Розділ II МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.1. СПОСОБИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 2.1.1. Спосіб порівняння

Порівняння — це науковий метод пізнання, у процесі його невідоме (досліджуване) явище, предмети співвідносяться з уже відомими, досліджуваними раніше, з метою визначення загальних рис або розходжень між ними.

Порівняння — один із способів, за допомогою якого люди поча­ли розпізнавати навколишнє середовище. Нині цей спосіб викорис­товується на кожному кроці, часом автоматично, несвідомо.

Сутність порівняння може бути розкрита в такий спосіб.

За допомогою порівняння визначається загальне і спе­цифічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджува­них об'єктів, тенденції і законо­мірності їхнього розвитку.


Визначимо найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, які при цьому досягаються (табл. 2.1).


Продовження табл. 2.1

 

з/п

Ситуації

Цілі

1

2

3

4.

Зіставлення показників аналізо­ваного підприємства з досягнен­нями науки і передового досвіду

Пошук резервів

5.

Порівняння показників аналі­зованого господарства із сере­дніми показниками по району, регіону, галузі

Оцінка досягнутих результатів і визначення невикористаних резервів

6.

Зіставлення рівнобіжних і ди­намічних рядів

Вивчення взаємозв'язків дос­ліджуваних показників

7.

Зіставлення різноманітних ва­ріантів управлінських рішень

Вибір оптимальних рішень

8.

Зіставлення результатів діяль­ності до і після зміни певного чинника

Розрахунок чинників і підра­хунок резервів

Розглянемо більш докладно одну ситуацію порівняння. Як уже відзначалося, однією з задач АГД є систематичний контроль за ви­конанням плану економічного і соціального розвитку, а також все­бічна оцінка діяльності підприємств. Цим обумовлена необхідність порівняння фактичних даних із плановими (табл. 2.2).

Таке порівняння дозволяє визначити ступінь виконання плану за місяць, квартал, рік.

Виконання плану виробництва продукції

Порівняння фактичних даних із плановими може бути викорис­тано і для перевірки обґрунтованості планових показників. Для


цього фактичні дані в середньому за три-п'ять минулих років по­рівнюють із даними плану поточного року.

Важливе значення в АГД має порівняння досягнутого рівня за тими чи іншими показниками з даними перспективного плану.

Таке порівняння дає можливість бачити хід виконання запланова­них показників і задачі на майбутній період.

Розглянемо ще приклад порівняння фактично досягнутих резуль­татів із даними минулих років. Порівнюють результати поточного місяця, кварталу, року з минулими періодами. Це дає можливість оцінити темпи зміни досліджуваних показників і визначити тенденції та закономірності розвитку економічних процесів (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Динаміка основних показників

 

 

Рік

Валова продукція

Чисельність працівників

Продуктивність праці

млн грн

у % до базисного 2002 р.

чол.

у % до базисного 2002 р.

млн грн

у % до ба­зисного 2002 р.

2002

3830

100,0      1094

100,0

3,5

100,0

2003

3910

102,0      1087

99,3

3,6

102,8

2004

4030

105,2      1075

98,2

3,75

107,1

2005

4150

108,0      1064

97,2

3,90

111,4

2006

4200

109,0      1000

91,4

4,20

120,0

Дані табл. 2.3 свідчать, що валова продукція підприємства має тенденцію до збільшення. За п'ять років обсяг виробництва продукції виріс на 9 % (показник 2006 мінус показник 2002), причому цей приріст обумовлений підвищенням продуктивності праці при змен­шенні чисельності робітників.

В економічному аналізі розрізняють такі види порівняльного аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий, а також одномірний і багатомірний.


 

Горизонтальний

 

порівняльний аналіз

 

Використовується для визначення абсолют­них і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від базового (пла­нового, минулого періоду, середнього рівня, досягнень науки і передового досвіду).

 

 

Вертикальний

 

порівняльний аналіз

 

Застосовується при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за

 

 

кілька років до рівня базисного року, тоб­то при дослідженні рядів динаміки.


Трендовий аналіз


 

Вивчає структуру економічних явищ і процесів шляхом розрахунку питомої ваги частин у загальному цілому (питома вага власного капіталу в загальній його сумі), співвідношення частин цілого між собою (наприклад, власного і позикового капіта­лу, основного й оборотного капіталу), а також вплив чинників на рівень результа­тивних показників шляхом порівняння їхньої величини до і після зміни відповід­ного показника.


 

Одномірний

 

порівняльний аналіз

 

Зіставлення робляться за одним або де­кількома показниками одного об'єкта або

 

декількох об'єктів за одним показником.

 

 

Багатомірний

 

порівняльний аналіз

 

Проводиться зіставлення результатів діяльності декількох підприємств (підроз­ділів) за широким спектром показників.