9.4. ВИКОРИСТАННЯ В ЛОГІСТИЦІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШТРИХОВИХ КОДІВ

Через кожну ланку логістичного ланцюга проходить велика кіль­кість одиниць товару. При цьому всередині кожної ланки товари неод­норазово пересуваються з місць збереження та обробки. Для ефектив­ного керування динамічною логістичною системою потрібно в будь­який час володіти інформацією про детальний асортимент вхідних та вихідних матеріальних потоків, а також контролювати проходження внутрівиробничого матеріального потоку.

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, зазначена проблема вирішується шляхом використання мікропроцесорної техніки, здатної ідентифікувати окрему вантажну одиницю (обладнання, яке сканує рі­зноманітні штрихові коди). При цьому надається можливість отриму­вати інформацію про логістичні операції в момент та в місці їх здійс­нення. Отримана інформація обробляється в режимі реального часу, що дозволяє управлінській системі реагувати в оптимальні терміни. Автоматизований відбір інформації базується на використанні кодів різних видів, кожен з яких має свої технологічні переваги.

Код ПТ-14 — з прямокутним контуром друкується набагато легше, ніж всі інші, це дозволяє застосовувати його, наприклад, в гофрованих упакуваннях. Використовується для кодування товарних партій.

Код «2 з 5 із послідовністю» використовується для кодування ве­ликого обсягу інформації та на обмеженій поверхні.

Код 128 застосовується додатково до інших кодів. Ним можуть за-кодовуватися номери партії, дата виготовлення, термін реалізації та ін.

Код ЕАЫ широке застосування отримав у сфері обігу, його можна побачити на товарах масового вжитку. Даному коду притаманна чітка структура, спеціальний алфавіт. Кожній цифрі відповідає певний набір штрихів і пропусків коду.

Структура коду: наявність 13-цифрового числа та відповідна реші­тка штрихів та пропусків. 2-3 перші цифри означають коди країн, при­своєні асоціацією ЕАЫ у встановленому порядку. Цю частину ще на­зивають прапором (табл. 9.1). Наступні чотири цифри — індекс виробника товару. Сукупність коду країни та коду виробника є уніка­льною комбінацією цифр, яка ідентифікує підприємство-виробника маркованого товару. Останні цифри коду надані виробнику для внут­рішньовиробничого кодування власної продукції. При цьому ведуть відлік від 0 та до 99999. Остання 13-та цифра є контрольною. Вона розраховується за спеціально розробленим алгоритмом на основі ком­бінації попередніх 12-ти цифр. Контрольна цифра забезпечує гаранто­вану надійність всієї кодувальної системи.

В основі технології штрихового кодування та автоматизованого збору даних лежать прості фізичні закони. Штриховий код є послідов­ністю темних і світлих смуг (пропусків) різної ширини згідно з окремо встановленими правилами. Зображення штрихового коду наноситься на предмет, який є об'єктом пересування у внутрішньовиробничій ло-гістичній системі та за її межами. Для реєстрації даного предмету про­водять операцію сканування штрихового коду за допомогою спеціаль­ного пристрою та передачу його до ЕОМ, яка, розшифровуючи елект­ронний сигнал, перетворює його в цифровий код.

Сукупність 13-ти цифрового числа та цифрового коду утворюють базу даних про товар. База даних повинна передаватися ланцюгом то-варопросування за допомогою електронної мережі.

Таблиця 9.1

КОДИ, ПРИСВОЄНІ КРАЇНАМ АСОЦІАЦІЄЮ EAN

 

Країна

Код EAN

Країна

Код EAN

СІЛА, Канада

00-09

Ізраїль

729

Франція

30-37

Швеція

73

Болгарія

380

Гватемала, Гондурас,

 

Словенія

383

Нікарагуа, Коста Ріка, Панама

740-745

Хорватія

385

Мексика

750

Німеччина

400-440

Венесуела

759

Росія

460-469

Швейцарія

76

Латвія

470

Колумбія

770

Тайвань

471

Уругвай

773

Естонія

474

Перу

775

Філіппіни

480

Аргентина

779

Україна

482

Чилі

780

Гонконг

489

Еквадор

786

Японія

45-49

Бразилія

789

Велика Британія

50

Італія

80-83

Греція

520

Іспанія

84

Кіпр

529

Куба

850

Мальта

535

Чехія і Словаччина

859

Ірландія

539

Сербія і Чорногорія

860

Бельгія і Люксембург

54

Туреччина

869

Португалія

560

Нідерланди

87

Ісландія

569

Південна Корея

880

Данія

57

Таїланд

885

Польща

590

Сінгапур

888

Угорщина

599

Індонезія

899

ПАР

600-601

Австрія

90-91

Марокко

611

Австралія

93

Фінляндія

64

Нова Зеландія

94

Китай

690

Малайзія

955

Норвегія

70

 

 

Для підприємств виробників України стало обов'язковим запрова­дження в облік та нанесення на виготовлену продукцію штрихового кодування з певним присвоєним кодом для країни. Відсутність коду значною мірою впливає на конкурентоспроможність продукції, а зне­давна робить її реалізацію неможливою. Існують різні технології дру­ку штрихового коду — мастерофільм (фотоплівочні шаблони), офсет­на літографія, точково-матричний друк та ін.

Використання в логістичній системі контролю технології автоматизова­ної ідентифікації штрихових кодів дозволяє суттєво поліпшити керування матеріальним потоком на всіх етапах логістичного процесу (рис. 9.3).


Постачальник товару

наявність спіль­ної електронної мережі,

нанесення штри­хового коду на то­вар

Склад отримувача

сканування (кон­тактний сканер-олівець, портатив­ний лазерний ска­нер або стаціонар­ний засіб),

передача інфор­мації до обчислю­вальної мережі складу

Магазин Ресторан

касир сканером зчи­тує штриховий код, нанесений на упаку­вання товару,

ідентифікація това­рного коду,

видача інформації на екран, друкування і видача чеку,

занесення інформа­ції до бази даних ме­режі


Рис. 9.3. Приклад проходження матеріального потоку із застосуванням технології штрихових кодів

Значення застосування технології' штрихових кодів на підсистемі «Виробництво»:

створення єдиної системи обліку та контролю за рухом продукції та комплектуючих частин на кожній дільниці, а також за станом логіс­тичного процесу на підприємстві в цілому.

скорочення кількості допоміжного персоналу та облікової доку­ментації, неможливість помилок обліку.

На підсистемі «Склад»:

автоматизація обліку та контролю за рухом вхідного та вихідно­го матеріального потоку;

автоматизація процесу інвентаризації матеріальних запасів різ­ного виду;

скорочення часу обробки інформації та її передавання.

На підсистемі «Розподіл»:

створення єдиної системи обліку проходження матеріального по­току;

автоматизація обробки та створення портфеля замовлень, інвен­таризація товарів;

скорочення часу обслуговування споживачів.

Радіочастотна ідентифікація або RFID — це технологія автома­тичного вводу даних, що робить можливим швидке безконтактне зчи­тування інформації з невеликих радіо-міток на відстані та без прямої видимості за допомогою стаціонарних і мобільних зчитувачів.

Інтегрована мікросхема мітки зберігає дані про об'єкт маркування та забезпечує їх необмежену кількість запису та зчитування. Маркува­тися можуть одиничні товари або групи товарів, комплектуючі, упако­вки, тари та будь-які інші об'єкти. Швидкість роботи RFID сягає тисяч міток на секунду, тому система дозволяє одночасне зчитування вели­кої кількості міток з промаркованих об'єктів на ходу. Оскільки мітка живиться від енергії поля зчитувача, вона може не містити внутрішніх джерел живлення, тому має тривалий термін служби.

Світовою організацією Electronic Product Code за сприяння дослід­ницьких лабораторій і виробників розроблено та затверджено два ос­нові стандарти RFID, що включають декілька підкласів.

Стандарт ISO 15693 (13,56 МГц) — поширена технологія серед си­стем автоматичного контролю доступу, оскільки їх практично

неможливо підробити. Найкращі зразки міток можуть працювати на відстані до 1 м.

Стандарт ISO 18000 (860 МГц) — найбільш перспективна технологія, оскільки дозволяє набагато покращити швидкість зчитування, а також збільшити дальність роботи від 1 до 7 м без прямої видимості. Мітки з вбудованим джерелом живлення зчитуються відповідно до 30 м.

Основні переваги систем радіочастотної ідентифікації

RFID не потрібен контакт чи пряма видимість — мітки зчитуються крізь упаковку, картон, фарбу, пластик, дерево. RFID дозволяє одноча­сне зчитування великої кількості міток RFID, має необмежений строк служби. Мітки RFID зчитуються швидко і безпомилково, великий об'єм інформації про товар і можуть не одноразово перезаписуватись.

Технологія RFID сприяє трансформації бізнес-процесів таким чи­ном, що дозволяє ефективніше використовувати людські ресурси, а саме для вирішення задач, де дійсно потрібна вузька спеціалізація і ін­телект. Решту монотонних та тривіальних задач можна віддати RFID.