ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 9.1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ

Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу на­стільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформацій­ну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні ін­формаційними потоками і ресурсами. Цю функціональну область логістики часто називають комп'ютерною.

Інформаційна логістика — сфера логістики, яка досліджує і ви­рішує проблеми організації та інтеграції інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень в логістичних системах.

Інформація виступає рушієм діяльності логістичної системи і три­має її відкритою — здатною пристосовуватися до нових умов.

Мета інформаційного забезпечення в логістиці полягає у тому, щоб отримати можливість управління, контролю і комплексного планування переміщення матеріального потоку. Для того щоб інформація ефективно підтримувала логістичні процеси побудова логістичної інформаційної си­стеми повинна спиратися на шість основних принципів:

Повнота і придатність інформації для користувача. Логісти-чна інформаційна система повинна подавати інформацію в тому місці, того виду і повноти, що потрібна для виконання відповідних логістич-них функцій і операцій.

Точність. Точність вихідної інформації має принципове значен­ня для прийняття правильних рішень.

Своєчасність. Логістична інформація повинна находити в сис­тему вчасно, як цього вимагають багато логістичних технологій, особ­ливо заснованих на концепції «точно у термін». Своєчасність інфор­мації важлива практично для всіх комплексних логістичних функцій.

Орієнтованість. Інформація в логістичній інформаційній сис­темі повинна бути орієнтована на виявлення додаткових можливостей поліпшення якості продукції, сервісу, зниження лопстичних витрат. Способи отримання, передачі, відображення і попередньої обробки інформації повинні сприяти виявленню «вузьких» місць, резервів еко­номії ресурсів і т.д.

Гнучкість. Інформація, яка циркулює в логістичній інформацій­ній системі, повинна бути пристосованою до конкретних користувачів і мати найбільш зручний для них вигляд. Це стосується як персоналу фірми, так і логістичних посередників, і кінцевих споживачів.

Придатний формат даних. Формат даних і повідомлень, засто­совуваний у комп'ютерних і комунікаційних мережах логістичної ін­формаційної системи, повинен максимально ефективно використову­вати продуктивність технічних засобів (обсяг пам'яті, швидкодію, пропускну здатність і т.д.). Види і форми документів, розташування реквізитів на паперових документах, розмірність даних та інших пара­метрів повинні полегшувати машинну обробку інформації. Крім того, необхідна інформаційна відповідність комп'ютерних і телекомуніка­ційних систем логістичних посередників та інших користувачів за фо­рматами даних у логістичній інформаційній системі.

Система логістичної інформації повинна забезпечувати виконання таких функцій:

організація спілкування з клієнтом задля досягнення обраного рівня обслуговування;

планування виконання замовлення згідно з вимогами клієнта у відповідний час і заданому місці;

координація логістичної діяльності в часі і просторі учасників логістичного ланцюга;

контроль виконання замовлення, зокрема, моніторинг фізичного переміщення товарів.