6.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Необхідність в організації виробництва за типом гнучких виробничо-логістичних систем або гнучких переналагоджуваних логістичних сист

зростання динамічності ринкового середовища

розвиток науково-технічного прогресу

формування ринку покупця

зміни пріоритетів у мотиваціях споживачів

загострення всіх форм конкуренції

Гнучка виробничо-логістична система — сукупність у різних сполученнях устатку­вання із програмним керуванням, гнучких виробничих модулів, або окремих одиниць технологічного устаткування, які забезпечують функціонування гнучких переналаго­джуваних систем в автоматичному режимі протягом заданого інтервалу часу

Організація виробництва за типом гнучких виробничих систем практично неможлива без застосування логістичних підходів у керуванні матеріальни­ми й інформаційними потоками.

Тому широке поширення концепції логістики у сфері основного виробництва є перспективним і однозначним

ГНУЧКІСТЬ

здатність виробничо-логістичної системи (ВЛС) оперативно адаптуватися до зміни

умов функціонування з мінімальними витратами або без витрат.

Гнучкість є одним із ефективних засобів забезпечення стабільності виробничого

процесу

Гнучкість устаткування — тривалість і вартість переходу на виготовлення черго­вого найменування продукції (напівфабрикатів).

Асортиментна гнучкість — здатність ВЛС до виробництва нового асортименту продукції.

Технологічна гнучкість — здатність ВЛС використати різні варіанти технологіч­ного процесу для згладжування можливих відхилень від попередньо розробленого графіка виробництва.

Гнучкість обсягів виробництва — здатність ВЛС раціонально виготовляти проду­кцію (напівфабрикати) в умовах динамічності розмірів партій.

Конструктивна гнучкість — можливість модулювання даної системи, її наступно­го розвитку (розширення).

Універсальність системи — характеризується сукупністю продукції (напівфабри­катів), які потенційно можуть бути виготовлені в гнучких виробничо-логістичних с истемах

            ^

ГНУЧКІСТЬ ВИРОБНИЦТВА


КІЛЬКІСНА ГНУЧКІСТЬ

Можливість адекватного зростання обсягів виробництва

ЯКІСНА ГНУЧКІСТЬ

Можливість зміни асортименту продукції

1


Резерв

Виробничих потужностей, в т.ч. устаткування

Робочої сили

Наявність

Універсального обладнання

Універсального персоналу