ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА            3

ВСТУП            4

Глава 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: СЕРЕДОВИЩЕ,
ЕВОЛЮЦІЯ, ЗМІСТ            6

Сучасний світ і середовище міжнародної економіки        7

Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки             13

1. 3. Структура міжнародної економіки     18

Основні терміни та поняття            25

Контрольні та дискусійні питання             26

Вправи           26

Глава 2. ОСНОВИ РУХУ МІЖНАРОДНОЇ

ЕКОНОМІКИ           33

Рух міжнародної економіки: форми, напрями, чинники             34

Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки     35

Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва як форми міжнародного поділу праці      42

Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки           45

Основні терміни та поняття            47

Контрольні та дискусійні питання             48

Вправи           48

Глава 3. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ        55

Теорії міжнародної торгівлі             56

Ціноутворення в міжнародній торгівлі      63

3.3  Наслідки міжнародної торгівлі            67

Основні терміни та поняття            71

Контрольні та дискусійні питання             71

Вправи           72

Глава 4. НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВИ    80

Зовнішньоторговельна політика: сутність, напрями та інструменти     81

Базисна теорія митного тарифу       83

4.3.      Інструменти нетарифного регулювання    87

Основні терміни та поняття            92

Контрольні та дискусійні питання             92

Вправи           92

Глава 5. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ            99

Сутність, фактори та види міжнародної трудової міграції          100

Наслідки міжнародної трудової міграції   104

Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку праці 107

5.4.      Україна в процесі міжнародної трудової міграції .111

Основні терміни та поняття            114

Контрольні та дискусійні питання             115

Вправи           115

Глава 6. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ          123

6.1. Міжнародна міграція капіталу: сутність, фактори,
форми             124

6. 2. Рух підприємницького капіталу         128

Прямі іноземні інвестиції та їх регулювання . . .133

Портфельні інвестиції          139

6.3. Позичковий капітал у міжнародній економіці

та проблема зовнішньоекономічної

заборгованості           141

6.4. Міжнародний ринок кредитних та інвестиційних

ресурсів і його структура     147

Основні терміни і поняття               150

Контрольні та дискусійні питання             151

Вправи           151

Глава 7. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА         158

Міжнародна валютна система та її елементи        159

Еволюція міжнародної валютної системи             162

Валютний ринок та валютні операції        168

Основні терміни та поняття            171

Контрольні та дискусійні питання             172

Вправи           172

Глава 8. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНІ   . .

РОЗРАХУНКИ         179

8.1.      Платіжний баланс: структура та напрями
оптимізації     180

8.2.      Міжнародні розрахунки       185

Основні терміни та поняття            188

Контрольні та дискусійні питання             189

Вправи           189

Глава 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ       198

Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку            199

Економічна інтеграція: сутність, напрями та наслідки    203

9.3.      Інтеграція України до світового господарства  . . .210

Основні терміни та поняття            214

Контрольні та дискусійні питання             215

Вправи           215


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Підручник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич Редактор Н.П. Манойло Верстка О.А. Клевцова Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 05.06.2006. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум.друк.арк. 14.

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006[1] У міжнародній практиці підприємством з іноземними інвестиціями вважається акціонерне чи неакціонерне підприємство, в якому прямому інвестору — резиденту іншої країни належить понад 10% звичайних (про­стих) акцій та голосів ( в акціонерному товаристві) або їх еквівалент у ста­тутному фонді (для інших форм власності). Філія — підприємство, що повністю належить прямому інвестору. В дочірній компанії прямий інвестор-нерезидент володіє більше як 50 % капіталу, а в асоційованій — менше як 50%.

[2] Нерідко головною є не виробничо-економічна чи маркетингова моти­вація партнерів, а інша. Не слід ігнорувати такі недекларовані мотиви, як пропагандистські та престижні, характерні для діяльності великих корпо­рацій та міжнародного бізнесу в окремих сферах (туризм, сервіс тощо); пер­сональні, коли спільні підприємства створюються засновниками однієї національності або на родинних засадах; екологічні, коли розв'язуються за­вдання виведення екологічно брудних виробництв за національні кордони.

[3] Винятком є облігації внутрішньої державної позики, що поєднують у собі найнижчий рівень прибутковості та найвищі гарантії щодо отримання

доходу. 140

[4] Масштаби іноземної допомоги наприкінці 90-х років ХХ ст. оцінюва­лися більше ніж у 70 млрд дол. США, проти 5 млрд дол. США у 1960-ті ро­ки, хоча частка іноземної допомоги у ВВП країн-донорів постійно зни­жується.

На кінець 1998 р. зовнішній борг Мексики дорівнював 165 млрд дол., Індії — 108, Індонезії — 94, Аргентини — 90 млрд дол.