ГЛАВА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: СЕРЕДОВИЩЕ, ЕВОЛЮЦІЯ, ЗМІСТ

План

Сучасний світ і середовище міжнародної економіки.

Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки.

Структура міжнародної економіки.

Література

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. — Ч. і. Международная микроэкономика: движение товаров и факто­ров производства. Учеб. пособие для вузов. — М.: Междуна­родные отношения, 1997. — С. 28—33.

Кpyгмaн П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. — М.: Экон. ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997. — С. 753—762.

Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів /А.С. Філіпенко, С.Я. Боринець, Б.А. Бергун та ін. — К.: Ли6ідь, 1992. — С. 14—27.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання—Прес, 2002. — С. 418—430, 440—445.

Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шниров та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — С. 14—30.

Семенов К.А. Международные экономические отноше­ния: Курс лекций. — М.: Гардарика, 1998.— С. 10—72; 118—142.

Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. — М: ИНСАН, 1994. — С. 6—53.