9.1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ

Інформаційна логістика — сфера логістики, яка досліджує і вирі­шує проблеми організації та інтеграції інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень в логістичних системах.

Мета інформаційного забезпечення в логістиці — отримати мож­ливість управління, контролю і комплексного планування переміщен­ня матеріального потоку

Система логістичної інформації повинна забезпечувати виконання таких функцій:

організація спілкування з клієнтом задля досягнення обраного рі­вня обслуговування;

планування виконання замовлення згідно з вимогами клієнта у відповідний час і заданому місці;

координація логістичної діяльності в часі і просторі учасників логістичного ланцюга;

контроль виконання замовлення, зокрема, моніторинг фізичного переміщення товарів


 


 

П         ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


з


Подпись:

Повнота і придатність інформації для користувача

Логістична інформаційна система повинна подавати інформацію в тому місці, того виду і повноти, що потрібна для виконання відпо­відних логістичних функцій і операцій

Точність

Точність вихідної інформації має принципове значення для прийн­яття правильних рішень

Своєчасність

Логістична інформація повинна надходити в систему вчасно, як цього вимагають багато логістичних технологій, особливо заснова­них на концепції «точно у термін»

Орієнтованість

Інформація повинна бути орієнтована на виявлення додаткових можливостей поліпшення якості продукції, сервісу, зниження логіс-тичних витрат

Гнучкість

Інформація повинна бути пристосованою до конкретних користува­чів і мати найбільш зручний для них вигляд

Придатний формат даних

Формат даних і повідомлень повинен максимально ефективно ви­користовувати продуктивність технічних засобів (обсяг пам'яті, швидкодію, пропускну здатність і т.д.).


я н н а

ув

р е к ні

ів

л

вь ан ре

р р

е

ар