2.1.2. Способи розрахунку впливу чинників

Особливої уваги заслуговують багатомірні порівняння, що не­обхідні в аналізі для комплексної оцінки результатів господарюван­ня виробничих підрозділів, підприємств і т.ін. Така задача виникає завжди, коли треба дати узагальнюючу порівняльну оцінку резуль­татів господарювання декількох підприємств.

Комплексна оцінка господарської діяльності — це характеристи­ка діяльності підприємства, отримана в результаті вивчення сукуп­ності показників, які визначають більшість економічних процесів і містять узагальнюючі дані про результати виробництва. Очевидно, що чим більше показників буде використано для комплексної оцін­ки, тим точнішими будуть висновки аналізу. Але прямувати до цієї мети потрібно обережно, тому що збільшення кількості показників ускладнює розрахунки комплексної оцінки.

Задача комплексної оцінки за територіальною ознакою зараз вирішується у двох напрямках. Перший — це розробка узагальне­ного (синтетичного) або інтегрального показника, який втілює найбільш вагомі аспекти господарської діяльності. Досягнення цієї мети цінне тим, що в результаті проектується одержання єдиного показника, що автоматично вирішує задачу оцінки результатів гос­подарювання: перше місце займає підприємство з найбільшим (най­меншим) значенням показника, друге — підприємство, що має ниж­чий результат, і т.д. Такий інтегральний показник поки не знайдений, а численні дослідження констатують складність його розробки.

Складність господарської діяльності не дозволяє вирішити про­блему й іншого способу — вибрати з числа результативних показ­ників, що узагальнюють, якийсь один у якості інтегрованого. Наприк­лад, підприємство може мати кращий результат за сумою отриманого прибутку за рахунок кон'юнктурних чинників при зменшенні обся­гу виробництва продукції. Візьмемо інший випадок: підприємство перевиконало план виробництва продукції, але при цьому збільши­лася собівартість продукції, зменшилася сума прибутку.

Оцінка результатів діяльності підприємств здійснюється за ком­плексом показників. У зв'язку з цим задача ускладнюється, оскіль­ки субординація підприємств за різними показниками буде неодна­ковою. Наприклад, за обсягом продуктивності праці підприємство може посідати перше місце, за собівартістю продукції — третє, а за рівнем рентабельності — п'яте і т.д.

Другий напрямок комплексної оцінки — розробка алгоритмів обчислювальних процедур, які б забезпечували однозначну оцінку результатів господарської діяльності.

Найбільш перспективним підходом є використання методики багатомірного порівняльного аналізу.