1.5. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Логістика — це бізнес-концепція, що базується на залученні окре­мих взаємозалежних елементів у загальний процес із метою запобіган­ня нераціональних витрат ресурсів, їх заощаджування.

Основне завдання логістики — досягнення з найменшими витра­тами максимальної пристосованості підприємств закладів чи фірм до мінливих ринкових умов, отримання переваг перед конкурентами, під­вищення ринкової долі й прибутку.

Логістика дозволяє оптимізувати функціонування матеріальних, інформаційних і фінансових потоків, скоротити часовий інтервал між придбанням сировини й напівфабрикатів і поставкою готового проду­кту споживачеві, сприяє різкому скороченню матеріальних запасів.

Найбільш важливою метою, що переслідує підприємство, заклад чи фірма, створивши службу логістики або ставлячи завдання, які ви­рішуються із її допомогою, — це економія витрат. Зменшення витрат сприяє зниженню собівартості продукції та, в кінцевому результаті, підвищує рентабельність діяльності, що є важливим в конкурентній боротьбі.

При впровадженні логістики необхідно притримуватися таких ос­новних принципів.

Реалізація принципу системного підходу — оптимізація матері­ального потоку можлива в межах одного підприємства, закладу і на­віть його підрозділів, але максимальний ефект можна отримати тільки тоді, коли оптимізується сукупний матеріальний потік, починаючи від первинного джерела сировини до кінцевого споживача.

Головне при організації матеріального потоку — це врахування потреб ринку (на етапі планування та організації матеріального потоку досліджують потреби ринку, роблять розрахунки можливих обсягів продаж товару, щоб переконатися, що окупляться витрати на вироб­ництво цього товару, і є можливість отримати прибуток, досягнення якого є основною метою логістичної системи).

Пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом (важливіше спланувати і передбачити розподіл і збут товарів, ніж їх виготовлення, оскільки непотрібні товари не знайдуть свого споживача або будуть продані за зниженою ціною, що може призвести до збитків і не дозво­лить почати новий логістичний цикл без додаткових витрат).

Необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів (чим вищий рівень обслуговування, тим більші витрати на ви­готовлення і доставку товарів споживачу, а, отже, і вища ціна товарів; тому варто обирати обґрунтоване компромісне рішення за рівнем об­слуговування: він повинен бути не дуже низьким, щоб не втратити клієнтів і не занадто високим, щоб витрати не були надмірними).

Аналіз логістичного ланцюга потрібно вести з кінця процесу, у напрямку, зворотному матеріальному потоку, а кожна логістична опе­рація в ланцюзі повинна проектуватися так, щоб якнайкраще відпові­дати потребам і умовам наступних операцій (у напрямку матеріально­го потоку).

Під час вдосконалення або проектування будь-якої окремої лан­ки логістичного ланцюга варто розглядати не ізольовано цю ланку, а весь логістичний ланцюг і проаналізувати, як зміни в одній ланці логі-стичного ланцюга вплинуть на весь матеріальний потік і загальні ре­зультати логістичного процесу.

Розрахунки вартості кожної логістичної операції здійснюються як у матеріальній підсистемі матеріального потоку, так і в підсистемі його інформаційного забезпечення, що використовується в техніко-економічних обґрунтуваннях.

Вибір варіантів логістичної системи на підставі порівняння їх техніко-економічних показників.

Відповідність всіх рішень планування та організації матеріаль­них потоків загальній стратегії підприємства чи закладу.

10)       Розробка інформаційного забезпечення логістики (наявність і
використання найбільш повної інформації про товари, матеріальні по-
токи, виробників і споживачів товарів, логістичних посередників, за-
кони, нормативні акти і т.д.).

Під час організації та здійснення матеріальних потоків необ­хідно створювати і підтримувати ділові, партнерські відносини з ін­шими підприємствами — учасниками логістичного ланцюга — на ос­нові врахування взаємних інтересів і компромісів.

Облік логістичних витрат протягом усього логістичного лан­цюга (одна із основних завдань логістики — мінімізація сукупних ви­трат при доведенні матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого споживача).

Як свідчить світовий досвід, завдячуючи логістиці підприємства, фірми, компанії, корпорації забезпечують високу конкурентоспромо­жність своєї продукції, послуг за рахунок:

орієнтації на індивідуальні запити споживачів;

оптимізації витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів;

підвищення якості продукції і сервісу впродовж всього ланцюга створення вартості.

Підприємство, що не приділяє увагу правильній організації логіс­тики, зіштовхнеться з неминучими наслідками цього, а саме:

підвищенням собівартості продукції та зниженням рентабельно­сті виробництва;

з ростом собівартості продукції підприємство втрачає конкурен­тоспроможність, частку на ринку, прибуток;

невідповідністю товарних запасів потребам виробництва, що призводить до занадто високого чи занадто низького рівня запасів, а в результаті — простої виробництва чи незадоволений попит або замо-роження коштів у вигляді запасів;

низькою якістю обслуговування споживачів, що веде до втрати клієнтів і, отже, частки на ринку.

По даним Європейської логістичної асоціації, застосування логіс-тичних розробок дозволяє скоротити час виробництва товарів в серед­ньому на 25 %, знизити собівартість виробництва продукції до 30 %, скоротити обсяги матеріально-технічних запасів від 30 до 70 %.

Таким чином, можна сформулювати складові економічного ефекту від впровадження логістики:

зменшення запасів і відповідно зменшення витрат на їх утри­мання (площі і устаткування для зберігання запасів, персонал, втрати при зберіганні, можливість псування та крадіжок);

зменшення потреби та вивільнення обігових коштів (як прави­ло, від 10 до 50% обігового капіталу підприємства витрачається для створення запасів);

зменшення транспортних витрат;

скорочення витрат ручної праці і відповідно витрат на вантажо-переробку;

скорочення тривалості проходження товарів від виробника до споживача.

Отже, логістика — практичний інструмент бізнесу, інструмент скорочення витрат. Правильне використання підходів логістики допо­магає виявити дійові джерела підвищення рентабельності вкладеного капіталу. Впровадження логістики дозволяє практично ліквідувати або значно скоротити усі види запасів матеріальних ресурсів у сфері виро­бництва та обігу продукції, прискорити оборотність оборотних засобів підприємства, знизити собівартість продукції та витрати, забезпечити найбільш повне задоволення потреб споживачів у якісній продукції, термінах її доставки і після сервісному обслуговуванні. Логістика за­безпечує гнучкість та динамічність підприємству чи фірмі, що є клю­човим фактором у конкурентній боротьбі.

Тому логістика займає визначальне місце в управлінні підприємст­вами і є об'єктивною необхідністю і перспективним напрямок в розви­тку підприємств.

Як відзначають фахівці, найширше логістику вивчають в СІЛА, найбільш повно використовують в Німеччині, а найбільші вигоди отримують у Японії, оскільки там логістика вплетена у філософію, етику виробництва, яка культивується на рівні країни і кожної фірми із покоління в покоління. Отож, логістика дає найбільший ефект, якщо її розглядати як принципово нову філософію управління.

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

9

 

 

Етимологія терміна «логістика».

Коли зародилася наука про логістику і хто є її засновником?

Охарактеризуйте основні історичні періоди розвитку логістики.

Особливості логістики у військовій сфері і логістики в сфері економіки.

Охарактеризуйте основні стадії розвитку логістики.

Обґрунтуйте потенціал сучасного етапу розвитку логістики.

Наведіть відомі вам визначення поняття логістики.

За якими класифікаційними аспектами розрізняють визна­чення логістики.

Дайте визначення матеріального потоку.

У якому стані можуть перебувати матеріальні потоки?

У яких формах може існувати матеріальний потік?

Якими основними показниками характеризуються мате­ріальні потоки і яка залежність між ними?

Які фактори впливають на показники матеріальних потоків?

Назвіть одиниці виміру матеріального потоку.

Для чого необхідне вивчення матеріального потоку?

Перелічіть основні класифікаційні ознаки і види матеріаль­них потоків.


Дайте визначення інформаційного потоку.

У яких формах може існувати інформаційний потік?

Дайте визначення сервісного потоку.

Які види сервісного потоку?

Дайте визначення фінансового потоку.

Дайте визначення поняттю «логістична операція». Як кла­сифікуються логістичні операції?

Дайте визначення логістичного каналу і логістичного лан­цюга. Яка різниця між ними?

Які головні ланки виділяють у логістичному ланцюзі?

Що таке логістична мережа?

Розкрийте зміст сучасних концептуальних положень логістики.

У чому полягає головна мета логістики?

Перелічіть основні завдання логістики.

Які функції виконує логістика? Розкрийте їх зміст.

У чому полягає новизна логістичного підходу в управлінні ресурсами?

У чому полягає сутність системного підходу?

Дайте визначення логістичної системи. У чому полягає її головна мета?

Охарактеризуйте властивості логістичних систем.

Як виділити межі логістичної системи?

На які типи поділяються логістичні системи за принципом просторового обмеження?

Розкрийте сутність макрологістичних систем.

Охарактеризуйте мікрологістичну систему та її підсистеми.

Як класифікуються логістичні системи залежно від виду логістичних ланцюгів?

Обґрунтуйте зв'язок логістики і конкурентоспроможності.