9.3. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ФУРШЕТ» (КОМПАНІЯ «АЛЬФАСОФТ», М. КИЇВ)

«Менеджер» — автоматизує калькуляцію страв і розрахунок їх цін;

«Офіціант» — з її допомогою формуються замовлення і здійсню­ється виписування рахунків;

«Звіти» — автоматизує одержання звітів і наліз роботи закладу. Відмітні особливості програми «Фуршет»

Здатність ведення баз даних кількох закладів (кафе, бару, ресторану).

Можливість обліку підрозділів одного закладу за різними форма­ми оподаткування (наприклад, бар за звичайною системою, кухня на єдиному податку).

Режим торгівлі комплексними обідами (режим «їдальня») зі спро­щеним інтерфейсом.

Можливість складання комплексної страви (що складається з інг­редієнтів і готових страв-напівфабрикатів).

Можливість швидкого й коректного налаштування програми під специфічні вимоги користувача (вітчизняний розробник).

Невелика вартість програми.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «РЕСТОРАН+»

Призначена для комплексної автоматизації оперативного обліку у закладах ресторанного господарства

Робочі місця: «Офіціант», «Касир», «Склад», «Адміністратор» Функції програми:

1.         Підтримка всіх найпоширеніших операцій, пов'язаних із закупів-
лею й зберіганням продуктів, приготуванням і реалізацією страв:

облік наявності й руху продуктів на складі, виробництві;

контроль ситуації в залі;

розрахунок собівартості методом середньозваженої ціни;

автоматичне списання продуктів з виробництва на підставі кальку­ляцій на страви та напівфабрикати;

облік взаєморозрахунків з постачальниками.

2.         Ведення двох видів обліку ресторанної діяльності:

управлінський (для власників, керівників і співробітників);

фінансовий (для правильного відбиття в бухгалтерському об­ліку).

Повна автоматизація доступу, формування протоколу роботи кори­стувачів з фіксацією дати й часу входу й виходу;

Автоматизоване введення замовлень, що вимагає мінімальної підго­товки персоналу і виключає значну частину помилок у роботі, підвищує швидкість і якість обслуговування клієнтів.

Роздрукування замовлень і передача спеціальних повідомлень на ку­хонні й барні принтери.

Видача фірмового рахунку клієнтові.

Дисконтна система із гнучкою системою знижок для постійних клієнтів.

Облік харчування персоналу.

Введення попереднього замовлення на проведення банкету з фор­муванням замовлення на закупівлю.

Одержання детальних звітів про відвідування закладу в рамках дис­контної системи.

Велика кількість звітів реального часу для одержання інформації про роботу закладу.

Широкий спектр аналітичних звітів, формування різних видів звітів про продажі й виторг за заданий період.

Можливість швидкого настроювання системи на особливості конк­ретного закладу.

Строго дотримується принцип однократності введення інформації з наступним багаторазовим і багатоцільовим її використанням.

Основні можливості інформаційної технології «1С-Рарус: Керування рестораном»

КЕРУВАННЯ ПОСТАВКАМИ

•           Оперативне планування закупівель.

•           Оформлення замовлень постачальникам і контроль їхнього ви­конання, коректування замовлень і повернення.

Формування внутрішніх замовлень.

Контроль оплати й поставки.

Реєстрація й зберігання цін постачальників.

КЕРУВАННЯ СКЛАДСЬКИМИ ЗАПАСАМИ

Облік по алгоритмах: «ФИФО» <<ЛИФО>> і по «Середньому».

Облік додаткових витрат.

Облік товарів по додаткових характеристиках.

Переміщення, інвентаризація, списання.

Пересортиця товарів.

ВИРОБНИЦТВО

Складання планів виробництва в розрізі різних характеристик обліку на основі аналізу даних про виробництво за попередні періоди.

Порівняння планів виробництва по різних місцях реалізації страв і товарів компанії.

Випуск продукції (страв, напівфабрикатів) з розрахунком собіва­ртості.

Облік можливих недовкладень продуктів при формуванні собі­вартості.

Розгорнутий облік напівфабрикатів.

•           Ручне коректування, додавання й видалення продуктів, що спи­сують у виробництво.

Автоматична двостороння взаємозамінність аналогів.

Підтримка різних технологічних карт (рецептур) однієї страви.

Облік спецій.

Облік по строках зберігання.

Облік сезонності.

«СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗВІТИ»

Калькуляції за період

Товарний звіт

Аналіз випуску продукції

Витрата продуктів

Витрата спецій

Контрольний розрахунок витрати продуктів

Контрольний розрахунок продуктів

Планування виробництва

Забірний листок.

Аналіз продажу комплексних обідів

Відомість залишків продуктів

Інформаційна система управління «HRS ВАСК OFFICE»

автоматизація бухгалтерського обліку для зростання ефективності управління фінансово-господарською діяльністю з урахуванням спе­цифіки будь-якого об'єкта (ресторан, готель чи санаторій). Це потуж­ний інструмент, який сприяє досягненню найбільших успіхів у бізнесі

Інформаційна система управління «HRS BACK OFFICE» має

такі підсистеми:

СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК

Підсистема автоматизації складського обліку дозволяє: • автоматизувати усі облікові операції щодо приходу та відпуску товарів;

•           одержувати довідки про наявність товарів на складі;

•           одержувати оборотні відомості згідно з даними складського та бухгалтерського обліків;

•           друкувати інвентаризаційні та порівняльні описи по складу.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СТРАВ

Підсистема «Калькуляція» дозволяє:

складати калькуляції готових страв та напівфабрикатів;

проводити на їх основі розрахунок відпускних цін та собівартос­ті страв та напівфабрикатів;

вести журнал приготування страв, інформація в який може вво­дитись як вручну, так і за допомогою автоматичного інтерфейсу з сис­темами Місго8;

проводити автоматичне списання продуктів харчування згідно з журналом приготування страв з урахуванням методу списання, прийн­ятого у закладі;

формувати для будь-якого із зазначених у калькуляційній карті продуктів список взаємозамінюваних продуктів та використовувати йо­го при операціях списання;

виконувати друк калькуляційних карт та меню;

виконувати друк звітів по реалізації готових страв, марочних зві­тів та інших спеціалізованих звітів.

ЗВІТНІСТЬ

Система дозволяє формувати велику кількість різноманітних звітів:

книга обліку господарських операцій;

відомості аналітичного обліку (журнали-ордери);

головна книга;

звітні документи по розрахунках податків;

довідки про наявність та рух матеріальних цінностей та інше.