Тема 5. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА КЕЙС «РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: НОВИЙ СОЮЗ — РЕСТОРАН І ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»

Зміст ситуаційної вправи №1

Однією з послуг, що найбільш динамічно розвивається, залишаєть­ся доставка обідів у офіси. Сьогодні інвестиційну привабливість має створення мережі з доставки готових страв, напівфабрикатів, а не від­криття окремих невеликих закладів.

Зараз уже можна говорити про стандартизацію послуг з доставки, що регламентує час доставки їжі, наявність розширеного меню (у тому числі для постачальників піци), додаткових послуг, системи знижок.

Логістичний підхід до ведення бізнесу створює передумови його розвитку. Наявність власної клієнтської бази є показником професій­ного підходу до ведення бізнесу. Робота із клієнтською базою (адреса, телефон, смакові переваги, частота замовлення) дозволяє скоротити час прийняття замовлення у постійних клієнтів компанії, а також опе­ративно реагувати на зміну кон'юнктури ринку.

За даними компанії «Гетьман фуршет» (однієї з основних учасни­ків ринку кейтерингових послуг), послугами з доставки обідів в офіс скористалися хоча б один раз близько третини київських компаній. Приблизно в 27% столичних офісів харчування співробітників (органі­зоване або самостійне) оплачується компанією. Водночас, 20% компа-ній-замовників з організованого харчування для свого персоналу ви­бирають оператора самі, однак плата за обіди вираховується із зарплати співробітників.

За даними цієї компанії, стабільно високим попитом користуються послуги з доставки обідів у нижній ціновій категорії. Цей напрямок ді­яльності забезпечує фірмам по доставці готової їжі до 85% прибутку.

Щоб організувати такий бізнес, досить інвестицій у розмірі $ 5­10 тис. Цієї суми буде цілком достатньо для закупівлі продуктів, мінімального набору устаткування, організації логістики й залучення персоналу, що здійснює прямі продажі.

Директор з маркетингу й продажів компанії «Гетьман фуршет» вважає, що майбутнє по доставці обідів в офіс за великими кейтерин-говими операторами. Більші виробничі потужності, відпрацьовані тех­нології, високий професійний рівень персоналу, орієнтованість на клі­єнта, власна служба доставки дозволяють великим операторам контролювати витрати й пропонувати клієнтові різноманітні асорти­менти за помірні кошти. Із зростанням конкуренції вони витиснуть маленькі компанії.

Доставка їжі з ресторанів силами транспортних компаній як спіль­ний бізнес зародилася порівняно недавно. Серед найбільш відомих то­рговельних марок — «Ресторанне таксі». Зазвичай, комісійна винаго­рода компаній, що займаються розвезенням їжі з ресторанів, становить 30-35%. Обов'язкова умова їхньої роботи — рівномірне завантаження замовленнями протягом робочого часу.

За словами бренд-менеджера компанії «Ресторанне таксі», за­вдання спеціалізованих компаній — побудувати свою роботу так, щоб вона виявилася незамінною для ресторанів. Компанія випус­кає власний журнал «Меню «Ресторанного Таксі», де публікують­ся меню ресторанів. Компанія «Ресторанне таксі» пропонує меню 18 ресторанів і заявляє про намір і надалі збільшувати число рес­торанів серед своїх клієнтів.

Завдання

Визначте роль і місце транспортних компаній у логістичній сис­темі закладів ресторанного господарства.

Охарактеризуйте основні елементи логістики в компанії «Геть­ман фуршет».

Побудуйте схему логістичного процесу компанії «Ресторанне таксі» (зобразіть графічно).

Визначте параметри окремих логістичних процесів та розробіть пропозиції з їх удосконалення.

Які логістичні послуги надаються транспортною компанією? Які логістичні послуги ви пропонуєте? Обгрунтуйте.

Розробіть стратегію розвитку закладу ресторанного господарст­ва, що планує надавати послуги з доставки обідів в офіси.

Для цього з практичної точки зору для закладів ресторанного гос­подарства можна запропонувати:

Визначити споживачів продукції та скласти картку споживача: виділити постійних споживачів, сезонних і тимчасових.

Визначити добовий обсяг постачань продукції.

Скласти карту дислокації споживачів: цей етап виконується за допомогою карти міста, на яку наносяться координати ЗРГ, спожива­чів й автотранспортного підприємства, яке його обслуговує.

Визначити відстані перевезення замовлень. Обгрунтувати сере­дню відстань перевезення продукції із ЗРГ до споживача.

Згрупувати споживачів по напрямах і обсягу замовлень, скласти картограми.

Обгрунтувати і вибрати тип транспорту для перевезення проду­кції: вибору типу транспорту має передувати ретельний аналіз харак­теру й умов перевезень.

Розрахувати раціональний маршрут: зробити вибір на користь маятникової чи кільцевої схеми руху.

8. Скласти графік доставки продукції, узгодивши його зі спожива­чем і розробити показники економічного стимулювання працівників, які беруть участь у цьому процесі.

Зміст ситуаційної вправи №2

Оптимізувати доставку продукції кондитерського цеху у школи та дитячі садки прилеглого району, за умови, що підприємство має влас­ний автомобіль, який може вмістити 2000 виробів одночасно, а проду­ктивність кондитерського цеху складає 20000 виробів за добу. Угоди кондитерського цеху про доставку кондитерських виробів укладено зі школами та дитсадками даного району.

Потребу закладів у продукції кондитерського цеху наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

ПОТРЕБИ ШКІЛ ТА ДИТЯЧИХ САДКІВ У КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ

 

пор.

Назва закладу

Потреба у кондитерських виробах, шт.

1

Школа №1

2000

2

Школа №2

3000

3

Школа №3

2000

4

Школа №4

2000

5

Школа №5

2000

6

Ліцей «Престиж»

4000

7

Гімназія

2000

8

Дитсадок «Дюймовочка»

500

9

Дитсадок «Дзвіночок»

500

10

Дитсадок «Світлячок»

400

11

Дитсадок «Малюк»

600

12

Дитсадок «Райдуга»

550

13

Дитсадок «Росинка»

450

Завдання

Проаналізувати схеми доставки кондитерських виробів (маятни­кова і кільцева) у школи та дитячі садки та назвати можливі варіанти.

Скласти схему зони обслуговування кондитерського цеху (КЦ), у якій зазначити місця розташування закладів доставки, а також від­стані від них до КЦ і відстані між самими закладами.

Обґрунтувати маятникову схему доставки та вирішити пробле­му зворотних порожніх рейсів транспорту.

Визначити кількість автомобілів на маятниковому маршруті (скористатися алгоритмом, наведеним нижче у довідковій інформації).

Визначити оптимальний кільцевий маршрут, користуючись кар­тосхемами розміщення пунктів.

Розробити та обґрунтувати найкращу схему забезпечення шкіл і дитячих садків кондитерськими виробами.

Довідкова інформація

Алгоритм визначення кількості автомобілів на маятниковому маршруті

•           Відстань перезведення з вантажем та без нього Ігр = Ібг, = 15 км;

•           статистичний коефіцієнт використання вантажопідйомності

кст = 0,8;

час простою під завантаженням і розвантаженням ґз-р = 30 хв.;

технічна швидкість Ут = 25 км/час;

час роботи автомобіля на маршруті Тм = 8,5 год.

1.         Визначення часу обороту автомобіля на маршруті:

Т = 2 • 1гР/ Ут = 2 • 15/25 = 1,7

2.         Визначення числа оборотів автомобіля на маршруті:

по = Тт/То = 8,4/1,7 = 5,0

3.         Розрахунок кількості вантажу, який може перевезти автомобіль
за день:

бсум = 9 •к •по = 2000 • 0,8 • 5 = 8000 тис.

4.         Розрахунок необхідної кількості автомобілів для перевезення
16000 шт:

Ан = б/£>сум=16 000/8000 = 2

5. При цьому коефіцієнт використання пробігу складає:

Кип = У(1 гр + Ібг) = 15/(15 + 15) = 0,5.