1.4. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ЛОГІСТИКИ

[1]

Поняття логістичної системи — одне із базових понять логістики, оскільки її методологічною базою є системний підхід, а мета — отримання системного ефекту

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

- це складна відкрита соціально-економічна система, яка складається із елементів-ланок, взаємопов'язаних у єдиному процесі управління логістичними потоками з метою отримання синергічного ефекту. Відмітні ознаки логістичної системи:

наявність потокового процесу;

наявність цілісної мети — оптимальне управління інтегрованими потоками (матеріальними, інформаційними, фінансовими, сервісними, трудовими в комплексі).

ВЛАСТИВОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

складність: наявність великої кількості елементів (ланок);

ієрархічність: підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня;

цілісність: властивість системи виконувати цільову функцію логістичні системи в цілому

структурованість:    передбачає    наявність    певної    організаційної структури логістичної системи

рухливість: мінливість параметрів елементів логістичної системи

унікальність,    непередбачуваність    і    невизначеність   поведінки    в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища;

адаптивність: здатність логістичної системи змінювати свою структуру відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

інтеграційність:     логістична     система     володіє     інтеграційними властивостями, які не притаманні ні одному із елементів окремо;

організаційність: зв'язки між елементами логістичної системи визначеним чином .

інтеграційність: логістична система володіє інтеграційними властивостями, які не притаманні ні одному із елементів окремо;

Виділення межі логістичної системи здійснюється за принципом «сплата грошей -отримання грошей»


ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ


МАКРОЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

велика логістична система управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господа­рювання, не обмежених у територіальному розташовуванні Вони можут ь бути:

регіональними

міжрегіональними

міжнаціональними

МІКРОЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

охоплює внутрішньовиробничу ло-гістичну сферу одного підприємст­ва або групи підприємств, об'єдна­них на корпоративних засадах, які працюють на єдиний економічний результат