2.4. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ОЗНАКИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

Традиційного

Логістичного

Оптимізація виконання окремих ви­робничих функцій

Оптимізація руху матеріальних по­токів

Низький рівень виробничої інтеграції

Високий рівень виробничої інтеграції

Високий рівень використання вироб­ничої потужності

Забезпечення гнучкості виробницт­ва і висока пропускна здатність

Запаси у вигляді сировини і матеріалів

Запаси у вигляді потужностей

Спеціалізоване обладнання

Універсальне обладнання

Випуск продукції орієнтований на виконання виробничої програми

Виробництво, орієнтоване на попит і замовлення споживачів

Управління здійснюється за допо­могою    загальновідомих    методів планування та управління виробни­чими та економічними системами

Методологічна база логістичної сис­теми управління — системний підхід

Таким чином, застосування логістики використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі і розглядається як управлінська логіка для ре­алізації планування, організації, управління і регулювання рухом рес­торанного продукту від первинного джерела до кінцевого споживача.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

^[^^^"ЛоГІСТИЧНА СИСТЕМА

Логістична служба


Логістичні функції


Планування логістичних ресурсів


 


Закупка


Прогнозування попиту

Процедури замовлень

Планування потреб

Функціональне планування


Підтримка виробництва


Збут, реалізація


 

Виробничий

Планування

Планування потреби

розклад

потужностей

в ресурсах


 

РІВНІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Підприємства працюють на основі виконання змінно-добових завдань. Логістична система діє за принципом безпосереднього реагування на окремі коливання попиту і збої в процесі розподілу продукції. Ефективність роботи системи оцінюється питомою вагою витрат на транспорту­вання та операції з розподілу продукції в загальній сумі виручки від реалізації

Управління потоком виготовлених товарів здійснюється від кінця вироб­ничої лінії до кінцевого споживача.

Ефективність роботи системи оцінюється зіставленням калькуляції витрат із реальними витратами

Контроль логістичних операцій від закупівлі сировини до обслуговування кінцевого споживача.

Ефективність роботи оцінюється відповідністю стандартам якості обслуговування. Управління здійснюється не за принципом безпосереднього реагування, а ірун-тується на плануванні випереджальних дій

Інтеграція процесів планування і контролю операцій логістики з операціями маркетингу, збуту, виробництва і фінансів.

Інтеграція сприяє погодженню часто суперечливих цілей різних структурних підрозділів компанії.

Управління системою здійснюється на основі довгострокового планування. Ефективність роботи системи оцінюється з урахуванням вимог міжнарод­них стандартів