3.3 Наслідки міжнародної торгівлі

Наслідки міжнародної торгівлі розглянемо як сукупні наслідки для споживачів та країн в цілому:

1. Наслідки для споживачів країни-імпортера. В умовах відсутності міжнародної торгівлі рівноважна ціна на амери­канському ринку тканин складала 2$ за 1 метр (рис. 3.5, а). Рен­та американських споживачів визначалась областю т. Після встановлення вільних зовнішньоторговельних відносин ціна на американському ринку тканин зменшується до 1$ за 1 метр.


Рента споживачів зростає до області гп+сі+Ь+с, тобто чистий ви­граш американських споживачів від установлення вільних зовнішньоторговельних відносин становить область с+Ь+с.

р.

40

б - міжнародна торгівля тканинами

20   40   60 а - ринок тканин у США

Рис. 3.5. Наслідки міжнародної торгівлі

Наслідки для виробників країни-імпортера. До виник­нення вільної торгівлі між США та Англією при ринковій ціні 2$ за 1 метр американські виробники вигравали область е+а. Після виникнення вільної торгівлі і зменшення ринкової ціни до 1$ за 1 метр рента виробників зменшується до області е, тобто чистий програш американських виробників визнача­ється областю а.

Наслідки для країни-імпортера в цілому визначаються сукупними наслідками для національних споживачів та ви­робників. Якщо американські споживачі виграють а+Ь+с, а виробники програють а, то США виграє область Ь+с, що виз­начається перевищенням виграшу американських споживачів над програшем американських виробників.

Наслідки для країни-експортера. Виграш Англії від вільної торгівлі зі США визначається областю /, що характе­ризується перевищенням виграшу англійських виробників над програшем англійських споживачів (рис.3.5, б).

Отже, міжнародна торгівля вигідна і для країни-експорте-ра, і для країни-імпортера товару.

За правилом розподілу виграшів, виграші від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо пропорційно до зміни цін в обох країнах.

Якщо співвідношення цін у США змінилося на X відсотків (від ціни вільної торгівлі), а в Англії — на У відсотків, то

Виграш США = X     (3 1)

Виграш Англії    У

Умови торгівлі визначаються як співвідношення експорт­них цін країни до імпортних цін. Якщо умови торгівлі визна­чаються для більш ніж двох товарів, то використовується співвідношення індексів експортних та імпортних цін:

Т = ^ ,  (3.2)

т

де Рх = 2ХіРі — індекс експортних цін; Рт = '£<МіРі — індекс імпортних цін;

Хі — частка і-того товару в сукупній вартості експорту в базисному році;

Мі — частка і-того товару у вартості імпорту в базисному

році;

Рі — співвідношення поточної ціни на товар та його ціни в базисному році.

Розвиток міжнародної торгівлі призводить не лише до вирівнювання цін на кінцеву продукцію, а й до вирівнювання цін на ресурси, тобто впливає і на зміни доходів власників еко­номічних ресурсів. Наприклад, відповідно до теорії Хекшера— Оліна надлишковим фактором виробництва для США вважа­ють землю, а дефіцитним — працю. Для Англії — навпаки. При цьому в США в умовах відсутності вільної зовнішньої торгів­лі встановлюється низька орендна плата за землю і висока за­робітна плата. Вільні зовнішньоекономічні відносини між Англією та США призводять до зменшення цін на тканини в Америці та зростання цін на зерно, в Англії — навпаки. Це зу­мовлюватиме те, що в США зменшиться заробітна плата, а зросте орендна плата, а в Англії орендна плата зменшиться, а заробітна плата зросте.

Таким чином, міжнародна торгівля приводить до зростан­ня доходів американських фермерів (власників землі) та англійських робітників (власників праці). При цьому зменшу­ються доходи американських робітників і англійських фер­мерів.

Ця закономірність полягає в тому, що чим більше той чи інший фактор спеціалізований на експортному виробництві, тим більше він виграє від вільної зовнішньої торгівлі. І навпаки, чим вища концентрація факторів у виробництві конкуруючої з імпортом продукції, тим більше він втрачає в результаті вільної зовнішньої торгівлі. Для порівняння експортної та імпортної спеціалізації факторів використовують показник ступеня експортної спеціалізації фактора:

Б1, х / т = Ягх ~ Ягт ,

Яг        (3.3)

де Оіх — частка доходу і-того фактора в загальній вартості експорту;

О_іт — частка доходу і-того фактора в загальній вартості конкуруючої з імпортом продукції, рівної за обсягом імпорту;

— частка доходу і-того фактора в сумарному національ­ному доході.

Умови розвитку міжнародної торгівлі визначаються ди­намікою економічного зростання. Економічне зростання озна­чає зсув кривої виробничих можливостей праворуч. Це може бути результатом зростання пропозиції факторів вироб­ництва, а також зростання ефективності їх використання. Як­що всі фактори виробництва в усіх країнах зростають однако­вими темпами, то співвідношення світових цін, структура міждержавних торговельних потоків не змінюються, зміню­ються лише обсяги торгівлі. На структуру зовнішньої торгівлі впливають розбіжності в темпах зростання між факторами ви­робництва і між країнами.

Можна виділити три типи економічного зростання за­лежно від того, в якій галузі збільшення використання якісних ресурсів приводить до зростання обсягів виробництва.

Експорторозширююче зростання має місце в тих галу­зях, де зростає обсяг виробництва експортної продукції. Це призводить до розвитку світової торгівлі і зменшення віднос­ної ціни експортної продукції.

Імпортозаміщуюче зростання характерне для зростан­ня обсягу виробництва в галузях, що конкурують з імпортом. Це сприяє зменшенню попиту і цін на імпортовані товари, ско­роченню міжнародної торгівлі.

Розорююче зростання виникає у випадку, коли підсум­кове погіршення умов торгівлі ставить економіку в менш вигідне положення не тільки порівняно з варіантом інвесту­вання в імпортозаміщуючі галузі, а й з вихідним варіантом до початку зростання факторів. Добробут країни при цьому стане меншим, ніж до економічного зростання.

Основні терміни та поняття

Протекціонізм Фритредерство Абсолютні переваги Порівняльні переваги Факторні переваги Конкурентні переваги Імпортозаміщуюче зростання Експорторозширююче зростання Розорююче зростання

Контрольні та дискусійні питання

Дайте порівняльну характеристику класичних та неокласич­них теорій міжнародної торгівлі.

Які головні параметри визначають конкурентні переваги в теорії М. Портера? Наведіть приклади. Визначте вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання.

3.         Проаналізуйте наслідки міжнародної торгівлі на прикладі
ім-порту енергоносіїв в Україну з Росії.

4.         Як впливає міжнародна торгівля на розподіл доходів?

Вправи

Вправа 1. Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідне йому поняття.

Сприяння розвитку національної економіки шляхом захисту її від іноземної конкуренції.

Обмеження втручання держави в зовнішньоекономічну діяльність, вільна торгівля.

Збільшення факторів, що інтенсивно використовуються в конкуруючих з імпортом виробництвах.

Розвиток світової торгівлі, що може знизити відносну ціну експортного товару.

Підсумкове погіршення умов торгівлі, яке ставить економіку в менш вигідне положення порівняно не тільки з варіантом інвесту­вання в імпортозаміщуючі галузі, а й з вихідним варіантом до почат­ку зростання.

Вигоди від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо про­порційно змінам цін в обох сторін.

Визначаються співвідношенням експортних та імпортних цін країни.

Надання послуг, пов'язаних з проектуванням та будів­ництвом різних об'єктів.

Обмін споживчими вартостями у вигляді засобів вироб­ництва та предметів споживання.

Обмін технологіями у вигляді продажу ліцензій, патентів, ноу-хау.

Поняття

правило поділу вигід від торгівлі;

форми торгівлі;

умови торгівлі;

інжиніринг;

протекціонізм;

фритредерство;

імпортозаміщуюче зростання; експорторозширююче зростання; розорююче зростання;

показник експортної спеціалізації і-того фактора. Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь.

1.         Визначте правильне формулювання теореми Хекшера—
Оліна:

а)         внаслідок торгівлі збільшуються доходи власників специ-
фічних для експортних галузей факторів, а зменшуються доходи
власників факторів, специфічних для галузей, що конкурують з
імпортом;

б)         країни експортують продукти інтенсивного використання
надлишкових факторів, а імпортують продукти інтенсивного вико-
ристання дефіцитних факторів виробництва;

в)         міжнародна торгівля призводить до вирівнювання абсолют-
них та відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах,
що торгують.

2.         Визначте необхідні умови порівняльних переваг країни:

а)         здатність виробляти даний товар з меншими альтернативни-
ми витратами;

б)         виробництво більшої кількості даного товару;

г)         здатність виробляти даний товар з більшими альтернатив-
ними витратами.

3.         Поясніть, що означають абсолютні переваги країни:

а)         кількісні переваги у виробництві якогось товару або послуги;

б)         міжнародні переваги в альтернативних витратах виробництва
різних товарів;

в)         здатність країни виробляти товари з меншими витратами
порівняно з іншими країнами.

4.         Визначте, що є характерним для протекціоністської політи-
ки:

а)         сприяння розвитку національної економіки шляхом обме-
ження впливу на неї іноземної конкуренції;

б)         сприяння вільній торгівлі та обмеженню державного втру-
чання в зовнішньоекономічну діяльність;

в)         сприяння міжнародній міграції трудових ресурсів;

г)         участь у діяльності міжнародних економічних організацій.

5.         Визначте правильне формулювання теореми Столпера—Са-
муельсона:

а)         країни експортують продукти інтенсивного використання
надлишкових факторів, а імпортують продукти інтенсивного вико-
ристання дефіцитних факторів виробництва;

б)         міжнародна торгівля призводить до зростання ціни фактора,
що порівняно інтенсивніше використовується для виробництва то-
вару, ціна якого зростає;

в)         міжнародна торгівля призводить до вирівнювання абсолют-
них та відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах,
що торгують.

6.         Визначте правильне формулювання теореми Рибчинського:

а)         збільшення пропозиції одного з факторів виробництва при-
зводить до більш непропорційного відсоткового збільшення вироб-
ництва та доходів у тій галузі, де цей фактор використовується
інтенсивніше;

б)         країни експортують продукти інтенсивного використання
надлишкових факторів та імпортують продукти інтенсивного вико-
ристання дефіцитних факторів виробництва;

в)         міжнародна торгівля призводить до вирівнювання абсолют-
них та відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах,
що торгують.

7.         Виберіть правильне формулювання парадоксу Леонтьєва:

а)         теорія співвідношення факторів виробництва не підтверд-
жується на практиці: трудонадлишкові країни експортують капіта-
лоємну продукцію, тоді як капіталонадлишкові — трудомістку;

б)         імпортний тариф може призвести до падіння, а не збільшення
внутрішньої ціни на імпортний товар у випадку падіння його віднос-
ної ціни на світовому ринку внаслідок введення тарифу.

8.         У сфері послуг посідають провідне місце:

а)         біржові й страхові послуги;

б)         банківські й посередницькі послуги;


в)         транспортні й туристичні послуги;

г)         послуги з експорту технологій.

а)         с+а+е;

б)         а+Ь+й;

в)         Ь+й;

г)         а.

9. Визначте виграш виробників країни N від впровадження вільної зовнішньої торгівлі. Обґрунтуйте відповідь:

а)         с+а+е;

б)         а+Ь+й;

в)         е;

г)         а.

10. Визначте виграш виробників країни N від впровадження вільної зовнішньої торгівлі. Обґрунтуйте відповідь:

а)         с+а+е;

б)         а+Ь+й;

в)         Ь+й;

г)         а.

11. Визначте виграш країни N в цілому від впровадження вільної зовнішньої торгівлі:

12.       До якого виду міжнародної торгівлі належать лізинг, кон-
салтинг, інжиніринг?

а)         промисловою продукцією;

б)         послугами;
в)сировиною.

13.       Яка форма торгівлі відбиває сукупність операцій, при
здійсненні яких закупівля продукції супроводжується відповідни-
ми поставками товарів?

а)         біржова торгівля;

б)         зустрічна торгівля;

в)         міжнародні торги;

г)         міжнародні аукціони.

14.       Визначте та обґрунтуйте графічну модель експортороз-ши-
рюючого зростання:

а)         Q1+Q;/QJ+QІ      в)   Q1+Q;/QJ+QІ

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

Об'єктом аналізу в сучасному зовнішньоторговому обміні виступає окрема країна, а не міжнародна фірма.

Технологічно складні вироби утворюються як реакція на існуючі проблеми зовнішнього ринку, а після його насичення завой­овується внутрішній.

3.         Конкурентоспроможність нації залежить від:

факторних умов;

умов попиту;

близьких та обслуговуючих галузей;

стратегій фірми та її конкуренції;


ролі уряду;

випадкових обставин.

Вигоди від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо про­порційно змінам цін в обох сторін.

Умови торгівлі визначаються співвідношенням імпортних та експортних цін країни.

Меркантилісти вважали, що добробут держави залежить від грошового накопичення, домінування імпорту над експортом.

Експорторозширююче зростання веде до розвитку світової торгівлі і може знизити відносну ціну експортного товару.

Країни експортують продукти інтенсивного використання дефіцитних факторів виробництва та імпортують продукти інтен­сивного використання надлишкових факторів виробництва.

Міжнародна торгівля приводить до вирівнювання абсолют­них та відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах, що торгують.

Протекціонізм сприяє розвитку вільної торгівлі та обмежен­ню державного втручання в зовнішньоекономічну діяльність.

Вправа 4. Виконайте завдання.

Р, грн

1650

1375

—і       ^

100       2, тис.од.


1. Внаслідок встановлення вільної міжнародної торгівлі внутрішня ціна на телевізор в Україні знизилася з 1650 до 1375 грн. На абсцисі (рис.3.6) позначена кількість телевізорів у тис. одиниць. Підрахуйте програш (виграш) вітчизняного виробника телевізорів.

Використовуючи умови задачі 1, підрахуйте наслідки від вста­новлення вільних торговельних відносин для українських покупців телевізорів.

Використовуючи умови задачі 1, підрахуйте програш (виг­раш) країни від установлення вільної міжнародної торгівлі телевізо­рами.

4.         На підставі аналізу зовнішньоторговельних операцій Ук-
раїни:

а)         визначте галузі, що становлять експортний потенціал держа-
ви;

б)         розкрийте основні форми та інструменти регулювання роз-
витку експортоорієнтованих галузей;


в)         охарактеризуйте структуру імпорту й можливі варіанти її
зміни.

Вправа 5. Виробничі можливості Японії та Гавайських островів представлено в таблицях. Припустимо, що в спеціалізації й торгівлі оптимальною продуктивною структурою для Японії є варіант Б, а для Гавайських островів — варіант Г.

 

 

Продукт

Варіант

А

Б

1    в

1    г

1      Д

1      Е

 

Виробничі можливості Японії

Радіоприймачі, тис. шт.

30

24

18

12

6

0

Ананаси, тис. шт.

0

6

12

18

24

30

 

Виробничі можливості Гавайських островів

Радіоприймачі, тис. шт.

10

8

6

4

2

0

Ананаси, тис. шт.

0

4

8

12

16

20

 

а)         чи є співвідношення порівняльних витрат таким, що двом
країнам слід розвивати спеціалізацію? Якщо так, то який продукт
належить виробляти кожній з країн?

б)         яким буде загальний приріст виробництва радіоприймачів та
ананасів унаслідок такої спеціалізації?

в)         які існують межі в умовах торгівлі? Припустимо, що дійсни-
ми умовами торгівлі є 1 радіоприймач за 1 1/2 одиниці ананасів (тоб-
то 4 радіоприймачі обмінюються на 6 ананасів). Яким буде виграш
від спеціалізації й торгівлі для кожної країни?