АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

За редакцією доктора економічних наук, професора В. М. Тарасевича

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

®

КИЇВ—2006

УДК 339.5(075.8) ББК 65.428я73 М 58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2- 780 від 20 березня 2006 року)

Рецензенти:

В. Д. Базилевич — доктор економічних наук, професор, заслуже­ний діяч науки і техніки України, декан економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

А. О. Задоя — доктор економічних наук, професор, завідувач ка­федри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровсь­кого університету економіки та права.

Авторський колектив: В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня, В.К. Ле­бедева, Н. Ф. Єфремова, О.В. Летуча, О.М. Литвинова, О.Л. Фаї-зова, В. Я. Швець, .Я. Шибко

М 58 Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с.

ISBN 966-364-298-Х

У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжна­родної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжна­родних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, державних службовців та підприємців.

ISBN 966-364-298-Х        © В.М.Тарасевич, О.О.Завгородня,

Н.Ф. Єфремова, В.К.Лебедєва, О.В. Летуча, О.М. Литвинова, О.Л. Фаїзова, В.Я. Швець, В.Я.Шибко, 2006 © Центр навчальної літератури, 2006

ПЕРЕДМОВА

На порозі третього тисячоліття процеси глобалізації охоп­люють усю земну кулю і через посередництво сітьових інфор­маційно-інтелектуальних технологій перетворюють світову цивілізацію в цілісну фінансово-економічну спільноту, клю­чові елементи якої мають інституційну, організаційну й техно­логічну можливість працювати як єдине ціле в реальному часі в планетарному масштабі.

Якщо Україна прагне бути рівноправним партнером, а не "попелюшкою" при розподілі вигод глобалізації, її входження у глобальний економічний простір має спиратися на внутрішні ресурсно-технологічні джерела розвитку і ґрунтуватися на за-гальноцивілізаційних умовах і чинниках, які формують систему координат сучасного світу. Це зумовлює зростаючу акту­альність знання основних елементів, зв'язків, законів та зако­номірностей розвитку сучасної міжнародної економіки.

Структура запропонованого до уваги читачів підручника складається зі вступу та дев'яти глав, у яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної еко­номіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристи­ки, визначаються закономірності функціонування й розвитку окремих складових міжнародних економічних відносин і на­прямки їх національного, міждержавного та наддержавного регулювання. При викладенні матеріалу наголос робиться на основних поняттях, класифікаціях та моделях, які, згідно з на­вчальною програмою, повинні опанувати студенти еко­номічних спеціальностей.

Авторами окремих глав є: доцент, к.е.н. О.О. Завгородня — глава 6; доцент, к.е.н., Н.Ф. Єфремова — глава 1 (у співав­торстві), к.е.н. В.К. Лебедєва — глави 5, 7, 8; доцент, к.е.н. Ле­туча О.В. — глави 3 (у співавторстві), 4; ст. викл. О.М. Литви­нова — глава 9; професор, д.е.н. В.М. Тарасевич — вступ, глави 1 (у співавторстві), 2 (у співавторстві); доцент, к.е.н. О.Л. Фаїзова — глави 1 (у співавторстві), 2 (у співавторстві); про­фесор, д.е.н. В.Я. Швець — глава 3 (у співавторстві); доцент, к. іст. н. Шибко В.Я. — глава 1 (у співавторстві).