8.4. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Поняття всеохоплюючого управління якістю

підхід до управління організацією, націлений на якість

базується на участі всіх її членів

спрямований на досягнення довготривалого успіху через задоволення споживачів

прагнення користі для всіх членів організації і суспільства

Total

за якість відповідає весь персонал закладу і якість — це вимога до всіх видів

діяльності закладу

Quality

продукція і послуги мають відповідати потребам як зовнішніх, так і внутрішніх замовників, продукція і послуги мають постійно вдосконалюватися, покращання мають фіксуватися в документації. Manaqement

обов'язки і увага керівництва необхідні для реалізації принципів TQM, система орієнтована на постійне залучення персоналу, делегування повноважень, участі у вирішенні питань функціонування закладуСпоживачі

Персонал

Постачальники

Усі процеси та закладу

Суспільство

Якість керівництва Якість процесів Якість продукції Якість послуг

Політика і стратегія у сфері якості Колективне управління Цілі у сфері якості


 

Якість закладу


ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМИ TQM ТА СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO 9000

 

Показники

ISO 9000

TQM

Фокус

Відповідність вимогам, сконцентрованим на послузі або продукції

Захоплення   спожива­чів, усі види діяльності

Мета

Стандартизувати прак­тику

Постійне удосконален­ня

Відповідальність

Менеджер з якості або директор

Вище керівництво

Залучення персоналу

Не потрібно

Необхідна умова

Фокус розвитку, спря­мований на

Тренування

Навчання та розвиток

Задіяні служби

Маркетинг та фінанси не задіяні

Усі служби

Відношення до дефек­тів

Інспекція та контроль, коректування дій

Виключається , запобі-гаються причини

Відношення до статис­тики

Технічне

Розуміння

Підхід до системи яко­сті

Перевірка для вияв­лення відповідності

Включити до структу­ри підприємства

ЕЛЕМЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Елемент

Стислий опис

Типові критерії

Наявність продукції

Наявність продукції по відношенню до рівня попиту

% наявності асортиме­нту продукції

Тривалість циклу об­робки замовлень

Час від подання замов­лення до отримання продукції. Вимірюєть­ся в одиницях часу і відхиленні від плано­вої тривалості циклу

Швидкість і послідов­ністьЗакінчення табл.