ГЛАВА 6. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ

План

6.1. Міжнародна міграція капіталу: сутність, фактори, форми.

6.2  Рух підприємницького капіталу:

Позичковий капітал у міжнародній економіці та про­блема зовнішньоекономічної заборгованості.

Міжнародний ринок кредитних та інвестиційних ре­сурсів і його структура.

Література

Акопова Е.А., Воронкова О.Н., Гаврило Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения .— Ростов-на-Дону: "Феникс", 2000. — С. 268—290.

Вірван Л.А. Фінансова інтеграція сучасного ринку капіталів // Фінанси України. — 2003. — № 12. — С. 118—124.

Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному се­редовищі.— К.: Наук. думка, 1998. — С. 15—150.

Жуков Е Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки.— М.: ЮНИТИ, 1995. — С. 165—190.

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Учеб. пособие для вузов. Ч.1. — М.: Международные отношения, 2001.— С. 285—318.

Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс, 1997. — С. 212—236.