7.2. КАНАЛИ ЗБУТУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Канал збуту — це шлях, яким продукція переміщується від виробника до споживача. Сукупність каналів збуту називається збутовою мережею.

Канал збуту у ресторанному господарстві — це сукупність закладів (підрозділів) або окремих осіб, що приймають на себе або допомагають передати іншим право власності на продукцію або послугу (наприклад франшизу)


>> >>


Торгівельні зали (банкетні, уір -зали), літні майданчики

Магазини кулінарії, кіоски, буфети


Оптова реалізація (напівфабрикатів, кулінарних та кондитерських виробів)

Кейтеринг (обслуговування банкетів, фірмових прийомів, ділових

Прямі постачання «від дверей до дверей» (доставка обідів, піци тощо).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРІЄНТАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

Параметри ринку

Характеристика збуту, орієнтованого на

реалізацію виробленої про­дукції (збутова орієнтація)

Ринок (маркетингова орієнтація)

Концепція зусиль

Продукція

Потреби споживачів

Асортимент

Вузький

Широкий

Виробничий процес

Жорсткий

Гнучкий

Подача продукції

Засіб реалізації продукції

Засіб формування попиту

Виробництво   нової продукції

Визначають виробники

Визначають маркетоло­ги

Цінова політика

Затратні ціни

Ціни ринкової рівноваги

Конкурентоспро­можність продукції

Переважно цінова кон­куренція

Переважають    нецінові форми конкуренції

Планування

Переважно      коротко­строкове

Переважно    довгостро­кове

Продаж

Продається те, що виро­бляється

Виробляється   те,   що продається

Спосіб    досягнення мети

Максимізація прибутку за   рахунок   зростання обсягу продажу

Досягнення    прибутко­вості за рахунок задово­лення попиту