6.5. КЕРУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ВИРОБНИЦТВІ

При керуванні матеріальними потоками в рамках внутрішньовиро­бничих логістичних систем використовують два основних способи: штовхаючий і тягнучий.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА «ШТОВХАЮЧОЇ» І «ТЯГНУЧОЇ» СИСТЕМ

 

Характеристики

Тягнуча

Що штовхає

1. Закупівельна стратегія (по­стачання)

Орієнтована на невелике чи­сло постачальників, поставки часті, невеликими партіями, строго за графіком

Орієнтація на значне число постачальників, поставки в основному нерегулярні, великими партіями

2. Виробнича стратегія

Орієнтація виробництва на зміну попиту, замовлень

Орієнтація на максимальне за­вантаження виробничих по­тужностей. Реалізація концеп­ції безперервного виробництва

3. Планування виробництва

Починається зі стадії збуту

Планування під виробничі потужності

4. Оперативне керування ви­робництвом

Децентралізовано. Вироб­ничі графіки складаються тільки для стадії збуту. За виконанням графіків інших стадій спостерігає керівни­цтво цехів

Централізоване. Графіки складаються для всіх цехів. Контроль здійснюється спе­ціальними відділами (пла­новими, диспетчерськими)

5. Стратегія керування за­пасами

Запаси у вигляді незадія-них потужностей (устатку­вання)

Запаси у вигляді надлиш­ків матеріальних ресурсів (сировина)

5.1. Керування страховими за­пасами

Наявність страхових запа­сів свідчить про збій у ви­робничому процесі, оскі­льки складські площі майже не передбачені

Страховий запас постійно підтримується на певному рівні

5.2. Керування запасами на робочих місцях

Операційні запаси мініма­льні за рахунок синхроні­зації виробництва

Операційні запаси не завжди мінімальні через несинхрон-ність суміжних операцій, не раціональному використан­ню устаткування, неефекти­вного виконання транспорт­но-складських робітЗакінчення табл.