8.2. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ

Принципи формування системи логістичного сервісу


о­


обов'язковість пропозиції: заклад, що реалізує продукцію, повинен на­давати споживачеві відповідне обслуговування, але не пропонує ніяких видів сервісу, приречені на поразку в конкурентній боротьбі


 


о­


необов'язковість використання: заклад ресторанного господарства зо­бов'язаний пропонувати, але не може нав'язувати клієнтам сервіс, оскі­льки вибір споживача повинен бути абсолютно вільним


Подпись:

Еластичність: пакет надаваних послуг повинен бути досить широким ? від мінімально необхідних до максимально доцільних


о-


Зручність: сервіс повинен надаватися у тім місці, у такий час і в такій формі, які б влаштовували споживача


 


о­


раціональна цінова політика: сервіс повинен бути не стільки джерелом додаткового прибутку, скільки стимулом для придбання продукції і зміцнення довіри клієнта до закладу


 

інформаційна віддача: у процесі надання послуг потрібно організовува­ти збір інформації про всі сторони реалізації продукції, про оцінки кліє­нтів, про поводження й форму сервісу


єн


забезпечення максимального сервісу


 

^^^^—>І^а^езпеченн^т^анспо^^^інн^прод^іиі^д^міси^призначенн™

сегментація споживчого ринку: поділ ринку на конкретні групи споживачів, для     І

кожної з якої можуть знадобитися певні послуги відповідно до особливостей            І

споживання;  І

визначення значущості послуг:
перелік найбільш значущих для споживачів послуг;
                 І      І          

ранжування послуг: зосередження уваги на найбільш значущих для споживачів

послугах;

визначення стандартів послуг у розрізі окремих сегментів ринку;

оцінка послуг, які надаються, встановлення взаємозв'язку між рівнем сервісу і вартістю послуг, які надаються, визначення рівня сервісу, необхідного для забезпечення конкурентоспроможності закладу;

встановлення зворотного зв'язку зі споживачами для забезпечення відповідності послуг їх потребам