1.2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ

Логістика

У підприємницькій діяльності, економічній і науковій літературі не існує однозначної думки щодо визначення логістики. На нашу думку існує три основних підходи.

Перша група визначень пов'язана з функціональним підходом до руху товарів, тобто керуванням всіма фізичними операціями, які треба виконувати під час доставки товарів від постачальника до споживача.

Найбільш поширеним визначенням, яке цитується більшістю віт­чизняних і зарубіжних вчених, є тлумачення Ради логістичного мене­джменту США, зроблене в 1985 р., яке уже згадувалося вище.

У поширеному на теренах СНД словнику термінів з логістики ав­торів Рудникова А.М., Резера С.М. є таке визначення:

«Логістика — це наука про планування, контроль та управління транспортуванням, зберіганням та іншими матеріальними і немате­ріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської пе­реробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукціїдо споживача у відповідності з інтересами і вимогами останнього, а також передача, зберігання і обробка відповідної інфо­рмації».

Найбільш загальне визначення логістики дає відомий російський вчений Сергєєв В.І.:

«Логістика — це наука про управління матеріальними потоками, пов 'язаними з ними інформацією, фінансами і сервісом у певній мікро-, мезо або макроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею цілей з оптимальними затратами ресурсів».

Інший погляд на логістику відображає її інтегруючу і координуючу роль в управлінні підприємством як суб'єктом господарювання.

«Логістика — це управління спільною діяльністю різних підрозді­лів компанії, а також інших організацій по ефективному просуванню товарів і послуг впродовж наскрізного ланцюга «закупівля сировини — виробництво — розподіл — продаж — споживання» на основі інтег­рації й координації усіх операцій, процедур і функцій, що виконується в рамках даного процесу» (Координаційна рада з логістики, Росія).

«Логістика — це інтегральний інструмент менеджменту, який сприяє досягненню стратегічних, тактичних і оперативних цілей ор­ганізації бізнесу за рахунок ефективного з точки зору зниження зага­льних витрат і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості про­дукції й послуг управління матеріальними і/або сервісними потоками, а також супровідними потоками інформації та фінансових коштів».

Останнє визначення Сергєєв В.І. називає більш вузьким.

Третій підхід до визначення логістики на сучасному етапі пов'язаний з розвитком теорії Supply Chain Management (управління ланцюгами поставок). Згідно визначення Логістичної європейської асоціації «Логістика — це частина процесу в ланцюгах поставок, в ході якого планується, реалізується і контролюється ефективний і продуктивний потік товарів, їх запаси, сервіс і відповідна інформація від точки їх зародження до точки поглинання (споживання) з метою задоволення вимог споживачів».

Отже, наведені визначення логістики швидше відрізняються за фо­рмою, а не за суттю. їх еволюція свідчить про постійне розширення сфер і видів діяльності, що пов'язуються з логістикою, а також про розвиток самої теорії і методології цієї науки.

Практичний потенціал логістики першими передбачили американські фахівці Пол Конверс і Пітер Драукер. Вони визначили її потенційні мож­ливості як «останній рубіж економії витрат» і «непізнаний материк еко­номії». Потім їх точку зору поділили багато теоретиків логістики. Такі американські дослідники, як М.Портер, Д.Сток і деякі інші, вважають, що логістика вийшла за межі її традиційного вузького визначення і має вели­ке значення у стратегічному керуванні й плануванні фірми.

Різні визначення логістики обумовлені низкою причин. Одна із них полягає у специфіці й різниці масштабів задач, які намагаються розв'язати окремі фірми у сфері збуту товару, його перевезення, скла­дування тощо. Іншою причиною є наявні відмінності у національних системах організації й керування рухом товарів, а також у рівні дослі­джень проблем логістики у різних країнах. Ще одна причина полягає у безлічі функціональних напрямів діяльності в зовнішньому середови­щі логістичної системи.

У сучасних умовах вітчизняні й західні фахівці виділяють кілька видів л о г і с т и к и: логістику, пов'язану із забезпеченням виробниц­тва матеріалами (закупівельна логістика); виробничу логістику; збутову (маркетингову, або розподільну) логістику. Виділяють також і транспортну логістику, яка фактично є складовою частиною кож­ного із видів логістики. Невід'ємною частиною всіх видів логістики є також обов'язкова наявність логістичного інформаційного потоку, який містить у собі збір даних щодо товарного потоку, їх передачу, обробку й систематизацію із подальшою видачею готової інформації. Цю підсистему логістики часто називають інформаційною (або комп'ютерною) логістикою.

Якщо дотримуватися логіки західних фахівців, то кількість видів логістики можна було б іще збільшити. Оперування такими поняттями має не лише чисто термінологічне значення. Воно знаходить відобра­ження у розширенні сфери діяльності логістики, у створенні відповід­них нових організаційних структур керування фірмами, спеціальних підрозділів для керівництва переміщенням вантажів на складах під­приємства, здійснення маркетингу і матеріального розподілу при реа­лізації готової продукції. Тому було б коректніше вести мову не про види логістики, а про її функціональні галузі.

Логістичні потоки

Принципова відмінність логістичного підходу до управління рухом матеріальних і нематеріальних ресурсів полягає у тому, що об'єктом уп­равління став потік — множина об'єктів, яка сприймається як єдине ціле.

Ключовими поняттями в логістиці є потік і запас що узагальню­ють безперервність зміни і переміщення продуктів праці в сфері обігу і виробництва.

Матеріальний потік — це сукупність товарно-матеріальних цін­ностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосуван­ня до них різних логістичних операцій.

Форма існування матеріального потоку може змінюватися залежно від етапу просування. Так, матеріальний потік на етапі забезпечення виробничих процесів матеріальними ресурсами постає у вигляді пото­ку сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих, зап­частин; на етапі виробництва — у вигляді напівфабрикатів, тобто про­дукції незавершеного виробництва; на етапі розподілу і збуту — у вигляді готової продукції.

Матеріальні потоки можуть протікати як усередині одного підпри­ємства, так і між різними.

Матеріальні потоки можуть перебувати у двох протилежних ста­нах: динамічному і статичному. У тих випадках, коли матеріальні по­токи розглядаються не в часовому інтервалі, а у визначений момент часу, вони утворюють матеріальні запаси.

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показ­никами. Основними з них є напруженість і потужність матеріального потоку. Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена за­лежність. Наприклад, під час транзитного постачання у великих обсягах сировини або продукції матеріальний потік може мати велику потужність (масу, кількість), але через довготривалу періодичність напруженість мо­же бути невеликою. І, навпаки, під час організації частих постачань обся­ги вантажів можуть бути порівняно великої кількості або невеликими, ча­сті постачання роблять матеріальний потік напруженим.

Таким чином,

^ напруженість матеріального потоку — це інтенсивність пе­реміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції;

потужність матеріального потоку — це обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Тому матеріальний потік має розмірність «обсяг/одиниця часу» (штуки, кг, тонни, і т. д / доба, місяць, рік і т.д.).

Управління матеріальними потоками передбачає визначення пара­метрів траєкторії переміщення матеріалів, до яких належать: наймену­вання матеріальних ресурсів (сировина, напівфабрикати), їх кількість, початкова точка (вибір постачальника), виробництво (вибір техноло­гії), кінцева точка (споживач), час (в які строки потрібно виконати за­мовлення і реалізувати продукцію).

Завдання логістики полягає в тому, щоб організувати процеси пе­реміщення, які у сукупності були б оптимальними для логістичної си­стеми.

Інформаційний потік — сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повід­омлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Він може існувати на паперових, електронних носіях, електронні та інші. Інформаційні потоки поділяють на потоки керуючої інформації та потоки даних про результати виконання процесів.

Інформаційний потік може випереджувати матеріальний потік, слі­дувати одночасно з ним або після нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений як в одну сторону з матеріальним, так і у протилежну.

Інформаційний потік характеризується наступними показниками: джерело виникнення; напрямок руху потоку; періодичність, швидкість передачі та прийому; інтенсивність потоку та ін. Вимірюється інфор­маційний потік кількістю обробленої або переданої інформації за оди­ницю часу. Інформаційний потік ґрунтується на переміщенні паперо­вих або електронних документів. Залежно від цього, він може вимірюватися або кількістю оброблених і переданих одиниць паперо­вих документів або кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи іншому повідомленні.

Сервісний потік — це потік послуг, який супроводжує матеріаль­ний потік. Природа логістичної діяльності передбачає можливість на­дання споживачу матеріального потоку різних логістичних послуг.

Об'єктом логістичного сервісу є різні споживачі матеріального по­току. Всі роботи в області логістичного обслуговування можна поді­лити на три основні групи:

передпродажні, тобто роботи по формуванню системи логістич-ного обслуговування

роботи по здійсненню логістичних послуг, які здійснюються в процесі реалізації продукції

■          післяпродажний логістичний сервіс.

Види сервісу — обслуговуючий, виробничий, інформаційний, фі­нансово-кредитний.

Показник оцінки сервісу — рівень сервісу щодо забезпечення спо­живчого попиту за такими критеріями: «асортимент і кількість». «якість», «ціна», «час», «місце», «надійність надання сервісу» тощо.

Фінансовий потік — потік фінансових коштів, який супроводжує матеріальний, інформаційний та сервісний потоки.

Види фінансового потоку: готівковий, безготівковий, операційний, інвестиційний.

Отже, об'єктом дослідження логістики є потоки. Проте слід зазна­чити, що мова йде не про окремі види потоків, а про інтегровані пото­ки як нерозривну єдність матеріальних, інформаційних, фінансових та сервісних потоків у конкретних просторово-часових координатах (рис. 1.1).


Подпись:

о >у р, о

К  м

к

г


Інтегрований потік

Матеріальний потік

Фінансовий потік


 

 

іч

 

 

г

а

у

в

л

и

с

ож

по

п

і

с

іц

 

и

к

т

у

н

д

Кліє

про


Отже, для досягнення максимальної комерційної вигоди необхідно не тільки раціональне фізичне переміщення матеріальних ресурсів від поста­чальників до споживачів, а й ефективне управління багатоаспектним об'єктом «матеріальні ресурси + інформація + послуги + фінанси».

Логістичний процес

У логістичній парадигмі в рамках бізнес-процесів будь-якого підпри­ємства виділяються окремі операції, ресурси і виконавці, що їм відпові­дають. Виконання бізнес-процесу ініціюється подіями (ситуаціями), а сам бізнес-процес являє собою одну з форм відгуку на зміну параметрів зов­нішнього чи внутрішнього середовищ. Процесно-системний підхід до управління потоками спрямований на послідовну трансформацію у прос­торі й часі властивостей і елементів інтегрованого потоку.

Логістичний процес — це упорядкована в часі послідовність логі-стичних операцій, спрямована на забезпечення споживача продукцією відповідного асортименту й якості в необхідній кількості в необхідне місце і час. Формою існування логістичного процесу може бути, на­приклад, перевізний процес, процес вантажопереробки на складі, про­цес постачання підприємства сировиною, процес збуту готової проду­кції тощо. Логістичні процеси характеризуються технологічними режимами, засобами технічного забезпечення, матеріальними й трудо­вими витратами тощо.

Логістична діяльність включає такі процеси та функції:

переміщення, транспортування і складування продукції,

промислове та цільове пакування,

маніпуляції матеріалами (товарами),

контроль за запасами,

розміщення замовлень та закупівля,

прогнозування попиту,

планування виробництва,

вибір технологій та оптимізація спеціалізацій,

обслуговування клієнтів,

розміщення виробництва і логістичної інфраструктури,

задоволення рекламацій,

доставляння запчастин,

утилізація відходів і рециклювання.

Логістичні операції

Логістичні операції — це відокремлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.

Виділяють такі логістичні операції.

За природою потоку:

а)         логістичні операції з матеріальним потоком (транспортування;
складування; внутрішні переміщення сировини, напівфабрикатів та
матеріалів під час реалізації логістичних функцій виробництва; реалі-
зація готової продукції чи зберігання)

б)         логістичні операції з інформаційним потоком (збір інформації;
зберігання інформації; обробка інформації; передача інформації).

По відношенню до логістичної системи:

а) зовнішні — орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зо­внішнім середовищем (операції у сфері постачання і збуту);


б) внутрішні — операції, що виконуються всередині логістичної системи.

За характером виконання робіт:

а)         операції з доданою вартістю, які змінюють споживчі властивості
товарів (технологічні операції);

б)         операції без доданої вартості (зберігання товарів).
За переходом права власності на товар:

а)         односторонні — операції, не пов'язані з переходом права влас-
ності на продукцію і страхових ризиків, виконуються всередині логіс-
тичної системи;

б)         двосторонні — операції, пов'язані з переходом права власності
на продукцію і страхових ризиків від однієї юридичної особи до іншої.

До логістичних операцій можна також зарахувати такі, як прогно­зування, контроль, оперативне управління.

Зазначені логістичні операції є прямими. Однак у логістиці окрім прямих операцій виділяють і зворотні логістичні операції — перемі­щення матеріального потоку та інформації в напрямку, протилежному до вихідного. Наприклад, повернення своєму постачальнику товару, те­рмін реалізації якого вичерпано, повернення тари постачальнику і т.п.


Подпись:

Подпись: ацій, спрямованих на реа логістичною функцією.Подпись:
До основних логістичних функцій належать:

постачання

виробництво;

збут.

Серед інших логістичних функцій, які мають підтримуючий харак­тер виділяють: транспортування, управління запасами, складування, інформаційно-комп'ютерну підтримку, підтримку стандартів обслуго­вування споживачів та ін.