7.1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Збутова логістика у ресторанному господарстві — раціоналізація процесу фізичного просування готової кулінарної продукції до споживача та формування системи ефективного логістичного сервісу.

Об'єкт вивчення в збутовій логістиці ресторанного господарства — матеріальний потік на стадії руху від виробництва до споживача.

Предмет вивчення — раціоналізація процесу фізичного просування готової кулінарної продукції до споживача.

Логістика збуту покликана стати органічною частиною системи виробництва, націленої на задоволення різноманітних потреб замовників на продукцію закладів ресторанного господарства.

Основний шлях становлення логістики — не концентрація уваги на розвитку кожного окремого елемента логістичного ланцюга, а удосконалювання системи в цілому.

Сфера збуту є виробником послуг, що зобов'язує заклади ресторанного госпо­дарства в першу чергу враховувати інтереси споживачів, на чому ґрунтується формування збутової логістики


 


СИ


забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг


 


СИ Си


раціоналізація параметрів просування динамічних матеріальних потоків (ритмічність та своєчасність реалізації продукції та послуг)

забезпечення готовності до розширення пропозиції продукції та послуг


 

оптимізація формування портфеля замовлень


СИ


постійний пошук нових ринків збуту й закріплення положення на старих ринках


 

встановлення стійких контактів зі споживачами


Си


відстеження за виконанням замовлень


 


Си


забезпечення потреб споживачів


 


Си


забезпечення максимального сервісу


 

забезпечення транспортування продукції до місця призначення