Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінуван­ня. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для роз­рахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і змішаних моделях типу: У = (а — Ь)с і У = а(Ь — с). І хоча його використання обмежене, але завдяки своїй простоті він набув широкого застосу­вання в економічному аналізі. Особливо ефективно застосовується цей спосіб у тому випадку, коли вихідні дані вже містять абсолютні відхилення за факторними показниками.

При його використанні величина впливу факторів розраховуєть­ся множенням абсолютного приросту досліджуваного фактора на базову (планову) величину факторів, що знаходяться праворуч від нього, і на фактичну величину факторів, розташованих ліворуч від нього в моделі.

Розглянемо алгоритм розрахунку для мультиплікативної фак­торної моделі типу У = а х Ь х с х й. Є планові і фактичні значен­ня по кожному факторному показнику, а також їхні абсолютні відхи­лення:

Аа = Аф - Аг»; АЬ = вф - Вш; Ас = Сф - С„;    Ай = Вф - Бш.

Визначаємо зміну величини результативного показника за раху­нок кожного фактора:

АУа =Аа х Вт х Спл х Вт; АУЬ = Аф хАЬ хСпл х Вт; А7С = Аф х Вф хАс х Вт;

АУа = Аф х Вф хСф хШ

Як видно з наведеної схеми, підрахунок будується на послідовній заміні планових значень факторних показників на їхні відхилення, а потім на фактичний рівень цих показників. Візьмемо числовий при­клад. Розглянемо методику розрахунку цим способом впливу фак­торів відносно чотирифакторної мультиплікативної моделі валової продукції:

ВП = ЧР х Д х Т хСВ,

АВП =(ЧРф - ЧР )х Д х Т хСВ =(120 -100 )х 250 х 8,0 х 80,0 = = +32 (млн грн);

АВПд = ЧРф-(Дф - Дпл)хТш хСВпл = 120х(256-250)х8,0х80,0 = = +4,608 (млн грн);

АВПп = ЧРф х Дф (Тф -Тш )хСВШ = 120х256х(7,6-8,0)х80,0 = = -9,83 (млн грн);

АВПсв = ЧРф х Дф хТф (СВф - СВпл ) = 120х256х7,6х(102,796 -80) =

=+53, 22 (млн грн);

Разом : +80 (млн грн).

Таким чином, спосіб абсолютних різниць дає ті ж результати, що і спосіб ланцюгової підстановки. Тут також необхідно стежити за тим, щоб алгебраїчна сума приросту результативного показника за раху­нок окремих факторів дорівнювала загальному його приросту.

Спосіб відносних різниць, як і попередній, застосовується для виміру впливу факторів на приріст результативного показника тільки в мультиплікативних моделях і комбінованих типу У = (а — Ь)с. Він значно простіший ланцюгових підстановок, що при відповідних об­ставинах робить його дуже ефективним. Це насамперед стосується тих випадків, коли вихідні дані містять уже визначені раніше відносні відхилення факторних показників у відсотках чи коефіцієнтах.

Розглянемо методику розрахунку впливу факторів цим способом для мультиплікативних моделей типу У = А х У X С. Спочатку не­обхідно розрахувати відносні відхилення факторних показників:

1

пл

ДВ% = -*        пл--100%;

В

пл

АС % = Сф-   -100%.

пл

Тоді відхилення результативного показника за рахунок кожного фактора визначається в такий спосіб:

100

(Ую +АУа )АР% _

А У,

ь          100

Ау _(Ут +АУа +АУЬ)АС%

с          100      '

Відповідно до цього правила для розрахунку впливу першого фактора необхідно базисну (планову) величину результативного показника помножити на відносний приріст першого фактора, вира­женого у відсотках, і результат розділити на 100.

Щоб розрахувати вплив другого фактора, потрібно до планової величини результативного показника додати зміну його за рахунок першого фактора, далі отриману суму помножити на відносний приріст другого фактора у відсотках і результат розділити на 100.


Вплив третього фактора визначається аналогічно: до планової величини результативного показника необхідно додати його приріст за рахунок першого і другого факторів і отриману суму помножити на відносний приріст третього фактора і т.д.

Закріпимо розглянуту методику на прикладі, наведеному в табл. 2.9:


Подпись: ВПпл х ЧР% = 160 х 20% 100      =    100

АВПчр =        -           =          = +32 (млн грн);


п    ДПпл +АВПчр )АД%   (160 + 32)х 2,4%%      )

АВПд = -        —        = -        = +4608 (млн грн);


Подпись: (ВПпл +АВПКр +АВПд) АП°%АВПп

9,83 (млн грн);

100

100

(ВПпл +АВПчр +АВПд +АВПп )АСВ%

(160 + 32 + 4,608) (-5)%

АВП„

100

(160 + 32 + 4,608 - 9,83)х 28,5%

+53,23 (млн грн).

100

Як бачимо, результати розрахунків такі ж, як і при використанні попередніх способів.

Спосіб відносних різниць зручно застосовувати в тих випадках, коли потрібно розрахувати вплив великого комплексу факторів (8­10 і більше). На відміну від попередніх способів значно скорочуєть­ся кількість обчислень.

Різновидом цього способу є прийом відсоткових різниць. Ме­тодику розрахунку впливу факторів з його допомогою розглянемо на тому ж прикладі (табл. 2.9).

Для того, щоб установити, наскільки змінився обсяг валової про­дукції за рахунок чисельності робітників, необхідно планову його величину помножити на відсоток перевиконання плану по чисель­ності робітників ЧР %:

АВПчв =        ^          '- =       Ь          і = +32 (млн грн).

чр        А Г\Г\  А Г\Г\  V         г     /

ВПпл (ЧР% -100) = 160 (120% -100%)

100      ~       100"

Для розрахунку впливу другого фактора необхідно помножити плановий обсяг валової продукції на різницю між відсотком вико­нання плану загальної кількості відпрацьованих днів усіма робітни­ками Б % і відсотком виконання плану по середньосписковій чисель­ності робітників ЧР %:

_ ВПпл     В% - ЧР %) _ 160 (122,88% -120%) _

д _        100        _        100        _

_+4,608 (млн грн).

Абсолютний приріст валової продукції за рахунок зміни серед­ньої тривалості робочого дня (внутрізмінних простоїв) установлюєть­ся шляхом множення планового обсягу валової продукції на різни­цю між відсотками виконання плану загальної кількості відпрацьованих годин усіма робітниками £ % і загальної кількості відпрацьованих ними днів Б %.

_ ВПШ (£% - £Р%) _ 160 (116,736°% -122,88%%) _
п          100      100

_-9,830 (млн грн).

Для розрахунку впливу середньогодинного виробітку на зміну обсягу валової продукції необхідно різницю між відсотком виконан­ня плану по валовій продукції ВП % і відсотком виконання плану загальної кількості відпрацьованих годин усіма робітниками £ % по­множити на плановий обсяг валової продукції ВПт:

ВПт (ВП% -£%)   160 (150% -116,736%)

АВП _            п^        _         _

св        100      100

_+53,22 (млн грн).

Перевага цього способу в тому, що при його застосуванні не обо­в'язково розраховувати рівень факторних показників, досить мати лише дані про відсотки виконання плану по валовій продукції, чи­сельності робітників, кількості відпрацьованих ними днів і годин за аналізований період.