1.3. СУТНІСТЬ, ПРАВИЛА, ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИКИ СУТНІСТЬ ЛОГІСТИКИ

На думку провідних економістів розвинених країн, логістика є носієм нових мето­дологічних підходів до підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. Перша відмінність логістики — синхронізація і координація всіх операцій, процедур і про­цесів, пов'язаних з рухом матеріальних ресурсів, в єдиний бізнес-процес підприємства

Друга відмінна особливість логістики ? системний підхід, системний погляд на біз­нес, що дозволяє забезпечити синхронізацію і координацію різних процесів і функ­цій, а також діяльність різних підрозділів фірми для досягнення загальної мети. Третя важлива риса логістики ? використання теорії компромісів, оскільки під­розділи фірми ? це не стільки «єдність», скільки «боротьба» протилежностей

Логістику називають інструментом інтегрованого управління підприємством в XXI столітті, координатором локальних цілей функціонування окремих підрозді­лів з глобальною бізнес-метою організації.

Одне з останніх визначень логістики звучить таким чином: «Логістика є спільною точкою зору: стратегічною, тактичною і операційною на компанію і її парт­нерів по біЗнесу з матеріальним потоком як інтегратор»

 

і

ЛОГІСТИЧНИЙ МІКС -

 

 

кінцева мета логістики - ВІСІМ ПРАВИЛ ЛОГІСТИКИ

 

і          

Мета логістичної діяльності буде реалізована, якщонеобхідний товар, не­обхідної якості, в необхідній кількості доставлено у потрібний час, в необ­хідне місце, конкретному споживачеві за персоніфікованим замовленням з мінімальними витратами.

ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИКИ

Глобальні завдання:

створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інфо­рмаційних, а якщо можливо, й інших потоків;

стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва й обігу;

досягнення високої системної гнучкості шляхом швидкого реа­гування на зміни зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.

Загальні завдання:

здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами в ло-гістичних системах;

розробка та удосконалювання способів управління матеріальни­ми потоками;

багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, збуту тощо;

виявлення незбалансованості між потребами виробництва і можливостями матеріально-технічного забезпечення;

стандартизація вимог до якості логістичних послуг і окремих опе­рацій;

раціональне формування господарських зв'язків;

виявлення центрів виникнення втрат часу, матеріальних, трудо­вих і фінансових ресурсів;

оптимізація технічної та технологічної структури транспортно-складських і виробничих процесів;

визначення стратегії та технології фізичного переміщення мате­ріальних ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції.

Часткові завдання в логістиці мають локальний характер, проте є більш динамічні та різноманітні:

оптимізація запасів усіх видів і на всіх етапах товароруху;

максимальне скорочення часу зберігання продукції;

швидка реакція на вимоги споживачів;

зниження витрат у всіх ланках логістичного ланцюга;

підтримка постійної готовності до прийому, обробки і видачі інфо­рмації і т.д.