2.1. Рух міжнародної економіки: форми, напрями, чинники

Процес утворення міжнародної економіки як цілісної си­стеми ще не завершився і займатиме дуже тривалий проміжок часу. Тому у її визначенні значною мірою підкреслюється не стільки завершеність процесу, скільки його спрямованість і рух, який має визначені форми і напрями.

Важливою формою руху міжнародної економіки є функціонування, яке виражається у стаціонарній взаємодії змістовних складових і якісних параметрів міжнародної еко­номіки.

Розвиток (прогрес) міжнародної економіки виступає як незворотна закономірна зміна змістовних складових та якісних параметрів міжнародної економіки в напрямі їх поліпшення та удосконалення. Протилежним цьому напряму є регрес, який проявляється в погіршенні й занепаді змісто­вних складових та якісних параметрів міжнародної економіки.

Важливою детермінантою розвитку міжнародної еко­номіки є новітні ресурси, що модифікують організаційно-гос­подарські способи функціонування економік різних країн. Глибинною основою цього процесу виступають зміни у влас­ності на засоби виробництва та глобалізація економічних про­цесів. Відбувається поступове структурне зближення національних господарств за найважливішими загальноеко­номічними пропорціями, адаптуються їхні галузеві та міжга­лузеві структури. Водночас залишається доволі виразним поділ країн світу на центр та периферію.

Особливими формами руху міжнародної економіки є відхилення від загальноцивілізаційного вектора (тренда) ево-


люції та "тупиковий" рух (безперспективний, що не має май­бутнього) окремих складових і якісних параметрів міжнарод­ної економіки. Яскравим прикладом тут може бути колишній СРСР. Практика господарювання, що виходила з примату політики, ідеології над економікою, призвела до серйозних пе­рекосів в економічному розвитку і країни в цілому та окремих республік і регіонів.

Серед основних чинників розвитку міжнародної еко­номіки слід виділити:

матеріальні, які представлені інтернаціоналізацією ви­робництва, міжнародним поділом факторів вироб­ництва та усуспільненням виробництва;

соціально-економічні, які виступають у формі міжна­родних економічних відносин та загальних еко­номічних законів;

неекономічні, які детермінуються законами та зако­номірностями руху політичної, соціальної та духовної сфер сучасного світу;

природно — екологічні, які детермінуються законами та закономірностями руху навколишнього середовища;

ступінь адекватності економічної політики об'єктивно­му стану міжнародної економіки та її середовища.

З огляду на особливості форм і напрямів руху міжнарод­ної економіки необхідно розглянути докладніше основні чин­ники розвитку міжнародної економіки.