6.1. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ

Конкурентні переваги в ринкових умовах можна досягти при умові постійної організаційно-технічної перебудови виробництва відповідно до сучасного рівня:

знань, техніки, технології,

організації і управління виробництвом.

Методологія логістики дозволяє проводити системну раціоналізацію складних виробничих систем

Виробнича логістика — це наука і практика управління матеріальними потоками у сфері виробництва.

Об'єкт вивчення і управління виробничої логістики — матеріальні потоки на стадії виробництва.

Метою виробничої логістики є оптимізація руху матеріального потоку на стадії виробництва продукції

Логістична філософія сучасного виробництва:

система «своєчасного виробництва» — інтеграція процесів постачання, організація виробництва, збуту, транспортування як системи, чітко орієнтованої на ринок. «Своєчасне виробництво» складається з 4-х елементів:

своєчасна закупівля матеріальних ресурсів

своєчасний запуск матеріальних ресурсів у виробництво

своєчасне виробництво готової продукції

своєчасний продаж готової продукції


 


 


Координація дій учасників логістичного процесу

формулювання й доведення цілей окремих підрозділів, узгодження із стратегічними цілями закладу й забезпечення на цій основі спільної злагодженої роботи усіх ланок логістичного ланцюга


Подпись:

Організація матеріальних потоків у виробництві

♦    створення системи керування матеріальними потоками у закладі (взаємо­зв'язок системи постачання, виробництва, обслуговування та споживання)


 

ЄН


Планування матеріальних потоків

♦ науково-технічне й економічне прогнозування, розробка програми дій і дета­лізація планів майбутніх тенденцій стану внутрівиробничої логістичної сис­теми


 

Контроль за ходом процесу руху матеріального потоку у внутрівироб­ничій логісти чній системі

♦    безперервне спостереження за ходом процесу руху товарів по встано­влених параметрахРегулювання ходу виконуваних робіт

аналіз виконання виробничих замовлень, розробка механізму регулю­вання матеріальних потоків