2.5.2. Завдання аналізу випуску продукції. Показники, які характеризують обсяг виробничої програми

Головне завдання промислового підприємства — найбільш повне забезпечення споживчого попиту високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості без­посередньо впливають на рівень витрат, прибутку та рентабельності підприємства.

Тому аналіз роботи промислових підприємств починають з вив­чення показників випуску продукції. Його основні завдання:

—        оцінка виконання плану і динаміки виробництва та реалізації

продукції;

визначення впливу чинників на зміну величини цих показ­ників;

виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення ви­пуску та реалізації продукції;

—        розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів. Обсяг виробництва промислової продукції може бути виражений

у натуральних, умовно-натуральних, вартісних вимірах.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отриму­ють за допомогою вартісної оцінки — в оптових цінах.

Товарна продукція відрізняєть­ся від валової тим, що до її складу не відносять залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський обіг. Вона визначається в оптових цінах, діючих у звітному році.

Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.

Валова продукція — це вартість всієї виробленої продукції та виконаних робіт, враховуючи незавер­шене виробництво. Вира­жається в порівнянних цінах.

За своїм складом на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо нема внутрішньогосподарського обігу та незавершеного виробництва.

Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва (штуки, метри, тонни і т.ін.). їх використовують при аналізі обсягів виробництва за окремими видами однорідної продукції.

Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції. Наприк­лад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах — кількість умов­них ремонтів.