ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА           5

РОЗДІЛ 1. Концептуальні основи логістики

Основні стадії розвитку і практичного застосування логістики 8

Основні поняття й визначення логістики  16

Сутність, правила, завдання та функції логістики            23

Системний підхід як методологічна база логістики         24

Логістика як інструментарій ринкової економіки, фактор під­вищення конкурентоспроможності підприємства 34

РОЗДІЛ 2. Моделювання логістичних систем у ресторанному госпо­дарстві

Передумови розвитку логістики у ресторанному господарстві ....         39

Мета та завдання дисципліни «Логістика у ресторанному гос­подарстві» та її функціональні області                      41

Моделювання логістичної системи та зміст логістичного лан­цюга у ресторанному господарстві                44

Логістичне управління у ресторанному господарстві                  48

РОЗДІЛ 3. Логістика постачання у ресторанному господарстві

Сутність та основні завдання логістики постачання у ресто­ранному господарстві      48

Передумови впровадження логістики постачання у ресторан­ному господарстві        53

Основні етапи процесу закупівлі    55

Критерії та етапи вибору постачальника   57

Методи закупівлі та практичне застосування системи поста­чань «точно в термін»    63

РОЗДІЛ 4. Логістика запасів у ресторанному господарстві

Матеріальні запаси у ресторанному господарстві            64

Мотиви створення матеріальних запасів та їх види         69

Оптмізація та моделі управління запасами             73

Логістичні системи управління матеріальними запасами            75

Сутність, завдання транспортної логістики          92

Вибір виду і типу транспортних засобів    94

Види та планування транспортних маршрутів     98

Критерії вибору перевізника           103

РОЗДІЛ 6. Виробнича логістика у ресторанному господарстві

Завдання і функції виробничої логістики              108

Внутрішньовиробнича логістична система у ресторанному гос­подарстві                    109

Логістична концепція організація              112

Забезпечення гнучкості виробництва                    115

Керування матеріальними потоками на виробництві                  117

РОЗДІЛ 7. Збутова логістика

Сутність та основні завдання збутової логістики у ресторанно­му господарстві                      129

Канали збуту в логістичній системі ресторанного господарства           131

Побудова логістичної системи збуту                     134

Оптимізація збутової діяльності закладів ресторанного госпо­дарства               136

РОЗДІЛ 8. Логістичний сервіс у ресторанному господарстві

Значення і сутність логістичного сервісу              146

Формування системи логістичного сервісу                       148

Критерії логістичного обслуговування споживачів                     151

Управління якістю логістичних процесів              158

РОЗДІЛ 9. Інформаційна логістика у ресторанному господарстві

Сутність та основні принципи інформаційної логістики                        164

Логістичні інформаційні системи               163

Сучасні інформаційні технології логістичного управління у ресторанному господарстві                  168

Використання в логістиці технології автоматизованої іденти­фікації штрихових кодів                      180

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА                      185

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ                        187

СИТУАЦІЙГІ ВПРАВИ (КЕЙСИ)                        261