2.3.2. Індексний метод

Індексний метод заснований на відносних показниках динаміки, просторових порівнянь, виконання плану, що виражають відношен­ня фактичного рівня аналізованого показника в звітному періоді до його рівня в базисному періоді (чи до планового, чи до показників на іншому об'єкті).

За допомогою агрегатних індексів можна виявити вплив різних факторів на зміну рівня результативних показників у мультипліка-тивних і кратних моделях. Для прикладу візьмемо індекс вартості товарної продукції:

т   = £ ді уі £ до уо

Він відбиває зміну фізичного обсягу товарної продукції (д) і цін (р) й дорівнює добутку цих індексів:

ттп = Та * Ту .

Щоб установити, як змінилася вартість товарної продукції за рахунок кількості виготовленої продукції і за рахунок цін, потрібно розрахувати індекс фізичного обсягу Ід і індекс цін 7р:

т = £ ді уо.    т = £ ді уі д £ до уо'     У £ ді уо'

У нашому прикладі обсяг валової продукції можна подати у виг­ляді добутку чисельності робітників і їхнього середньорічного виро­бітку. Отже індекс валової продукції Іт буде дорівнювати добутку індексу чисельності робітників(кількість) Ір і індексу середньоріч­ного вироблення І :

1          гв