ГЛАВА 2. ОСНОВИ РУХУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

План

Рух міжнародної економіки: форми, напрями, чинни­ки.

Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки.

Міжнародна спеціалізація та кооперування вироб­ництва як форми міжнародного поділу праці.

Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки.

Література

Мiжнapоднi економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів / А.С. Філіпенко, С.Я. Боринець, Б.А. Вергун та ін. — К.: Либідь, 1992. — С. 14—27.

Основы внешнеэкономических знаний: учебник для экономического образования. / Под ред. И.П. Фаминского. — М.: Международные отношения, 1990. — С. 9—21, 30—50.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — С. 418—430, 440—445.

Политико-экономические основы всемирного хозяйст­ва / Под ред. В.И. Седова — М.: Экономика, 1998. — С. 5—32, 68—82, 117—131, 162—169.

Производственный процесс выходит за национальные границы / А.В. Березной, С.М. Паникин, В.А. Славинский и др. — М.: Наука, 1991.— С. 3—44.

Семенов К.А. Международные экономические отноше­ния: Курс лекций. — М.: Гардарика, 1998. — С. 10—72; 118—

142.

Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шниров та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — С. 14—30.

Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. — М.: ИНСАН, 1994. — С. 6—53.