5.4. Україна в процесі міжнародної трудової міграції

Місце України в міжнародній міграції робочої сили визна­чається рівнем її економічного розвитку, що є нижчим порівняно із західними країнами, країнами Центральної Євро­пи, Росією, але вищим, ніж у деяких країн Східної Європи (Молдова, Румунія, Болгарія) та Азії (Таджикистан, В'єтнам та ін.). Це зумовлює наявність в Україні і трудової еміграції, і трудової імміграції. Прагнення підвищити життєвий рівень, отримати вищу заробітну плату є фактором активізації еміграції. Основними країнами в'їзду для українських емігрантів стали Росія, Ізраїль, США, Німеччина, Білорусь, Чехія. Певна кількість емігрантів виїхала до Казахстану, Кана­ди, Туреччини, Польщі, Вірменії, Австралії. Основу емігрантських потоків становлять два діаметрально проти­лежні сегменти ринку праці: з одного боку, висококваліфіко­вана робоча сила, зацікавлена у більш повній реалізації та вищій оплаті; з іншого — низькокваліфікована робоча сила, для якої еміграція є альтернативою безробіттю.

Залучення українських працівників до роботи за кордо­ном може мати й специфічні причини, наприклад, пов'язані з розривом традиційних господарських зв'язків на території СНД. Так, протягом тривалого часу кадри для підприємств нафтогазової та нафтовидобувної промисловості північної Росії комплектувалися за рахунок залучення працівників з України. Необхідність збереження колективів підприємств, що вже склалися, стала фактором еміграції в Росію частини цих працівників.

Інтенсивність міграційних процесів залежить від природ­но-географічних, демографічних, етнічних та соціально-пси­хологічних факторів. Для перших років існування України як самостійної держави характерна інтенсивна імміграція етнічних українців з країн близького зарубіжжя. У наступні роки більш вираженою стала етнічна еміграція до Росії, Ізраїлю, Німеччини.

Імміграційні потоки в Україну стосуються переважно трьох міграційних регіонів:

1) Донбас, до якого іммігрували, головним чином, біженці із зон бойових дій — Нагірного Карабаху, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Чечні;

Південь України, куди переселились мігранти з Придністров'я, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану;

Крим став мігрантоприймаючим регіоном для депорто­ваних кримських татар, болгар, греків, німців.

Зовнішні мігранти в Україні складають за різними ознака­ми п'ять таких груп: репатріанти; особи, депортовані за національною ознакою; мігранти із/до ближнього зарубіжжя; мігранти із/до далекого зарубіжжя; нелегальні (часто тран­зитні) мігранти.

До 1995 р. сальдо зовнішньої міграції України мало пози­тивний характер. З 1995 р. по теперішній час воно має стійке від'ємне значення.

Наслідки міграційних процесів неоднозначні. З точки зору стратегічних національних інтересів України інтелектуальна еміграція з України має негативні наслідки, але можливість самореалізації висококваліфікованих фахівців навіть за кор­доном якоюсь мірою підтримує престиж української науки у світі. Повернення інтелектуальних емігрантів за певних умов в Україну має дати поштовх вітчизняним дослідженням теоре­тичного і прикладного характеру, як це, наприклад, відбу­вається зараз в Індії.

Експорт робочої сили певною мірою зумовив притік іно­земної валюти в Україну, зменшив тиск надлишкових трудо­вих ресурсів на національний ринок праці.

Реалії регулювання міграційних процесів в Україні свідчать про необхідність ефективного законодавства в цій га­лузі, відсутність самостійної міграційної служби, а також не­достатність ресурсів для вирішення наявних міграційних про­блем.

Механізм регулювання міграційних процесів в Україні до­речно формувати як єдність таких трьох складових: державне регулювання, ринкове саморегулювання і громадянське регу­лювання (рис. 5.2).


Регулювання міграції робочої сили в Україні.


Державне


Ринкове


Громадянське


 


І


І


І


 

Законодавча база


Введення спеціальних депозитних

рахунків

Створення організацій допомоги мігрантам і біженцям


 


т         

Квотування (планування)

т         

Впровадження нормативних заходів

т         

Пільгові позики

т         

Створення житлового фонду

            ї          

Моніторинг та інформаційна база

            ї          

Регулювання динаміки процесу міграції


 


1


1


1


Контрольна та нормативна функція

Створення спеціального пенсійного фонду

Безкоштовне медичне обслуговування


 

Рис. 5.2. Регулювання міграції робочої сили в Україні

Основні терміни та поняття

Еміграція

Імміграція

Міграція

Сальдо міграції

Флексибілізація ринку праці

Телеробота

"Втеча умів"

Гнучкі форми зайнятості

Контрольні та дискусійні питання

1.         Які головні фактори міжнародної міграції робочої сили?

Охарактеризуйте основні види міжнародної міграції робочої сили.

В чому полягають стандартні ефекти міжнародної міграції ро­бочої сили?

4.         Що таке гнучкі форми зайнятості ? Наведіть приклади.

5.         Охарактеризуйте використання дистанційних форм зайня-
тості на сучасному міжнародному ринку праці.

6.         Визначте особливості імміграційних потоків в Україні.

7.         Які складові механізму регулювання міжнародної міграції ро-
бочої сили в Україні?

Вправи

Вправа 1. Для кожного положення, наведенного нижче, знайдіть відповідне йому поняття.

1.         Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу
в пошуках роботи або кращих умов життя.

Вибуття працездатного населення з країни.

Прибуття працездатного населення до країни.

Різниця між потоками еміграції та імміграції.

Сума потоків еміграції та імміграції.

Міграція науково-технічних кадрів.

Міграція, пов'язана з рухом трудових ресурсів між континен­тами.

Міграція, пов'язана з рухом трудових ресурсів у межах конти­ненту.

9.         Виїзд мігрантів в іншу країну на постійне місце проживання.

Виїзд мігрантів в іншу країну для роботи за контрактом.

Щорічна міграція, пов'язана із збиранням урожаю.

Перенаселення країни в'їзду, пов'язане з міграцією.

Матеріальні та психологічні витрати, пов'язані з міграцією.

Наслідки трудової міграції для ринку праці.

Отримання нових знань внаслідок трудової міграції.

Поняття: еміграція; трудова міграція; імміграція;

міжконтинентальна міграція; чиста еміграція;

внутрішньоконтинентальна міграція; валова міграція; постійна міграція; сезонна міграція; тимчасова міграція; стандартний ефект міграції; позитивний побічний ефект міграції; негативний побічний ефект міграції; витрати міграції.

Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь.

1.         Міграція робочої сили — це:

а)         виїзд працездатного населення з даної країни за її кордони;

б)         в'їзд працездатного населення в певну країну з інших країн;

в)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;

г)         переміщення працездатного населення через кордони певних
національних економік зі зміною місця постійного проживання або
періодичним поверненням до нього.

2.         Еміграція робочої сили — це:

а)         виїзд працездатного населення з країни за її кордони;

б)         в'їзд працездатного населення в певну країну з інших країн;

в)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;

г)         переміщення працездатного населення через кордони певних
національних економік зі зміною місця постійного проживання або
періодичним поверненням до нього.

3.         Рееміграція робочої сили — це:

а)         виїзд працездатного населення з країни за її кордони;

б)         в'їзд працездатного населення в певну країну з інших країн;

в)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне проживання;

г) переміщення працездатного населення через кордони певних національних економік зі зміною місця постійного проживання або періодичним поверненням до нього.

4.         "Втеча умів" — це:

а)         виїзд працездатного населення з країни за її кордони;

б)         в'їзд працездатного населення в певну країну з інших країн;

в)         міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів;

г)         повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце про-
живання;

д)         переміщення працездатного населення через кордони певних
національних економік зі зміною місця постійного проживання або
періодичним поверненням до нього.

5.         Масова міграція робочої сили стала типовим явищем
міжнародної економіки, починаючи з:

а)         першої половини ХХ ст.;

б)         середини ХІХ ст.;

в)         кінця XVIII ст.

6.         Вкажіть основні причини міграції населення:

а)         пошук роботи;

б)         отримання вищої заробітної плати;

в)         війна та політичні репресії;

г)         усі вищеназвані;

д)         а + б.

7.         Який з перелічених факторів міграції населення не є еко-
номічним:

а)         диференціація вартості робочої сили в межах окремих країн;

б)         стан національного ринку праці;

в)         дискримінація за національними та расовими ознаками;

г)         структурна перебудова економіки.

8.         Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків
робочої сили за територіальною ознакою:

а)         безповоротна, тимчасова, щоденна, маятникова;

б)         легальна, нелегальна;

в)         міжконтинентальна, континентальна;

г)         міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція не-
кваліфікованої робочої сили;

д)         міграція в межах промислово розвинутих країн; міграція ро-
бочої сили між країнами, що розвиваються; міграція високок-
валіфікованої робочої сили з промислово розвинутих країн до країн,
що розвиваються; міграція з країн, що розвиваються, та пост-
соціалістичних країн до промислово розвинутих.

9.         Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків
робочої сили за терміном:

а)         тимчасова, щоденна, маятникова;

б)         легальна, нелегальна;

в)         міжконтинентальна, континентальна;

г)         міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція не-
кваліфікованої робочої сили;

д)         міграція в межах промислово розвинутих країн; міграція ро-
бочої сили між країнами, що розвиваються; міграція високок-
валіфікованої робочої сили з промислово розвинутих країн до країн,
що розвиваються; міграція з країн, що розвиваються, та пост-
соціалістичних країн до промислово розвинутих.

10.       Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків
робочої сили за ступенем законності:

а)         тимчасова, щоденна, маятникова;

б)         легальна, нелегальна;

в)         міжконтинентальна, континентальна;

г)         міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція не-
кваліфікованої робочої сили;

д)         міграція в межах промислово розвинутих країн; міграція ро-
бочої сили між країнами, що розвиваються; міграція високок-
валіфікованої робочої сили з промислово розвинутих країн до країн,
що розвиваються; міграція з країн, що розвиваються, та пост-
соціалістичних країн до промислово розвинутих.

11.       Вкажіть класифікацію міжнародних міграційних потоків
робочої сили за рівнем кваліфікації мігрантів:

а)         тимчасова, щоденна, маятникова;

б)         легальна, нелегальна;

в)         міжконтинентальна, континентальна;

г)         міграція висококваліфікованої робочої сили, міграція не-
кваліфікованої робочої сили;

д)         міграція в межах промислово розвинутих країн; міграція ро-
бочої сили між країнами, що розвиваються; міграція високок-
валіфікованої робочої сили з промислово розвинутих країн до країн,
що розвиваються; міграція з країн, що розвиваються, та пост-
соціалістичних країн до промислово розвинутих.

12.       Який тип міграції населення передбачає щоденні поїздки
до місця роботи за кордони країни:

а)         постійна;

б)         тимчасова;

в)         сезонна;

г)         маятникова.

13.       Валова міграція показує:

а)         різницю між потоками еміграції та імміграції;

б)         суму потоків еміграції та імміграції;

в)         кількість мешканців держави, що залишили кордони країни
та змінили її громадянство протягом року;

г)         кількість громадян країни, які прибули з інших держав та от-
римали її громадянство та (або) право на тимчасове місце проживан-
ня протягом року.

14.       Чиста міграція показує:

а)         різницю між потоками еміграції та імміграції;

б)         суму потоків еміграції та імміграції;

в)         кількість мешканців держави, що залишили кордони країни
та змінили її громадянство протягом року;

г)         кількість громадян країни, які прибули з інших держав та от-
римали її громадянство та (або) право на тимчасове місце проживан-
ня протягом року.

15.       Громадянин Сидорчук, який залишив кордони України та
отримав дозвіл на постійне місце проживання в Канаді, вва-
жається:

а)         у Канаді — емігрантом, а в Україні — іммігрантом;

б)         у Канаді — іммігрантом, а в Україні — емігрантом;

в)         туристом.

16.       Відомо, що в 2005 р. з країни А емігрувало 5000 чол. а
іммігрувало 6000. Визначте, чому дорівнювали в 2005 р. показники
валової та чистої міграції у країні А:

а)         валова міграція — 1000 чол., чиста міграція — 1000 чол.;

б)         валова міграція — 6000 чол., чиста міграція — 5000 чол.;

в)         валова міграція — 11000 чол., чиста міграція       1000 чол.;

г)         валова міграція — 11000 чол., чиста міграція — 1000 чол.

17.       Міжнародний ринок трудових ресурсів охоплює:

а)         національні ринки робочої сили;

б)         національні ринки робочої сили та взаємозв'язки між ними;

в)         національні й регіональні ринки робочої сили ;

г)         національні й регіональні ринки робочої сили та взаємозв'яз-
ки між ними.

18.       Які центри імміграції традиційні:

а)         Японія, Пакистан, Тайвань, Республіка Корея;

б)         Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Росія;

в)         Німеччина, Австралія, США;

г)         країни Латинської Америки.

19.       Сучасні країни найбільшої імміграції:

а)         Японія, Пакистан, Тайвань, Республіка Корея;

б)         Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Росія;

в)         Німеччина, Австралія, США;

г)         країни Латинської Америки.

20.       Домінуючу частку сучасних міграційних потоків станов-
лять:

а)         робітники;

б)         підприємці;

в)         службовці;

г)         менеджери середньої ланки управління;

д)         менеджери вищої ланки управління.

21.       Якщо необхідною умовою імміграції є отримання статусу
біженця, то це:

а)         сімейна міграція;

б)         економічна міграція;

в)         гуманітарна міграція.

22.       Який з наведених наслідків міграції робочої сили є пози-
тивним для окремої фірми?

а)         розширення місткості внутрішнього ринку;

б)         омолодження нації;

в)         економія на коштах на освіту та перекваліфікацію робочої си-
ли;

г)         оплата іноземної робочої сили за порівняно меншими ставка-
ми, зменшення витрат на виробництво продукції;

д)         спрощення структурних зрушень в економіці.

23.       Визначте непрямий інструмент еміграційної політики дер-
жави:

а)         кваліфікаційні вимоги до суб'єктів трудової міграції;

б)         митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів;

в)         лімітування видачі закордонних паспортів;

г)         заборона на виїзд певних категорій працівників;

д)         встановлення термінів обов'язкової роботи в країни після от-
римання освіти на державний кошт.

24.       Визначте прямий інструмент еміграційної політики держави:

а)         надання пільг за валютними вкладами;

б)         митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів;

в)         заборона на виїзд певних категорій працівників;

г)         валютна та банківська політика, орієнтована на заохочення
валютних переказів з-за кордону.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

У країні в'їзду внаслідок трудової міграції рівень заробітної плати знижується.

У країні в'їзду внаслідок трудової міграції рівень заробітної плати підвищується.

Внаслідок трудової міграції підприємці країни в'їзду виграють.

Внаслідок трудової міграції підприємці країни в'їзду програють.

Внаслідок трудової міграції працівники країни в'їзду програють.

Внаслідок трудової міграції працівники країни в'їзду виграють.

Внаслідок трудової міграції працівники країни виїзду виграють.

8.         Внаслідок трудової міграції працівники країни виїзду про-
грають.


9.         Внаслідок трудової міграції підприємці країни виїзду виграють.

10.       Внаслідок трудової міграції підприємці країни виїзду про-
грають.

Країна в'їзду в цілому програє внаслідок трудової міграції.

Країна виїзду в цілому виграє внаслідок трудової міграції.

Країна виїзду в цілому програє внаслідок трудової міграції.

Країна в'їзду в цілому виграє внаслідок трудової міграції.

Вправа 4. Виконайте завдання.

На прикладі двокраїнної моделі трудової міграції, наданої в графічній формі на рис. 5.1, визначте наслідки для працівників країни виїзду.

На прикладі двокраїнної моделі трудової міграції, поданої на рис. 5.1, визначте наслідки для працівників країни в'їзду.

На прикладі двокраїнної моделі трудової міграції, поданої на рис. 5.1, визначте наслідки для мігрантів.

На прикладі двокраїнної моделі трудової міграції, поданої на рис. 5.1, визначте наслідки для підприємців країни в'їзду.

На прикладі двокраїнної моделі трудової міграції, поданої на рис. 5.1, визначте наслідки для підприємців країни виїзду.