1.2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

На сьогодні у закордонній і вітчизняній літературі немає єдиного визначення ло- І
гістики, що пов'язано з тим, що і концепція, і об'єкти дослідження логістики змі- І
нювалися й уточнювалися з розвитком ринкових відносин       І

«Логістика — це наука про управління матеріальними потоками, пов 'язаними з ни­ми інформацією, фінансами і сервісом у певній мікро-, мезо або макроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею цілей з оптимальними затратами ресурсів».

Сергеев В.І.

«Логістика — це управління спільною діяльністю різних підрозділів компанії, а та­кож інших організацій по ефективному просуванню товарів і послуг упродовж на­скрізного ланцюга «закупівля сировини — виробництво — розподіл — продаж — споживання» на основі інтеграції й координації усіх операцій, процедур і функцій, що виконується в рамках даного процесу»

«Логістика — це частина процесу в ланцюгу поставок, в ході якого планується, реалі­зується і контролюється ефективний і продуктивний потік товарів, їх запаси, сервіс і відповідна інформація від точки їх зародження до точки поглинання (споживання) з метою задоволення вимог споживачів».

Логістична європейська асоціація

(Координаційна рада з логістики, Росія)

ВИДИ (ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГАЛУЗІ) ЛОГІСТИКИ

закупівельна логістика виробнича логістика

збутова (маркетингова, або розподільна) логістика ■     транспортна логістика

інформаційна (або комп'ютерна) логістика

МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК — сукупність товарно-матеріальних           цінностей

(матеріали, сировина, напівфабрикати, готова продукція), віднесена до часового ін­тервалу і розглянута в процесі здійснення різних логістичних операцій. Матеріальний потік має розмірність «обсяг/одиниця часу» (штуки, кг, тонни, і т. д./ доба, місяць, рік і т.д.).

Кількісні і якісні показники матеріального потоку напруженість матеріального потоку — інтенсивність переміщення матеріа­льних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції; У потужність матеріального потоку — обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

ІНФОРМАЦІНИЙ ПОТІК

Сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зов­нішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістич­них операцій

Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.

Вимірюється інформаційний потік кількістю оброблюваної та переданої інформа­ції за одиницю часу.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ

потоки керуючої інформації

потоки даних про результати виконання процесів.

Інформаційний потік може випереджувати матеріальний потік, слідувати одночас­но з ним або після нього

СЕРВІСНИЙ ПОТІК — потік послуг, який супроводжує матеріальний потік

Видилогістичного обслуговування

передпродажні, тобто роботи по формуванню системи логістичного обслуго­вування

роботи по здійсненню логістичних послуг, які здійснюються в процесі реалі­зації продукції

післяпродажний логістичний сервіс

ВИДИ СЕРВІСУ

Обслуговуючий сервіс (сервіс споживчого попиту)

Виробничий сервіс

Інформаційний сервіс

Фінансово-кредитний сервіс

ПОКАЗНИК ОЦІНКИ СЕРВІСУ

рівень сервісу щодо забезпечення споживчого попиту за такими критеріями:

асортимент і кількість» «якість», «ціна» «час», «місце» «надійність надання сервісу»

ФІНАНСОВИЙ ПОТІК — потік фінансових коштів, який супроводжує матеріаль­ний, інформаційний та сервісний потік

ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ

Готівковий

Безготівковий

Операційний

Інвестиційний

ЛОГІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ — укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи.

Основні логістичні функції: постачання, виробництво, збут (реалізація).

ЛОГІСТИЧНИЙ КАНАЛ — це частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Множина є частково впорядкованою до тих пір, поки не обрано конкретних учасників процесу просування матеріального потоку від постачальника до споживача ЛоГіСтиЧний ланцюг — це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції із доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої

ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ — сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоків.

Логістичні операції з матеріальним потоком — транспортування, складування, реалізація готової продукції тощо

Логістичні операції з інформаційним потоком -збір інформації, її зберігання, обробка та передача.

Логістичні операції зовнішні — орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем.

Логістичні операції внутрішні — операції, що виконуються всередині логістичної системи.

Логістичні операції односторонні — операції, не пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків

Логістичні операції двосторонні — операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків від однієї юридичної особи до іншої.

ЛОГІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ — укрупнена група логістичних операцій, спрямованих

на реалізацію мети логістичної системи.

Основні логістичні функції: постачання, виробництво, збут (реалізація).

ЛОГІСТИЧНИЙ КАНАЛ — це частково впорядкована множина різних

посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Множина є частково впорядкованою до тих пір, поки не обрано конкретних учасників процесу просування матеріального потоку від постачальника до споживача

ЛоГіСтиЧний ланцюг — це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції із доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої