна база та аспекти вірогідності інформації    53

Розділ II. Методичні аспекти економічного аналізу         62

2.1.      Способи обробки економічної інформації 62

Спосіб порівняння    62

Способи розрахунку впливу чинників      66

Способи приведення показників до порівнюваного вигляду     67

Використання відносних і середніх величин        72

2.2.      Способи відображення аналітичної інформації    74

Спосіб групування   74

Балансовий спосіб    76

Спосіб табличного відображення аналітичних даних      78

Використання графічного способу              80

2.3.      Способи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.... 87

Спосіб ланцюгової підстановки     87

Індексний метод        91

Спосіб абсолютних та відносних різниць  92

Спосіб логарифмування       97

Теоретичні аспекти вивчення стохастичних (кореляційних) взаємозв'язків в економічному аналізі            99

Аналіз виробництва продукції (робіт, послуг)      103

2.5.1. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва        103


2.5.2. Завдання аналізу випуску продукції. Показники, які характеризу-
ють обсяг виробничої програми     112

Аналіз обсягу, асортименту і структури продукції           113

Аналіз якості виготовленої продукції        122

Аналіз ритмічності роботи підприємства  131

Аналіз реалізації продукції  137

2.6.      Аналіз використання виробничих фондів 145

Задачі аналізу і загальна оцінка стану основних фондів  145

Показники ефективності використання основних фондів          155

Екстенсивне й інтенсивне використання устаткування  164

Аналіз використання виробничих потужностей  169

2.7.      Аналіз виробничих ресурсів підприємства            172

Аналіз матеріально-технічного забезпечення        172

Аналіз використання матеріальних ресурсів у виробництві       182

Факторний аналіз матеріаломісткості продукції   190

Аналіз відходів у виробництві        200

Аналіз нормативної бази витрат матеріалів           208

2.8.      Аналіз трудових показників            215

Аналіз динаміки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами    215

Аналіз використання робочого часу          218

Факторний аналіз продуктивності праці    224

Аналіз трудомісткості виробничої програми        236

Аналіз формування і використання фонду заробітної плати .... 238

2.9.      Аналіз витрат на виробництво продукції  241

Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції            241

Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції          246

Аналіз витрат за елементами витрат та калькуляційними статтями       251

Аналіз прямих (умовно-перемінних) витрат та непрямих (умовно-постійних витрат)           254

Аналіз собівартості окремих видів продукції         266

Оперативний аналіз собівартості продукції          269

2.10.    Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 272

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 272

Аналіз показників рентабельності підприємства  293

Аналіз експортно-імпортних операцій      304


2.11. Аналіз фінансового стану підприємства       318

Загальна оцінка фінансового стану підприємства            318

Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 326

Аналіз ефективності використання оборотного капіталу            338

Аналіз грошових потоків     349

Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства та дебіторської заборгованості  363

Аналіз підприємницького ризику  370

Оцінка потенційного банкрутства підприємства 373

Аналіз дивідендної політики           375

Вплив операцій з цінними паперами на фінансовий стан підприємства           380

Література      393

Додатки          397

Додаток 1. Типи графіків, гістограм та діаграм    397

Додаток 2. Розрахунок показників рентабельності          403

Додаток 3. Баланс підприємства за станом на 01.01.2006 р         408

Додаток 4. Баланс підприємства за станом на 01.01.2006 р         411

Додаток 5. Пакет орієнтовних тестів для модульного контролю з
економічного аналізу           414