2.3. СПОСОБИ ВИМІРУ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ У ДЕТЕРМІНОВАНОМУ АНАЛІЗІ 2.3.1. Спосіб ланцюгової підстановки

Найважливішим методологічним питанням в АГД є визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних по­казників. У детермінованому аналізі для цього використовуються такі способи: ланцюгової підстановки, індексний, абсолютних різниць, відносних різниць, пропорційного розподілу й інтегральний метод.

Перших чотири способи ґрунтуються на методі елімінування.

Елімінувати — це означає усунути, відхилити, виклю­чити вплив усіх факторів, крім одного, на величину ре­зультативного показника.

Цей метод базується на тому, що усі фактори змінюються неза­лежно один від одного: спочатку змінюється один, а всі інші зали­шаються без зміни, потім зміню­ються два, потім три і т.д. при не­змінності інших. Це дозволяє визначити вплив кожного фактора на величину досліджуваного по­казника окремо.

Найбільш універсальним є спосіб ланцюгової підстановки. Він використовується для розрахунку впливу факторів у всіх типах де­термінованих факторних моделей: адитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних (комбінованих). Застосування цього способу доз­воляє визначити вплив окремих факторів на зміну величини резуль­тативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну в звітному періоді. З цією метою визначають ряд умов­них величин результативного показника, що враховують зміну од­ного, потім двох, трьох і т.д. факторів, припускаючи, що інші не змінюються. Порівняння величини результативного показника до і після зміни рівня того чи іншого фактора дозволяє елімінуватися від впливу усіх факторів, крім одного, і визначити вплив останнього на приріст результативного показника.

Порядок застосування цього способу розглянемо за даними табл. 2.9.

Як нам уже відомо, обсяг валової продукції (ВП) залежить від двох основних факторів першого рівня: чисельності робітників (ЧР) і серед­ньорічного виробітку (РВ). Маємо двофакторну мультиплікативну

модель: ВП = ЧРХРВ. Алгоритм розрахунку способом ланцюгової підстановки для цієї моделі:

ВП = ЧР XРВ = 100 X 1,6 = 160 (млн грн); ВП  = ЧРф X РВ  =120 X 1,6 = 192 (млн грн);

ум        ф          пл        7          4          1     7 7

ВПф = ЧРф X РВф = 120 X 2,0 = 240 (млн грн).

Як бачимо, другий показник валової продукції відрізняється від першого тим, що при його розрахунку взята фактична чисельність робітників замість запланованої. Середньорічний виробіток продукції одним робітником у першому та другому випадку плановий. Зна­чить, за рахунок збільшення кількості робітників випуск продукції збільшився на 32 тис. грн (192 — 160).

Третій показник відрізняється від другого тим, що при розрахун­ку його величини виробіток робітників прийнятий на фактичному рівні замість планового. Кількість же працівників в обох випадках фактична. Звідси за рахунок підвищення продуктивності праці об­сяг валової продукції збільшився на 48 тис. грн (240 — 192).

Таким чином, перевиконання плану по обсягу валової продукції є результатом впливу таких факторів:

 

а) збільшення чисельності робітників

+ 32 млн грн,

б) підвищення рівня продуктивності праці

+ 48 тис. грн,

Разом:

+ 80 тис. грн,

Алгебраїчна сума впливу факторів обов'язково повинна дорівню­вати загальному приросту результативного показника:

А ВПЧР + А ВПВ = А ВП .

ЧР       РВ       заг

Відсутність такої рівності свідчить про допущені помилки в роз­рахунках. Для наочності результати аналізу наведені в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу валової продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник

Чисельність працюючих

Річний виробіток, млн грн

Валова продук­ція, млрд грн

Відхилення від плану

план

факт

план

факт

план

ум.

факт

усього

у т.ч. за

рахунок

ЧР

РВ

Цех 1

200

220

180

210

36

39,6

46,2

+ 10,2

+3,6

+6,6

Цех 2

370

400

150

165

55,5

60,0

66,0

+ 10,5

+4,5

+6,0

І т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1000

1200

160

200

160

192

240

+80

+32

+48

Якщо потрібно визначити вплив трьох факторів, то розраховуєть­ся не один, а два умовних додаткових показники, тобто кількість умовних показників є на одиницю меншою від кількості факторів. Проілюструємо це на чотирьохфакторній моделі валової продукції:

ВП = ЧР х Д х Т х СВ.

Вихідні дані для рішення задачі наведені в табл. 2.9:

ВПШ = ЧРпл х     ххСВпл = 100х250х8х80 = 160(млн грн), ВПумі = ЧРф хДшххСВпл = 120х250х8х80 = 192(млн грн), ВПум2 = ЧРф х Дф хТпл хСВпл = 120х256х8х80 = 196,608 (млн грн), ВПум3 = ЧРф х Дф хТф хСВпл = 120х256х7,6х80 = 186,778 (млн грн), ВПф = ЧРф х Дф хТф хСВф = 120х256х7,6х 102,796 = 240 (млн грн).

План випуску продукції в цілому перевиконаний на 80 млн грн (240 — 160), у тому числі за рахунок зміни:

а)         чисельності робітників

ЬВПцр = ВПум1 - ВПпл = 192 -160 = +32;

б)         кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік

АВПа = ВПум2 -ВПуМ1 = 196,608-192 = +46,08;

в)         середньої тривалості робочого дня

АВПи = ВПумз - ВПум2 = 186,778 -196,608 = -9,83;

г)         середньогодинного виробітку

АВПсв = ВПФ - ВПум3 = 240 -186,778 = +53,2.

Усього: 79978 = + 80000 млн грн (розходження за рахунок ок­руглень).

Використовуючи спосіб ланцюгової підстановки, варто дотри­муватися такої послідовності розрахунків: у першу чергу врахову­вати зміну кількісних, а потім якісних показників. Якщо ж є трохи кількісних і кілька якісних показників, то спочатку варто змінити величину факторів першого рівня підпорядкування, а потім ниж­чого. У приведеному прикладі обсяг виробництва продукції зале­жить від чотирьох факторів: чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником, тривалості робочого дня і средньогодинного виробітку. Кількість робітників у даному випад­ку — фактор першого рівня підпорядкування, кількість відпрацьо­ваних днів — другого рівня, тривалість робочого дня і среднього-динний виробіток — фактори третього рівня. Це й обумовило послідовність розміщення факторів у моделі і відповідно послі­довність їхнього дослідження.

Таким чином, застосування способу ланцюгової підстановки ви­магає знання взаємозв'язку факторів, їхньої співпідпорядкованості, уміння правильно їх класифікувати і систематизувати.

Ми розглянули приклад розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в мультиплікативних моделях.