АНОТАЦІЯ

І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін

МЕТОДИКА І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008


ББК 65.053я73 П 78

УДК 65.012.12(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-542 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:

Ю.Б. Іванов — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри оподат­кування ХНЕУ, заслужений економіст України;

О. М. Тищенко — доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України;

О. Ю. Амосов — доктор економічних наук, професор, перший заступник дирек­тора Харківського регіонального інституту Національної академії державного уп­равління при Президентові України.

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І. П 78 Методика і методологія економічного аналізу:   Навч. пос. - К.: Центр уч­бової літератури, 2008. - 430 с.

ISBN 978-966-364-569-8

Висвітлено теоретичні і практичні аспекти економічного аналізу в системі уп­равління підприємством. Теоретичні, методологічні і практичні питання аналізу гос­подарювання розглядаються в комплексі: від методології до рішення практичних задач виробництва і реалізації продукції, аналізу фінансових результатів та фінан­сового стану підприємства. В основу підручника покладено курс лекцій з навчаль­ної дисципліни «Економічний аналіз», яку автори викладають протягом восьми років студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Розкриті основні практичні рекомендації щодо аналізу господарської системи з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, спеціалістів підприємств, фірм.

ББК 65.053я73


ISBN 978-966-364-569-8


© Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., 2008 © Центр учбової літератури, 2008