3.5. МЕТОДИ ЗАКУПІВЛІ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАНЬ «ТОЧНО В ТЕРМІН»

 


 

ОПТОВІ ЗАКУПІВЛІ


ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

нескладність оформлення документів,

гарантія поставки всієї партії,

підвищені торговельні знижки. НЕДОЛІКИ

велика потреба в складських приміщеннях

сповільнений обіг капіталу


 


РЕГУЛЯРНІ (ПЕРІОДИЧНІ)


ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

прискорення оборотності капіталу зниження затрат на складування своєчасність поставок


 


 

ЗАКУПІВЛЯ

ЗА НЕОБХІДНІСТЮ


ОСОБЛИВОСТІ

кількість товарів визначається кожен раз, коли робиться замовлення необхідність кожного разу зв'язуватися із постачальником

оплачується тільки доставлена кількість то­вару

ПЕРЕВАГИ

відсутність чітких обов'язків по закупівлі

перед постачальниками

прискорений обіг капіталу

мінімальні витрати на оформлення документів

відсутність складських приміщень


 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНОГО ПОСТАЧАННЯ І ПОСТАЧАННЯ «ТОЧНО У ТЕРМІН»

 

Фактори

Концепція «точно у термін»

Традиційний підхід

Запаси

Усі зусилля потрібно спря­мовувати на їх усунення

Захищають виробництво від помилок прогнозу­вання і ненадійності по­стачальників. Більшість запасів — страхові

Обсяг   закупівель матеріальних    ре­сурсів

Розмір замовлення покриває тільки поточну потребу. За­купівля здійснюється дріб­ними партіями з частими постачаннями

Закупівля здійснюєть­ся великими партіями з нечастими постачан­нями

Постачальники

Розглядаються як партнери. Відносини тільки з надійни­ми постачальниками. Спів­робітництво носить характер тривалого господарського зв'язку і будується на довго­строкових контрактах. Неве­лика кількість постачальни­ків

Як правило, велика кі­лькість постачальни­ків, між якими штучно підтримується конку­ренція

Вибір       способу транспортування

Основна мета — забезпе­чення надійності дотриман­ня строків доставки. Графік доставки складає заклад ре­сторанного господарства

Основна мета — за­безпечення низької ці­ни на транспортуван­ня. Графік доставки складає постачальник

Якість продукції

Мета — відсутність дефектів продукції. Процес приймаль­ного контролю якості в за­кладах скорочений або взага­лі відсутній. Цю функцію бере на себе постачальник

Допускається невели­ка кількість дефектів (до 2%). Контроль якості здійснюється закладом, який несе за нього відповідальність

 

ПЕРЕДУМОВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТАЧАНЬ «ТОЧНО В ТЕРМІН»

А) у сфері відносин з постачальниками:

пошук близько розташованих постачальників;

перехід на тривалі господарські зв'язки;

•           пролонгація договірних відносин з перевіреними постачаль­никами;

стимулювання постачальників для впровадження системи «Точ­но в термін» у відносинах з їхніми постачальниками;

підтримка бізнесу постачальників за рахунок довгострокового планування і гарантії закупок;

•           концентрація віддалених постачальників;

•           установлення закупівельних цін на рівні, що задовольняє обидві сторони;

•           організація безпаперового інформаційного обміну;

•           централізація доставки силами і засобами постачальника; Б) за обсягами поставок:

підтримка стабільної швидкості закупок, узгодженої із швидкіс­тю виробництва або споживання;

забезпечення можливості частих поставок малими партіями;

змінний розмір окремої поставки при фіксованому обсязі поста­вок за контрактом;

стимулювання постачальників за готовність упакувати або реалізо­вувати товари в необхідній кількості;

В) у сфері якості продукції, що постачається:

•           тісний взаємозв'язок персоналу, відповідального за якість у продавця і споживача;

гарантія заданого рівня якості постачальниками. Г) у сфері відвантаження:

складання і чітке дотримання розкладу руху вантажів;

використання постійних і перевірених перевізників;

•           укладання довгострокових контрактів на комплексне логістичне обслуговування, яке включає транспортування і складування.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ СИСТЕМУ «ТОЧНО В ТЕРМІН»

стабільний випуск продукції;

часті поставки невеликими партіями;

поставки на основі довготривалих замовлень;

мінімальний обсяг супровідної документації;

♦          обсяг інформації по поставках, фіксований для всього обсягу, але може змінюватися від однієї поставки до іншої;

відсутність поставок продукції з надлишком або дефіцитом;

поставщиків орієнтують на використання стандартної тари і упаковки.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ТОЧНО В ТЕРМІН»

скоротити витрати на утримання запасів;

забезпечити якість продукції, що випускається;


зменшити складські потужності;

скоротити складські витрати;

спростити процедури узгодження поставок.

Досвід показує, що стратегія «точно в термін» не є універсальною і застосовується не завжди. її реалізацію стримують такі важливі фактори:

незадовільна якість продукції;

порушення термінів постачання та оплати за товар, помилки;

збої в передачі інформації між замовником і постачальниками.

Тому величезні витрати, пов'язані з реалізацією методу закупівель «точно у термін», ефективні тільки в стабільно працюючих економі­чних системах за умови довгострокових господарських зв'язків.