7.3. ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ

При побудові логістичної системи збуту застосовується наступна послідовність вибору оптимального варіанта:

Вивчення кон'юнктури ринку та визначення стратегічних цілей системи збуту.

Визначення прогнозованої величини матеріального потоку, що проходить через систему збуту.

Складання прогнозу необхідної величини запасів по системі в цілому та на окремих ділянках матеріалопровідного ланцюга.

Вивчення транспортної мережі регіону обслуговування, скла­дання схеми матеріальних потоків у межах системи збуту.

Вивчення різних варіантів руху системи збуту.

Оцінка логістичних витрат для кожного з варіантів.

Реалізація обраного для виконання одного з розроблених ва­ріантів.

Для того, щоб з можливих варіантів вибрати один, необхідно вста­новити критерій вибору, а потім оцінити кожний з варіантів за цим критерієм. Таким критерієм, як правило, є критерій мінімуму річних витрат. Для реалізації приймається той варіант системи збуту, що за­безпечує мінімальне значення річних витрат.

Використання посередницьких послуг для багатьох закладів є не­обхідною умовою успішним просуванням продукції. Вирішити за­вдання, що вигідно у цьому випадку: скористатися послугами посе­редників або самостійно виходити до споживача необхідно кожному закладу самостійно, враховуючи всі плюси й мінуси конкретної сис­теми збуту.

Економічний ефект використання послуг посередника можна ви­значити різницею власних витрат і вартості послуг посередника.

Мета збутової діяльності аналогічна цілям закладу в цілому, серед яких чільне місце посідає максимізація прибутку. Для її досягнення у закладах ресторанного господарства необхідне успішне вирішення та­ких завдань:

■ виробничі потужності та зали закладу ресторанного господарст­ва повинні бути оптимально завантажені завдяки відповідному попиту споживачів;

необхідно раціонально вибирати методи, форми обслуговування, види роздавалень (канали просунення продукції);

слід мінімізувати сукупні витрати у господарському циклі товару, у тому числі на стадії реалізації продукції і послуг та їх споживання.

Не виключається при цьому і соціальна компонента цього про­цесу, яка полягає у здатності задовольнити потреби споживачів у продукції і послугах при прийнятному для них співвідношенні «якість/ціна».

Для досягнення поставленої мети важливе значення має знання ри­нку і можливостей закладу. Головними характеристиками ринку при цьому є інтенсивність конкуренції, вимогливість споживачів, форму­вання масового ринку і його насичення, зміни ситуації на ринку.

Інтенсивна конкуренція створює більш сприятливі умови для спо­живачів: у них широкі можливості вибору, жорстка конкуренція при­зводить до зниження цін. Заклади ресторанного господарства змушені за таких умов збільшувати інтенсивність власної діяльності й орієнту­вати її на задоволення попиту споживачів.

Вимогливі споживачі добре орієнтуються в асортименті та якості продукції, що дозволяє їм порівняти і більш успішно зробити вибір з числа альтернативних пропозицій продукції та послуг.

Формування масового ринку базується на зростанні обсягів продаж і супроводжується зниженням цін. Це вимагає від закладів значної економічної стійкості. Поступово ринок може насичуватися. Для по­дальшого розвитку збутової діяльності необхідно вводити нову проду­кцію і послуги, освоювати нові ринки.

Часті зміни ситуації на ринку пов'язані зі змінами бажань спожи­вачів, падінням попиту, появою конкурентів тощо, що супроводжуєть­ся додатковими труднощами і ризиком або шансами для подальшого розвитку.

Можливості закладу залежать від таких характеристик: розмір за­кладу, витрати, пов'язані зі збутовою діяльністю, використанням засо­бів комунікації.

Для керівництва збутовою діяльністю великого закладу створюєть­ся професійне керівництво, для невеликих закладів ресторанного гос­подарства характерне суміщення професій. Витрати на здійснення збутової діяльності мають тенденцію до зростання внаслідок загально­го підвищення цін, стимулювання просунення продукції на ринок. Но­ві засоби масової комунікації з використанням сучасних інформацій­них технологій дають можливість якісно підвищити рівень управління збутовою діяльністю, але їх використання також пов'язане зі значними витратами. Знання вищезазначених проблем, гнучкість при їх роз­в'язанні дозволяє своєчасно приймати рішення, які сприяють підви­щенню ефективності збутової діяльності закладу ресторанного госпо­дарства.