6.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ ВИРОБНИЦТВА

У процесі розвитку науково-технічного прогресу, формування ри­нку покупця, зміни пріоритетів у мотиваціях споживачів і загострення всіх форм конкуренції зростає динамічність ринкового середовища. У той же час, прагнучи зберегти переваги масового виробництва, але підкоряючись тенденції індивідуалізації, підприємці усе більше пере­конуються в необхідності організації виробництва по типу гнучких виробничо-логістичних систем. У сфері обігу, послуг, керування — гнучких переналагоджуваних логістичних систем.

Гнучка виробничо-логістична система являє собою сукупність у рі­зних сполученнях устаткування із програмним керуванням, гнучких виробничих модулів, або окремих одиниць технологічного устатку­вання, які забезпечують функціонування гнучких переналагоджуваних систем в автоматичному режимі протягом заданого інтервалу часу.

Гнучкі виробничо-логістичні системи мають властивість автома­тизованого переналагодження в процесі виробництва продукції різ­ного асортименту та технології або надання послуг виробничого ха­рактеру.

Організація виробництва по типу гнучких виробничих систем практично неможлива без застосування логістичних підходів у керу­ванні матеріальними й інформаційними потоками. Тенденція створен­ня гнучких виробничих (переналагоджуваних) систем прогресує дуже швидко, тому широке поширення концепції логістики в сфері основ­ного виробництва є перспективним і однозначним.

Гнучкість являє собою здатність виробничо-логістичної системи оперативно адаптуватися до зміни умов функціонування з мінімаль­ними витратами або без витрат.

Гнучкість є одним із ефективних засобів забезпечення стабільності виробничого процесу.

Гнучкість устаткування. Вона відображає тривалість і вартість переходу на виготовлення чергового найменування продукції (напів­фабрикатів) у межах закріпленого за гнучкої виробничо-логістичної системи асортименту.

Асортиментна гнучкість. Вона відображає здатність виробничо-логістичної системи до виробництва нового асортименту продукції. її основними характеристиками є строки й вартість підготовки виробни­цтва нового асортименту продукції (напівфабрикатів) або нового ком­плексу логістичних операцій.

Технологічна гнучкість. Це структурна і організаційна гнучкість, що відображає здатність виробничо-логістичної системи використати різні варіанти технологічного процесу для згладжування можливих відхилень від попередньо розробленого графіка виробництва.

Гнучкість обсягів виробництва. Вона проявляється в здатності виробничо-логістичної системи раціонально виготовляти продукцію (напівфабрикати) в умовах динамічності розмірів партій.

Конструктивна гнучкість. Вона відображає можливості модулю­вання даної системи, її наступного розвитку (розширення). За допомо­гою неї реалізуються можливості об'єднання декількох підсистем у єдиний комплекс.

Універсальність системи. Даний вид гнучкості характеризується сукупністю продукції (напівфабрикатів), які потенційно можуть бути виготовлені в гнучких виробничо-логістичних системах. Оцінкою уні­версальності системи є прогнозна кількість модифікацій продукції (напівфабрикатів), які будуть виготовлені в гнучкій виробничо-логістичній системі за весь період її функціонування.

Кожна виробничо-логістична система розробляється для задово­лення потреб і стратегії конкретного закладу. Тому вона є спеціалізо­ваної не тільки по своєму технологічному призначенню, але й по всьому спектрі виробничо-господарських завдань.

Запас виробничої потужності у закладах ресторанного господарст­ва виникає при наявності якісної та кількісної гнучкості виробництва (рис. 6.2).


 


КІЛЬКІСНА ГНУЧКІСТЬ Можливість адекватного зростання об'ємів виробництва

ЯКІСНА ГНУЧКІСТЬ Можливість зміни асортименту продукції

]


 


РЕЗЕРВ Виробничих потужностей, в т.ч. просторові (виробничі, торгівельні) устаткування робочої сили

НАЯВНІСТЬ

Універсального устаткування Універсального персоналу


 

Рис. 6.2. Забезпечення гнучкості виробництва

Якісна гнучкість забезпечується за рахунок наявності універсаль­ного виробничого та обслуговуючого персоналу і гнучкого виробни­чого процесу (наявністю гнучкого устаткування).

Кількісна гнучкість можлива при наявності просторових ресурсів (виробничі цеха дозволяють організувати нові технологічні лінії, ро­бочі місця та збільшення кількості обслуговуючих місць для спожива­чів), резерві потужності устаткування та робочої сили.

Створюється центр управління логістики, у якому зосереджується інформація та управління всіма зв'язками, що дозволяє забезпечити координацію, управління і контроль за процесом у цілому. У Японії основний персонал може складати не більш 20 % від максимальної кі­лькості працюючих, а решта 80 % — тимчасові працівники. При цьому зниження собівартості в умовах конкуренції досягається не збільшен­ням об'ємів продукції, що випускається, або іншими екстенсивними заходами, а логістичною організацією як окремого виробництва, так і всієї товаропровідної системи в цілому.