ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 6.1. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ

Конкурентні переваги в ринкових умовах можна досягти при умові по­стійної організаційно-технічної перебудови виробництва відповідно до сучас­ного рівня знань, техніки, технології, організації і управління виробництвом.

Методологія логістики дозволяє проводити системну раціоналіза­цію складних виробничих систем.

Виробнича логістика охоплює функціональну галузь безпосеред­нього виробництва як процесу виготовлення кулінарної продукції — від початку виробництва до передачі її у функціональну галузь збуту, в тому числі внутрішньовиробничі переміщення напівфабрикатів, го­тової продукції, матеріалів, тари, тобто всі процеси, що відбуваються між операціями постачання та збуту.

Виробнича логістика — це наука і практика управління матеріа­льними потоками у сфері виробництва. Виробнича логістика — це за­безпечення якісного і своєчасного виробництва продукції відповідно до виробничої програми, замовлень, договорів, скорочення виробни­чого циклу та оптимізація витрат на виробництво.

Об'єкт вивчення і управління виробничої логістики — матеріальні потоки на виробництві.

Метою виробничої логістики у ресторанному господарстві є опти-мізація руху матеріального потоку на стадії виробництва продукції.

Функції виробничої логістики у ресторанному господарстві:

координація дій учасників логістичного процесу: формулювання й доведення цілей окремих підрозділів, узгодження із глобальними ці­лями закладу й забезпечення на цій основі спільної злагодженої роботи всіх ланок логістичного ланцюга;

організація матеріальних потоків у виробництві: створення си­стеми керування матеріальними потоками у закладі;

планування матеріальних потоків: науково-технічне й економіч­не прогнозування, розробка програми дій і деталізація планів майбут­ніх тенденцій стану внутрівиробничої логістичної системи;

контроль за ходом процесу руху матеріального потоку у внутрі­виробничій логістичній системі: безперервне спостереження за ходом процесу руху товарів по встановлених параметрах;

5) регулювання ходу виконуваних робіт: аналіз виконання виробни­чих замовлень, розробка механізму регулювання матеріальних потоків.

У розвитку сучасного виробництва сформувалася така філософія: інтегра­ція процесів постачання, організація виробництва, збуту, транспортування як системи, чітко орієнтованої на ринок (системи «своєчасного виробництва»).

«Своєчасне виробництво» складається з 4-х елементів:

своєчасна закупівля матеріальних ресурсів

своєчасний запуск матеріальних ресурсів у виробництво

своєчасне виробництво готової продукції

своєчасний продаж готової продукції.

Мета виробничої логістики полягає в точній синхронізації процесу виробництва та логістичних операцій у взаємозалежних підрозділах.