2.2.2. Балансовий спосіб

В аналізі господарської діяльності балансовий спосіб служить головним чинником для визначення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і урівноважених економічних показників, ре­зультати яких повинні бути тотожними. Цей метод широко пошире­ний у практиці бухгалтерського обліку та планування, певну роль він відіграє також в аналізі господарської діяльності.

Балансовий спосіб широко використовується при аналізі забез­печеності підприємства трудовими, фінансовими ресурсами, сирови­ною, паливом, матеріалами, основними засобами виробництва тощо, а також під час аналізу ефективності їхнього використання.

Визначаючи, наприклад, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, складають баланс, у якому, з одного боку, з'ясовується потреба у трудових ресурсах, а з іншого — фактична їхня наявність.

При аналізі використання трудових ресурсів порівнюють мож­ливий фонд робочого часу з фактичною кількістю відпрацьованих годин, визначають причини надпланових утрат робочого часу.

З метою визначення забезпеченості тварин кормами розробля­ють кормовий баланс, у якому, з одного боку, показують планову потребу у фуражі, а з іншого — його фактичну наявність.

Для визначення платоспроможності підприємства використо­вується платіжний баланс, у ньому співвідносяться платіжні засоби з платіжними зобов'язаннями.

Як допоміжний засіб балансовий метод використовується в АГД для перевірки вихідних даних, на основі яких проводиться аналіз, а також для перевірки достовірності власне аналітичних розрахунків. Зокрема, цей спосіб необхідний для визначення впливу різних чин­ників на приріст розміру результативного показника. У детерміно­ваному аналізі алгебраїчна сума розміру впливу окремих чинників повинна відповідати розміру загального приросту результативного показника. Якщо така тотожність відсутня, то це свідчить про не­повне врахування чинників або допущені помилки у розрахунках.

Балансовий спосіб може бути використаний при побудові детер­мінованих адитивних факторних моделей. У конкретному аналізі можна пригадати моделі, побудовані на основі товарного балансу.

Наприклад:

З + Н = Р + У + З ,

звідси

Р = З + Н — У — З,

п

де: Зп — залишок товарів на початок року; Н — надходження товарів; Р — продаж товарів; У — інші джерела витрати товарів; З — залишок товарів на кінець року.

У деяких випадках балансовий спосіб допомагає визначити розмір впливу окремих чинників на приріст результативного показника.

Наприклад, коли з трьох чинників відомий вплив двох, то вплив третього визначають, відокремлюючи від загального приросту резуль­тативного показника результат впливу перших двох чинників:

А У   = А У   — У — У.

із          заг       а          в

На основі балансового методу розроблений один із способів фак­торного аналізу — пропорційного розподілу або пайової участі, кот­рий докладно буде розкрито в одній із наступних тем.