7.3. Валютний ринок та валютні операції

В економічній літературі наведені різні визначення валют­ного ринку, що уточнюють та доповнюють одне одного. Ва­лютний ринок розглядається як розгалужена система ме­ханізмів, функціонування яких забезпечує купівлю та продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнародних розра­хунків. В операційному плані валютний ринок визначається як сукупність конверсійних і депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, що здійснюються між контрагентами. В інфраструктурному контексті валютні ринки — це офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту і пропозиції.

Отже, валютний ринок — це складова сфери обміну національної та міжнародної економіки, в якій здійснюється торгівля національними та наднаціональними грошовими оди­ницями, що обслуговують міжнародній платіжні операції.

Функції валютних ринків пов'язані із забезпеченням своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхуван­ням валютних ризиків; диверсифікацією валютних резервів банків, підприємств, держав; регулюванням валютних курсів.

Валютні ринки в сучасному розумінні сформувалися в ХІХ ст. Цьому сприяли розвиток міжнародних економічних зв'язків, світової валютної системи, банківських систем, удос­коналення засобів зв'язку та інформації. Суб'єктами валют­ного ринку виступають продавці валюти, її покупці та посеред­ники, а саме:

1)         комерційні банки. Більшість валютних операцій
здійснюється через банки, які виконують на договірній основі
доручення іноземних банків — кореспондентів. Банки, яким на-
дано право на проведення валютних операцій, називаються
уповноваженими девізними або валютними. Найбільший
вплив на світових валютних ринках мають такі банки, як
Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland,
Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank та ін.;

фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції. Вони як правило не мають прямого доступу на валютний ри­нок і проводять валютні операції через комерційні банки;

компанії, що здійснюють закордонне вкладання активів, наприклад Investment Funds, Money Market Funds, International Corporations;

центральні банки — управляють валютними резервами, проводять валютні операції, впливають на рівень обмінного курсу, регулюють рівень відсоткових ставок за депозитами в національній валюті. Найбільш впливовими вважаються Фе­деральна Резервна Система США (FED), Бундесбанк (Німеч­чина) і Bank of England (Великобританія);

приватні особи — здійснюють широкий спектр неторго­вельних операцій, пов'язаних із закордонним туризмом, пере­казом заробітної плати, пенсій, гонорарів, купівлею і прода­жем наявної валюти;

валютні біржі та брокерські фірми — зводять покупців та продавців іноземної валюти і здійснюють між ними валютні операції.

Валютні ринки класифікуються за різними ознаками. Так, за видом операцій розрізняють світовий ринок депозитних операцій та конверсійних операцій. Залежно від терміну опе­рації прийнято виділяти ринки спот (з поставкою валюти про­тягом 48 годин) та ринки термінових угод (поставка валюти на певних умовах, відмінних від спот).

За територіальною ознакою розрізняють світовий, регіональні, національні ринки. До провідних регіональних ринків належать: європейський, південноамериканський, да­лекосхідний. В них виділяються такі міжнародні валютно-фінансові центри, як Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-Майні, Париж, Нью-Йорк, Токіо, Сінгапур. На світових валютних ринках банки проводять операції з ключовими валютами (аме­риканський долар, євро, ієна та ін.), які широко використову­ються у світовому платіжному обігу.

Визначення валютного курсу як ціни грошей значною мірою відбувається під впливом попиту і пропозиції валют на міжнародних валютних ринках. На рис. 7.1 крива D0 відобра­жає попит на євро. Обсяг попиту на євро збільшується в міру зниження валютного курсу євро. Крива пропонування S де­монструє закономірність, за якою підвищення валютного кур­су євро впливає на зростання обсягу пропозиції євро. Рівно­важний валютний курс відповідає точці перетину кривих по­питу та пропозиції (точка А).

Під впливом таких факторів, як рівень відносних цін, та­рифів і квот, продуктивність ресурсівтощо, відбувається зсув

S1

кривих попиту і пропозиції праворуч або ліворуч з відповідним переміщенням точки рівноваги.

е

Є2

і           !           '■         *■ п

<2 євро

Рис. 7.1. Валютний ринок: S — пропозиція валюти; Б — попит на валюту;

е — номінальній валютний курс (ціна валюти); <2 — кількість валюти

Основні терміни та поняття

Валютна система Валютний курс Конвертованість валюти Система золотого стандарту Бреттон-Вудська валютна система Ямайська валютна система Європейська валютна система Валютний ринок Валютна операція

Контрольні та дискусійні питання

Що являє собою міжнародна валютна система? Які її основні елементи ?

Дайте характеристику основних етапів еволюції світової ва­лютної системи.

Що таке валютний курс? Які основні фактори його визнача­ють?

Охарактеризуйте основні види валютних операцій.

Дайте порівняльну характеристику видів та механізмів ва­лютної політики.

Вправи

Вправа 1. Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідне йому поняття.

Державно-правова форма валютних відносин.

Ціна грошової одиниці однієї країни, що виражена в грошових одиницях іншої країни.

Здатність валюти даної країни вільно обмінюватися на валю­ти інших країн за діючим курсом.

Договірно-правова форма організації валютних відносин між групою країн.

Ринок негайної поставки валюти протягом двох робочих днів.

Форма безготівкових розрахунків між банками шляхом заліку взаємних зобов'язань та вимог.

Розгалужена система механізмів, функціонування якої має за­безпечити купівлю та продаж національних грошових одиниць та іноземної валюти з метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів.

Відображення ціни одиниці іноземної валюти через наці­ональну валюту.

Відображення цін одиниці національної валюти через інозем­ну.

10.       Контракти агентів валютного ринку по купівлі, продажу,
розрахунках та надаванню позики валюти на конкретних умовах
(розмір, обмінний курс, відсоткова ставка, період) з виконанням на
визначену дату.

11.       Операції між агентами валютного ринку з обміну визначеної
кількості валюти однієї країни на валюту іншої країни за узгодже-
ним курсом на визначену дату.

12.       Короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції щодо
розміщення грошових коштів в іноземних валютах під визначений
відсоток з метою одержання прибутку.

Валютні операції, орієнтовані на отримання прибутку через різницю валютних курсів або відсоткових ставок.

Валютні операції щодо обміну валюти за узгодженим кур­сом, відмінним від спот.

Термінові валютні операції, що передбачають торгівлю стан­дартними контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахун­ку та термін.

Поняття:

ф'ючерсні валютні операції; конверсійні валютні операції; арбітражні валютні операції; депозитні валютні операції; форвардні валютні операції; пряме котирування валюти; зворотне котирування валюти; валютна система; регіональна валютна система; валютний курс; конвертованість валюти; ринок спот; валютний ринок; кліринг;

валютна операція.

Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь. 1. Валютна система являє собою:

а)         розгалужену систему механізмів, функціонування яких має
забезпечувати купівлю й продаж національних грошових одиниць та
іноземних валют з метою їх використання для обслуговування
міжнародних платежів;

б)         державно-правову форму організації валютних відносин у
міжнародній економіці;

в) здатність національної валюти вільно обмінюватися на валю­ти інших за діючими курсами.

2.         Яка система була історично першою в процесі еволюції
світової валютної системи?

а)         Ямайська валютна система;

б)         система Золотого стандарту;

в)         Бреттон-Вудська валютна система.

3.         Яка валютна система діє нині?

а)         Ямайська валютна система;

б)         система Золотого стандарту;

в)         Бреттон-Вудська валютна система.

4.         Вкажіть неправильне положення. У системі Золотого стан-
дарту передбачалась:

а)         фіксація золотого вмісту національних валют;

б)         заборона вільної приватної купівлі-продажу золота;

в)         безпосередня конвертованість національної валюти в золото;

г)         наявність фіксованих валютних курсів.

5.         Вкажіть неправильне положення. Для Бреттон-Вудської
валютної системи характерно таке:

а)         використання принципу фіксованих валютних курсів;

б)         повна демонетизація золота у сфері валютних відносин;

в)         використання принципу плаваючих курсів;

г)         перетворення СДР у головний резервний актив і міжнарод-
ний засіб розрахунків та платежів.

6.         Зростання експорту товарів і послуг країни:

а)         сприяє зростанню курсу національної валюти;

б)         сприяє зниженню курсу національної валюти;

в)         не впливає на курс національної валюти;

г)         справляє невизначений вплив на курс національної валюти.

7.         Зростання імпорту товарів і послуг країни:

а)         сприяє зростанню курсу національної валюти;

б)         сприяє зниженню курсу національної валюти;

в)         не впливає на курс національної валюти;

г) справляє невизначений вплив на курс національної валюти.

8.         Визначте вид валюти за роллю у розрахункових операціях:

а) іноземна валюта;   б) конвертована валюта;

в) валюта клірингу;  г) колективна валюта.

9.         Пряме котирування валюти полягає в тому, що:

а)         валютний курс відображає ціну одиниці національної валюти
в іноземній;

б)         валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти в
національній валюті;

в)         валютний курс прямо пропорційно залежить від зростання
експорту;

г)         валютний курс прямо пропорційно залежить від зростання
імпорту.

10.       Визначте види валютних курсів:

а) повні;          б) номінальні;

в) форвардні; г) часткові.

11.       Визначте види ринків за змістом операцій:

а) ринок операцій спот;        б) регіональний ринок;

в) ринок депозитних операцій;      г) ринок термінових угод;

12.       Операції, орієнтовані на отримання прибутку через різни-
цю валютних курсів — це:

а)         депозитні валютні операції;

б)         конверсійні валютні операції;

в)         арбітражні валютні операції;

г)         валютні операції спот.

13.       Термінові операції, що передбачають торгівлю стандартни-
ми контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахунку й
термін — це:

а)         опціонні угоди;

б)         валютні операції;

в)         ф'ючерсні валютні операції;

г)         форвардні валютні операції.

14.       Конвертованість валюти — це:

а)         ціна валюти однієї країни, виражена в грошових одиницях
іншої країни;

б)         здатність валюти даної країни вільно обмінюватись на валю-
ти інших країн за діючим курсом;

в)         наявність валюти даної країни в іноземних банках;

г)         наявність іноземної валюти в банках інших країн.

15.       СДР використовується:

а)         в системі золотого стандарту;

б)         в Бреттон-Вудській валютній системі;

в)         в Європейській валютній системі;

г)         в Ямайській валютній системі.

16.       До Європейського валютного союзу входять країни:

а) Іспанія;б) Норвегія; в) Данія;г) Бельгія.

17.       Створення Європейського центрального банку передбаче-
но:

а) планом Маршалла;б) планом Делора; в) планом Ширака;г) планом Берлусконі.

18.       Євро повністю замінило національні валюти держав євро-
пейського валютного союзу з:

а) 1.01.1999;   б) 1.04.2000;

в) 1.08.2001;   г) 1.06.2002.

19.       "Плаваючі" валютні курси передбачалися в:

а)         системі золотого стандарту;

б)         Бреттон-Вудській системі;

в)         Ямайській системі;

г)         усіх названих вище системах.

20.       Фіксовані валютні курси передбачалися в:

а)         системі золотого стандарту;

б)         Бреттон-Вудській системі;

в)         Ямайській системі;

г)         усіх названих вище системах.

21.       Бреттон-Вудська валютна система була започаткована у:

а) 1976 р.;б) 1944 р.;в) 1925 р.

22.       Ямайська валютна система була започаткована у:

а) 1976 р.;б) 1944 р.;в) 1925 р.

23.       В "зону євро" не увійшли такі країни — члени Європейсь-
кого Союзу:

а) Великобританія;    б) Данія;

в) Швеція;г) Португалія;

24.       Операції, що об'єднують купівлю-продаж на умовах
термінової поставки з одночасною контругодою на конкретний
термін з тими самими валютами, називаються:

а) операції спот;        б) опціонні угоди;

в) операції своп;        г) ф'ючерсні операції.

25.       Повна демонетизація золота відбувається в:

а)         Ямайській валютній системі;

б)         системі золотого стандарту;

в)         Бреттон-Вудській валютній системі;

г)         усіх названих вище системах.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

Валютна система являє собою державно-правову форму ор­ганізації валютних відносин.

В Бреттон-Вудській валютній системі була заборонена вільна приватна купівля-продаж золота.

Конвертованість валюти — це її здатність до вільного обміну на іншій валюти.

Номінальний валютний курс визначається як відносна ціна двох валют.

Пряме котирування передбачає відображення ціни одиниці іноземної валюти через національну валюту.

Комерційні банки належать до суб'єктів валютного ринку.

Політичний фактор впливає на валютний курс.

Стан платіжного балансу не впливає на валютний курс.

Євро введена в обіг з 1 червня 2002 р.

Арбітражні операції — це поточні конверсійні операції, що передбачають поставку валюти на другий робочий день з дня укла­дення угоди.

За емітентом виділяється конвертована і неконвертована угоди.

За змістом розрізняють операції спот та термінові угоди.

Рівень відсоткових ставок не впливає на валютний курс.

Центральні банки не є суб'єктами валютного ринку.

Вправа 4. Виконайте завдання.

1.         Рівень цін 2000 р. береться за 100. Тоді в 2005 р. рівень цін в
Італії відносно базового дорівнює 406, а в США — 200.

1.1.Визначте, яким був індекс валютного курсу для 2005 р., ви­ходячи з теорії паритету купівельної спроможності.

1.2 Фактично в 2000 р. індекс валютного курсу дорівнював 292. Подорожчала чи подешевшала в реальному вираженні італійська ліра?

2.         Золотий вміст 1 французького франка становить 0, 16 г, а
угорського форинта — 0, 757 г. Визначте фактичний курс французь-
кого франка до угорського форинта:

а)         0, 23;

б)         4, 73;

в)         0, 92;

г)         0, 59.

Американська фірма продає в Німеччину верстат, ціна якого становить 10 тис. євро. Припустимо, що спочатку обмінний курс дорівнював 0,90 євро за 1 дол., а надалі курс долара відносно євро знизився до 0,7 євро за 1 дол. Визначте величину валютної премії в результаті зниження курсу долара при незмінній ціні верстата.

За даними попередньої задачі визначте додатковий прибуток американського експортера при зниженні ціни верстата до 9500 євро.

Розрахуйте середній крос-курс фунта стерлінгів до євро, як­що:

ОВГДШН = 1, 6000, ШОХЕІШ = 0, 9000.