2.4. Соціально-економічні основи розвитку міжнародної економіки

Існування і розвиток міжнародної економіки підпорядко­вані певним загальним законам і закономірностям.

Так у законі відповідності міжнародних економічних відно­син рівню та характеру інтернаціональних продуктивних сил виражається причинна взаємозалежність розвитку інтер­національних продуктивних сил і міжнародних виробничих відносин, у тому числі соціально-економічних і організаційно-економічних відносин.

Розширення сфери економічної діяльності за межі країн, розвиток міжнародного поділу праці, зростання взаємозалеж­ності національних економік є формами прояву дії закону інтернаціоналізації виробництва.

Основою еквівалентного обміну є інтернаціональна вартість, яка формується як середньосвітова величина внаслідок конкурентної боротьби між суб'єктами світових ринкових відносин. Згідно із законом інтернаціональної вар­тості, національні витрати суспільно необхідної праці країн, що експортують на світовий ринок найбільшу кількість певної продукції, формують інтернаціональні суспільно необхідні ви­трати і, як наслідок, інтернаціональну вартість. Проте у формуванні останньої беруть участь не всі товари, які вироб­ляються в різних країнах, а лише ті, які експортуються на світовий ринок. Звідси міра впливу національної вартості на інтернаціональну залежить від частки окремих країн у загаль­ному обсязі продажу відповідних товарів на світовому ринку. Інтернаціональна вартість є основою світових цін.

Основною формою реалізації закону інтернаціональної вартості виступає закон відповідності сукупного попиту і су­купної пропозиції на світовому ринку. Цей закон виражає дію досконало конкурентного механізму саморегулювання світо­вого ринку.

Причинна залежність між минулими і майбутніми резуль­татами економічної діяльності та умовами розширеного відтворення в міжнародній економіці виражена у законі нако­пичення. Наступність та збереження результатів попереднього циклу виробництва, розширене відтворення — це основа зрос­тання масштабів життєдіяльності. Розширене відтворення на­копиченого багатства може здійснюватися лише при дотри­манні та підтримці оптимальних пропорцій між використову­ваною та перенесеною вартістю, упредметненою та живою працею, необхідним та додатковим продуктом, поточним спо­живанням та накопиченням, збільшенням продуктивності праці та демографічним зростанням.

До загальних можна віднести також закони зростання об'єктивної необхідності планомірного розвитку міжнародної економіки та зростаючого залучення національної економіки у світогосподарські зв'язки. Перший виражає причинну за­лежність між зростанням усуспільнення виробництва, соціалізацією власності та необхідністю свідомого та узгодже­ного ведення міжнародної економічної діяльності, а другий де­термінує зростання відкритості національної економіки для міжнародної економіки у відповідності до розвитку продук­тивних сил, поглиблення поділу праці в країні та за її межами.

Поглиблення і розширення сфери об'єктивної дії загаль­них економічних законів ґрунтується на цілісності світового господарства, сприяють реалізації потреб у новій системі світогосподарських "координат". Наприклад, причини і наслідки, що виражають зміст об'єктивного закону зростаючо­го залучення національної економіки у світогосподарські зв'язки, передбачають для країн — учасниць міжнародного поділу праці більш повне і з меншими витратами задоволення суспільних потреб порівняно із ситуацією економічного ізо­ляціонізму

Основні терміни та поняття

Форми і напрями руху міжнародної економіки Чинники руху міжнародної економіки Інтернаціоналізація виробництва Міжнародний поділ факторів виробництва Усуспільнення виробництва Міжнародна спеціалізація виробництва Міжнародне кооперування виробництва Фактори міжнародного поділу праці

Закон відповідності міжнародних економічних відносин рівню та характеру інтернаціональних продуктивних сил Закон інтернаціоналізації виробництва Закон інтернаціональної вартості

Закон відповідності сукупного попиту і сукупної пропо­зиції на світовому ринку

Зростання об'єктивної необхідності планомірного розвит­ку міжнародної економіки

Закон накопичення

Закон зростаючого залучення національної економіки у світогосподарські зв'язки

Контрольні та дискусійні питання

Наведіть приклади різних форм руху міжнародної еко­номіки.

Поясніть міру адекватності економічної політики об'єктив­ному стану міжнародної економіки та її середовища.

Наведіть конкретні приклади сучасних тенденцій інтер­націоналізації виробництва.

Як пов'язані між собою матеріальні основи руху міжнарод­ної економіки?

Спробуйте продовжити перелік факторів міжнародного поділу праці.

Наведіть приклади форм міжнародної спеціалізації вироб­ництва та міжнародної виробничої кооперації в Україні.

Сформулюйте власну точку зору на міжнародне вироб­ництво.

8.         Які зв'язки існують між загальними економічними законами?

Вправи

Вправа 1. Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідне йому поняття.

Об'єктивний історичний процес виникнення та поглиблення взаємозв'язків та взаємозалежності між національними господарст­вами різних країн, що зумовлений розвитком міжнародної спеціалізації та поділу праці.

Система або спосіб організації взаємопов'язаного, спільного виробництва, при якому суб'єкти різних країн спеціалізуються на виготовленні тих чи інших товарів та послуг, що веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних та якісних співвідношеннях.

Концентрація зусиль підприємств різних країн, які належать до однієї галузі, на виробництві певних предметів, у тому числі дета­лей, агрегатів, вузлів та взаємний обмін цими предметами.

Розподіл економічної діяльності між країнами в масштабі їх національних економік, концентрація зусиль окремих країн на ви­робництві певної частини ВВП, що призначена для продажу на міжнародних ринках.

Поєднання багатьох уособлених національних виробничих процесів у єдиний міжнародний виробничий процес.

Система економічних відносин між державами, фізичними та юридичними особами різних країн з приводу здійснення відтворю-вального процесу на макро- і мікрорівні.

Процес узгодження та об'єднання спеціалізованих виробни­чих процесів суб'єктами різних національних економік для виготов­лення кінцевої продукції.

Причинна залежність між зростанням усуспільнення вироб­ництва, соціалізацією власності та необхідністю свідомого та узгод­женого ведення міжнародної економічної діяльності.

Складання у договірному порядку угоди між підприємствами різної національної приналежності відносно проведення кожним з них спеціалізації.

10.       Національні монополії із закордонними активами та правом
контролю і власності над діяльністю всієї корпорації, в тому числі її
закордонних філіалів.

Поняття:

внутрішньогалузева форма МПП; міжнародне кооперування виробництва; міжнародне виробниче співробітництво;

закон зростання об'єктивної необхідності планомірного розвит­ку міжнародної економіки; ТНК;

підрядний метод або підрядне кооперування; міжнародний поділ праці; усуспільнення виробництва; інтернаціоналізація виробництва; народногосподарська форма МПП.

Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь.

1. До матеріальних основ руху міжнародної економіки нале­жать:

а)         інтернаціоналізація виробництва;

б)         міжнародні виробничі відносини;

в)         міжнародний поділ праці;

г)         усуспільнення виробництва;

д)         загальні економічні закони, що діють у світовому госпо-
дарстві в цілому;

е)         а, в та г;
є) а, б та д.

2.         З якими формами суспільного поділу праці пов'язаний про-
цес інтернаціоналізації виробництва?

а)         з переходом від загального до часткового поділу праці;

б)         з переходом від часткового до одиничного поділу праці.

3.         Проявом дії якого закону є поглиблення техніко-еко-
номічних та технологічних зв'язків національних економік?

а)         закону інтернаціональної вартості;

б)         закону інтернаціоналізації виробництва;

в)         закону накопичення;

г)         закону відповідності виробничих відносин рівню та характеру
продуктивних сил.

4.         Закон інтернаціоналізації виробництва виражає:

а)         причинну залежність організаційно-економічних відносин
від технологічної кооперації та якості робочої сили, від рівня
усуспільнення та масштабів виробництва;

б)         формування цін і пропорцій обміну на світових ринках то-
варів, послуг та факторів виробництва;

в)         поглиблення техніко-економічних і технологічних зв'язків
національних економік, переплетення їх в єдину господарську систему;

г)         умови розширеного відтворення.

5.         Який етап інтернаціоналізації виробництва відповідає
періоду з середини XVI ст. до першої половини XIX ст.?

а)         етап вивезення капіталу;

б)         етап виробничої інтеграції;

в)         етап світової торгівлі.

6.         Який етап інтернаціоналізації виробництва відповідає
періоду з другої половини XIX ст. до середини XX ст.?

а)         етап вивезення капіталу;

б)         етап виробничої інтеграції;

в)         етап світової торгівлі.

7.         Який етап інтернаціоналізації виробництва відповідає
періоду з середини XX ст.?

а)         етап вивезення капіталу;

б)         етап виробничої інтеграції;

в)         етап світової торгівлі.

8.         Конкретними формами міжнародного поділу праці є:

а)         міжнародна спеціалізація;

б)         міжнародна кооперація;

в)         міжнародне комбінування;

г)         міжнародна концентрація капіталів;

д)         а, б та в;

е)         усе вищеназване.

9.         До основних факторів розвитку міжнародного поділу праці
належать:

а)         природно-географічні;

б)         науково-технічний прогрес;

в)         соціально-економічні;

г)         політичні;

д)         а, б та в.

10.       Який з факторів міжнародного поділу праці є найваж-
ливішим у сучасних умовах?

а)         природно-географічні фактори;

б)         науково-технічний прогрес;

в)         соціально-економічні фактори;

г)         політичні фактори.

11.       Який з факторів визначав у минулому міжнародний поділ
праці?

а)         природно-географічні фактори;

б)         науково-технічний прогрес;

в)         соціально-економічні фактори;

г)         політичні фактори.

12.       Технологічний поділ праці — це:

а) поділ праці між учасниками виробничого процесу, котрі на основі предметної, подетальної та поопераційної спеціалізації вироб­ляють ряд напівфабрикатів, з яких у підсумку в межах даної коопе­рації праці створюється продукт особистого або виробничого спожи­вання;

б) суто кількісний поділ однорідної праці між багатьма учасни­ками виробничого процесу.

13.       При якому поділі праці учасники виробничого процесу
продукують окремі вузли, компоненти та деталі, з яких у подаль-
шому збирають технологічно складний продукт кінцевого або ви-
робничого споживання?

а)         при вертикальному;

б)         при горизонтальному.

14.       Яка з особливостей законів розвитку МЕВ вказує на те, що
процес формування МЕВ не завершений?

а)         переважання однієї з протилежних сторін над іншою;

б)         закони як тенденції;

в)         можливість регулювання МЕВ;

г)         інтернаціоналізація економічних інтересів.

15.       Яка з особливостей законів розвитку МЕВ зумовлює ба-
ланс національних та інтернаціональних інтересів?

а)         переважання однієї з протилежних сторін над іншою;

б)         закони, як тенденції;

в)         можливість регулювання МЕВ;

г)         інтернаціоналізація економічних інтересів.

16.       Який з означених економічних законів розвитку МЕВ по-
требує міжнародного усуспільнення виробництва і розвитку
постійних зв'язків між суб'єктами світового господарства?

а)         нерівномірності економічного розвитку;

б)         міжнародної конкуренції;

в)         вартості;

г)         інтернаціоналізації виробництва.

17.       Який з означених економічних законів розвитку МЕВ по-
требує обмін товарів на основі інтернаціональних суспільно не-
обхідних витрат праці?

а)         нерівномірності економічного розвитку;

б)         міжнародної конкуренції;

в)         вартості;

г)         інтернаціоналізації виробництва.

18.       Який з означених економічних законів розвитку МЕВ зу-
мовлює економічне суперництво виробників однакових товарів?

а)         нерівномірності економічного розвитку;

б)         міжнародної конкуренції;

в)         вартості;

г)         інтернаціоналізації виробництва.

19.       Закон інтернаціоналізації виробництва зумовлює:

а)         міжнародне усуспільнення виробництва і розвиток тісних
зв'язків між суб'єктами МЕВ;

б)         обмін товарів на основі суспільно необхідних витрат праці;

в)         економічне суперництво виробників однакових товарів;

г)         різні рівні економічного розвитку сфер і суб'єктів світового
господарства і МЕВ.

20.       Закон інтернаціональної вартості зумовлює:

а)         міжнародне усуспільнення виробництва і розвиток тісних
зв'язків між суб'єктами МЕВ;

б)         обмін товарів на основі інтернаціональних суспільно не-
обхідних витрат праці;

в)         економічне суперництво виробників однакових товарів;

г)         різні рівні економічного розвитку сфер і суб'єктів світового
господарства і МЕВ.

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке — помилкове.

1.         Російсько-українські фінансово-промислові групи (напри-
клад з виробництва літака АН-70) можна кваліфікувати як ТНК.

2.         Міжнародне виробництво є неможливим за межами ТНК.

Ціна на однорідну нафту в різних секторах світового ринку може бути різною. Це суперечить вимогам закону інтернаціональної вартості.

Міжнародні відмінності в забезпеченості ресурсами та у від­носних кількостях різних типів людських і матеріальних ресурсів — важлива основа для спеціалізації.


За умов міжнародного кооперування виробництва мають місце виробничі зв'язки в межах однієї форми власності.

Домінуючим видом предметної спеціалізації у сучасному світовому господарстві є спеціалізація на виробництві готової про­дукції. За існуючими прогнозами, ця тенденція розвитку МПП мати­ме місце і в майбутньому.

Міжнародна спеціалізація виробництва завжди співіснує у трьох формах: предметній, професійній та територіальній.

На формування міжнародного поділу праці й ступінь залучен­ня до нього окремих країн (груп країн) домінуючий вплив справля­ють природно-географічні фактори.

Номенклатура товарів, що обмінюються в межах МПП, є більш вузькою, ніж у межах ВПП.

10.       Особливими формами руху міжнародної економіки є відхи-
лення від загальноцивілізаційного вектора (тренда) еволюції та "ту-
пиковий" рух (безперспективний, що не має майбутнього) окремих
складових і якісних параметрів міжнародної економіки.